Admin - CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE

Hướng dẫn mở Lab dựng sẵn Oracle Database 19c (chỉ cài VMWare và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

[VIP5] Hướng dẫn mở LAB dựng sẵn Oracle Database 19c với ASM trên Oracle Linux (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Hướng dẫn mở Lab dựng sẵ Oracle Database RAC 12.2 trên Oracle Linux (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Hướng dẫn mở Lab dựng sẵn Workshop Admin 12c trên VirtualBox (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Hướng dẫn mở lab dựng sẵn Workshop Admin 12c trên VMWare (chỉ cài VMWare và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Các câu lệnh hay sử dụng bật/tắt Oracle Database 12c

TỔNG HỢP CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE

Các công cụ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle DBA cần dùng thành thạo

Cài đặt Oracle Client 12.2 trên Windows

Cài đặt Oracle Instance Client 19.13 (gói nhỏ trong bộ Oracle Client) trên Solaris, Linux, Windows

Cài đặt Oracle Client 19c trên Windows 10

Cài đặt Oracle Client trên Linux

TOAD - Công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT

SQL Navigator - Công cụ cho dân Developer hiệu quả

Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express trong Oracle Database 12c

Hướng dẫn sử dụng công cụ Oracle SQL Developer để làm việc với Oracle Database

SQL*PLus - Một số câu lệnh hay sử dụng trong Oracle Database

Cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Phiên bản cài đặt 5 trên Oracle Linux 5.11 và 6.6

OEM emca Enterprise Manager Configuration Assistant

orachk (Oracle Check)

ADRCI trong Oracle Database

Các lệnh hay sử dụng trong ORADEBUG

File tnsnames.ora

Thủ tục gửi email cảnh báo CLOB trong Oracle Database

Thủ tục gửi email nhiều người trên cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Sử dụng CSI được Oracle cung cấp để truy cập kho tài nguyên Metalink

Hướng dẫn Download và cài đặt SecureCRT

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng MobaXterm, phần mềm giúp quản lý server/VPS qua SSH tốt hơn

Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP Upload/Download Lên Server/Hosting

Hướng dẫn sử dụng phần mềm putty trên Windows

Cài đặt Xshell 4/5 để kết nối với máy chủ Linux, Unix

Cấu hình IP, mạng trong Linux

Các lệnh LINUX, SOLARIS, AIX dành cho các DBA

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master