Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

[VIP5] Khi nào cần tạo lại online redo log, sizing như thế nào cho chuẩn trong Oracle Database?

Trong quá trình quản lý redo log, bạn có thể sẽ có những lăn tăn:
  • Sizing redo log như thế nào để phù hợp?
  • Tạo lại online redo log và cách tạo lại trong giờ hành chính có an toàn không?
  • Các lỗi có thể sẽ gặp nếu không sizing chuẩn: Treo DB khi DML dồn dập.

Hãy đọc hết bài viết này để tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Vấn đề gặp phải

-- Monitor Alert log xuất hiện cảnh báo:
Thread 2 cannot allocate new log, sequence 362494
Checkpoint not complete

-- Số lần switch log quá nhiều, lên đến 95 lần/1 giờ:
-- Monitor số lần switch log theo từng giờ và so sánh với các ngày trước trong 31 ngày gần nhất
select
to_char(COMPLETION_TIME,'YYYY-MM-DD') day,
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'00',1,0)),'999') "00h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'01',1,0)),'999') "01h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'02',1,0)),'999') "02h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'03',1,0)),'999') "03h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'04',1,0)),'999') "04h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'05',1,0)),'999') "05h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'06',1,0)),'999') "06h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'07',1,0)),'999') "07h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'08',1,0)),'999') "08h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'09',1,0)),'999') "09h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'10',1,0)),'999') "10h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'11',1,0)),'999') "11h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'12',1,0)),'999') "12h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'13',1,0)),'999') "13h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'14',1,0)),'999') "14h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'15',1,0)),'999') "15h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'16',1,0)),'999') "16h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'17',1,0)),'999') "17h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'18',1,0)),'999') "18h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'19',1,0)),'999') "19h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'20',1,0)),'999') "20h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'21',1,0)),'999') "21h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'22',1,0)),'999') "22h",
to_char(sum(decode(substr(to_char(COMPLETION_TIME,'HH24'),1,2),'23',1,0)),'999') "23h",
round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1024/1024/1024,0)||' GB' "Total GB in a day",COUNT(*) "Total switch log in a day"
from v$archived_log
where to_date(COMPLETION_TIME) > sysdate-40
and dest_id=1
group by to_char(COMPLETION_TIME,'YYYY-MM-DD') 
order by day desc;


Nguyên nhân:

Size redo log quá nhỏ, các group đều ở trạng thái CURENT, ACTIVE

Khắc phục:

Sizing lại online redo log, do size online redo log quá nhỏ, tính toán lượng archived log sinh ra 1 ngày đảm bảo 1h từ 3 lần switch log, tất nhiên 4-6 lần vẫn OK., dùng 1 trong 2 cách sau:

    * Tăng size của online redo logs: Phải tạo lại chứ ko resize được

    * Bổ sung thêm redo log groups (cách này trong 1 số trường hợp switch log không quá lớn)

alter database add logfile   thread 1 group 1 ('+DATA','+RECO') size 1G;
alter database add logfile  thread 2 group 11  ('+DATA','+RECO') size 1G;

Chi tiết thủ tục như sau:

THỦ TỤC TẠO LẠI ONLINE REDO LOG

VỚI ASM

-- Note: Không càn cấu hình OMF
-- Monitor đảm bảo mỗi group tối thiểu 02 member trên 2 phân vùng khác nhau
--+FRA/OCSGWRPT/ONLINELOG/group_1.257.1077367961
--+DATA1/OCSGWRPT/ONLINELOG/group_1.262.1077367961
select * from v$logfile order by 1;

