Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Tổng hợp câu lệnh RMAN trong Oracle Database

RMAN

rman

[ TARGET [=] ['] [userid][/[password]][@net_service_name] [']

| {CATALOG [=] ['] [userid][/[password]][@net_service_name] [']

| LOG [=] [']filename['] [APPEND]

...

]...

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

Cách khắc phục lỗi SAN dẫn đến lỗi datafile system khi bật Oracle Database

Sau khi lỗi disk, Oracle Database không được bật lên: 
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 4093640704 bytes
Fixed Size                  2076296 bytes
Variable Size            3120562552 bytes
Database Buffers          956301312 bytes
Redo Buffers               14700544 bytes
Database mounted.
ORA-01113: file 1 needs media recovery
ORA-01110: data file 1: '/ora4/MISPROD/datafiles/system01.dbf'

OPEN ORACLE DATABASE KHI DATAIFLE BỊ LỖI

Khi đang open database 1 datafile bị lỗi, mất ví dụ /filesystem01/datafile11.dbf bị mất

Thông tin khi gõ lệnh startup:

Database Mounted

ORA-01116: Error in opening database file 34

ORA-01110: Datafile 34 : '/filesystem01/datafile11.dbf'

ORA-27041: Unable to open file.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master