Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Oracle Database Architecture (Kiến trúc Oracle Database) - Tóm tắt

Để làm việc với Oracle database thì việc nắm vững kiến trúc của nó cũng khá quan trọng. Oracle đã tạo ra 1 RDBMS thuộc hàng top trên thế giới. Do đó kiến trúc của Oracle database nhìn vào đơn giản nhưng rất phức tạp, nhưng nếu nắm vững lý thuyết thì sẽ cảm thấy rất đơn giản
Xét 1 server Oracle database cơ bản, chúng ta sẽ có 3 kiến trúc:
  • Kiến trúc bộ nhớ (memory structure)
  • Kiến trúc process (process structure)
  • Kiến trúc về lưu trữ (storage structure)
Trong đó, bộ nhớ và các process sẽ tạo thành instance, phần lưu trữ là database.
Instance + database = 1 Oracle database system.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master