--Status đảm bảo luôn có group inactive
select * from v$log order by 1;

set echo off
set feedback off
set linesize 120
set pagesize 35
set trim on
set trims on
set lines 120
col group# format 999
col thread# format 999
col member format a70 wrap
col status format a10
col archived format a10
col fsize format 999 heading "Size (MB)"

select l.group#, l.thread#,
f.member,
l.archived,
l.status,
(bytes/1024/1024) fsize
from
v$log l, v$logfile f
where f.group# = l.group#
order by 1,2

alter database add logfile   thread 1 group 5 ('/u09/oracle/data/DBAViet/redo01a.log','/u10/oracle/data/DBAViet/redo01b.log') size 1G;

--FRA 897GB DATA1 con 41GB, DATA2 conf 61GB --> Ko them vao DATA1, DATA2; DATA3 conf 1.3TB
select * from v$asm_diskgroup;


alter database add logfile   thread 1 group 5 ('+DATA3','+FRA') size 2G;
alter database add logfile   thread 2 group 6 ('+DATA3','+FRA') size 2G;

alter database add logfile   thread 1 group 7 ('+DATA3','+FRA') size 2G;
alter database add logfile   thread 2 group 8 ('+DATA3','+FRA') size 2G;

alter database add logfile   thread 1 group 9 ('+DATA3','+FRA') size 2G;
alter database add logfile   thread 2 group 10 ('+DATA3','+FRA') size 2G;

alter database add logfile   thread 1 group 11 ('+DATA3','+FRA') size 2G;
alter database add logfile   thread 2 group 12 ('+DATA3','+FRA') size 2G;

select * from v$logfile order by 1;

--Status đảm bảo luôn có group inactive
select * from v$log order by 1;

alter system switch logfile;

select * from v$logfile order by 1;

--Status đảm bảo luôn có group inactive thi drop duoc
select * from v$log order by 1;

alter database drop logfile group 1;
alter database drop logfile group 2;
alter database drop logfile group 3;
alter database drop logfile group 4;


VỚI FILE SYSTEM

--Method to drop and recreate online redolog files with 2 members to each group
--1.Firstly ORACLE will never allow you to drop the current ONLINE redolog file –

-- Size, status logfile group, thread
select * from v$log;
--Group# Thread# Sequence# BytesMembers Archived 
--1    1    17449    524288000    1    YES    INACTIVE    11950575940971    28/05/2017 1:36:20 AM
--2    1    17448    524288000    1    YES    INACTIVE    11949968296967    27/05/2017 2:05:34 AM
--3    2    26642    524288000    1    YES    INACTIVE    11951023181485    28/05/2017 6:30:26 PM
--4    2    26643    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419487    29/05/2017 1:35:35 AM
--5    2    26644    524288000    1    YES    INACTIVE    11951568250526    29/05/2017 3:17:19 PM
--6    2    26645    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525221    30/05/2017 1:14:52 AM
--7    1    17450    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419492    29/05/2017 1:35:36 AM
--8    1    17451    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525227    30/05/2017 1:14:53 AM

-- D/s duong dan logfile
select  * from v$logfile order by 1;

--1        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo01.log    NO
--2        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo02.log    NO
--3        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo03.log    NO
--4        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo04.log    NO
--5        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo05.log    NO
--6        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo06.log    NO
--7        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo07.log    NO
--8        ONLINE    /data/oradata/dbaviet/redo08.log    NO
--10        STANDBY    /data/oradata/dbaviet/standby_redo10.log    NO
--11        STANDBY    /data/oradata/dbaviet/standby_redo11.log    NO
--12        STANDBY    /data/oradata/dbaviet/standby_redo12.log    NO
--13        STANDBY    /data/oradata/dbaviet/standby_redo13.log    NO
--14        STANDBY    /data/oradata/dbaviet/standby_redo14.log    NO
--15        STANDBY    /data/oradata/dbaviet/standby_redo15.log    NO

alter database drop logfile group 10;
alter database drop logfile group 11;
alter database drop logfile group 12;
alter database drop logfile group 13;
alter database drop logfile group 14;
alter database drop logfile group 15;

--Intention is to drop and recreate these online logs with a different size.
select * from v$log;

--Group# Thread# Sequence# BytesMembers Archived 
--1    1    17449    524288000    1    YES    INACTIVE    11950575940971    28/05/2017 1:36:20 AM
--2    1    17448    524288000    1    YES    INACTIVE    11949968296967    27/05/2017 2:05:34 AM
--3    2    26642    524288000    1    YES    INACTIVE    11951023181485    28/05/2017 6:30:26 PM
--4    2    26643    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419487    29/05/2017 1:35:35 AM
--5    2    26644    524288000    1    YES    INACTIVE    11951568250526    29/05/2017 3:17:19 PM
--6    2    26645    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525221    30/05/2017 1:14:52 AM
--7    1    17450    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419492    29/05/2017 1:35:36 AM
--8    1    17451    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525227    30/05/2017 1:14:53 AM

--+ Begin dropping the redolog groups with STATUS=’INACTIVE’ – As mentioned earlier Oracle will not allow you to drop a current online redolog file.
alter database drop logfile group 1;
alter database drop logfile group 2;
--alter database drop logfile group 3;
alter database drop logfile group 4;
alter database drop logfile group 5;

alter database drop logfile group 7;

cd /data/oradata/prepaid/
mv /data/oradata/prepaid/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo01.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo02.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo03.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo04.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo05.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo06.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo07.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo08.log.bkp

--Recreate group with both members
select * from v$log;    

select * from v$logfile;

alter database drop logfile group 6;
alter database drop logfile group 7;

alter database add logfile thread 1 group 1 '/u02/oradata/dbaviet/redo01.log'  size 512m;
alter database add logfile thread 1 group 2 '/u02/oradata/dbaviet/redo02.log'  size 512m;

--alter database add logfile thread 2 group 3 '/u02/oradata/dbaviet/redo03.log'  size 512m;
alter database add logfile thread 2 group 4 '/u02/oradata/dbaviet/redo04.log'  size 512m;

alter database add logfile thread 2 group 5 '/u02/oradata/dbaviet/redo05.log'  size 512m;

alter database add logfile thread 2 group 6 '/u02/oradata/dbaviet/redo06.log'  size 512m;

alter database add logfile thread 1 group 7 '/u02/oradata/dbaviet/redo07.log'  size 512m;


-- Tao lai group 8 thread 1: Van con /data
-- Group# 8 INACTIVE thi drop logfile
select * from v$log;    

select * from v$logfile

alter database drop logfile group 8;

alter database add logfile thread 1 group 8 '/u02/oradata/dbaviet/redo08.log'  size 512m;

alter system switch logfile;

ĐỌC THÊM:


Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
Khi nào cần tạo lại online redo log, sizing như thế nào cho chuẩn trong Oracle Database, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

Bí quyết sử dụng PGA của Oracle Database

Program Global Area (PGA) là vùng bộ nhớ chứa dữ liệu và thông tin điều khiển cho một tiến trình máy chủ (server process). Nó là vùng bộ nhớ không chia sẻ (SGA là vùng nhớ chia sẻ nhé) được tạo bởi Oracle khi một tiến trình máy chủ được bắt đầu chạy. Quyền truy cập vào PGA là dành riêng cho tiến trình máy chủ đó và nó chỉ được đọc và ghi bởi công cụ chuyên dụng của Oracle mà thôi. Nó chứa một vùng SQL riêng (private SQL area) và một vùng bộ nhớ theo phiên truy cập.

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Oracle GoldenGate 19c: Cách cấu hình EXTRACT/REPLICAT Intergrated

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giả sử rằng chúng tôi đã cài đặt phần mềm GoldenGate, nếu chưa, bạn có thể làm theo các bước sau tại đây:

Oracle GoldenGate 19c: Cách cài đặt

Đây sẽ là hướng dẫn về cách cài đặt GoldenGate trên máy chủ nguồn/đích của bạn, chỉ có cài đặt phần mềm.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master