TỔNG HỢP BÀI VIẾT VỀ QUẢN TRỊ (ADMIN) ORACLE DATABASE

Chính sách hỗ trợ end of life, end of support các phiên bản Oracle Database 8 - 19c

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tổng hợp câu hỏi thường gặp trong Quản trị CSDL Oracle

25 câu hỏi và câu trả lời nổi bật trong phóng vấn Database Testing

[VIP5] Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database Single, RAC hoạt động bình thường

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA B-TREE INDEXES NHƯ THẾ NÀO?

KHI NÀO CẦN REBUILD INDEX TRONG ORACLE?

Redo record (redo entry) trong REDO LOG có những gì?

Kiến trúc Cơ sở dữ liệu Oracle hoạt động như thế nào Khi thực hiện các thao tác SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ?

Oracle Database Architecture (Kiến trúc Oracle Database)

Tìm hiểu Transaction trong Oracle

Sizing memory trong Oracle database

Quy tắc đặt tên object trong Oracle Database

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Khắc phục corrupt block Oracle Database

CÔNG CỤ

[VIP5] Hướng dẫn mở LAB dựng sẵn Oracle Database 19c với ASM trên Oracle Linux (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Hướng dẫn dựng LAB Oracle Database RAC 12.2 trên Oracle Linux (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)


Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express 12c trong Oracle Database 12c

Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express trong Oracle Database 19c

Hướng dẫn sử dụng công cụ Oracle SQL Developer để làm việc với Oracle Database
SQL*PLus - Một số câu lệnh hay sử dụng trong Oracle Database
Cấu hình, quản trị Enterprise Manager Database Express trong Oracle Database 12c
Cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Phiên bản cài đặt 5 trên Oracle Linux 5.11 và 6.6
OEM emca Enterprise Manager Configuration Assistant
orachk (Oracle Check)
ADRCI trong Oracle Database
Các lệnh hay sử dụng trong ORADEBUG
File tnsnames.ora
Thủ tục gửi email cảnh báo CLOB trong Oracle Database
Thủ tục gửi email nhiều người trên cơ sở dữ liệu trong Oracle Database
Sử dụng CSI được Oracle cung cấp để truy cập kho tài nguyên Metalink

Hướng dẫn Download và cài đặt SecureCRT
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng MobaXterm, phần mềm giúp quản lý server/VPS qua SSH tốt hơn
Hướng Dẫn Sử Dụng WinSCP Upload/Download Lên Server/Hosting
Hướng dẫn sử dụng phần mềm putty trên Windows
Cấu hình IP, mạng trong Linux
Các lệnh LINUX, SOLARIS, AIX dành cho các DBA

HỌC ORACLE DATABASE CƠ BNAR TỪ A-Z  (ORACLE DB TUTORIAL)

Kiến trúc Cơ sở dữ liệu Oracle hoạt động như thế nào Khi thực hiện các thao tác SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ?

BÀI 1: CÁC ĐIỂM MỚI TRONG ORACLE

BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC

BÀI 3: CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ORACLE

BÀI 4: TẠO DATABASE

BÀI 5: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE

BÀI 6: DATA DICTIONARY, VIEWS VÀ PACKAGES

BÀI 7: QUẢN TRỊ CONTROL FILES

BÀI 8: QUẢN LÝ REDO LOG FILES

BÀI 9: QUẢN TRỊ TABLESPACES VÀ DATA FILES

BÀI 10: CẤU TRÚC LƯU TRỮ

BÀI 11: QUẢN LÝ ROLLBACK SEGMENTS

BÀI 12: QUẢN LÝ TEMPORARY SEGMENTS

BÀI 13: CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES

BÀI 14: QUẢN LÝ CÁC TABLES

BÀI 15: QUẢN LÝ CÁC INDEXES

BÀI 16: NẠP VÀ TỔ CHỨC LƯU TRỮ DỮ LIỆU

BÀI 17: QUẢN LÝ USER

BÀI 18: QUẢN LÝ THÔNG TIN PROFILES

BÀI 19: CÁC QUYỀN HỆ THỐNG

BÀI 20: QUẢN LÝ CHỨC DANH (ROLE)

BÀI 21. TÍNH NĂNG HỖ TRỢ NGÔN NGỮ QUỐC GIA

QUY TRÌNH VẬN HÀNH ORACLE DATABASE A-Z

[VIP] Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle từ A-Z với 9 bước hiệu quả

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle với 9 bước hiệu quả

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 1.Hướng dẫn khai báo datafile

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 2.Hướng dẫn khai báo partition cho DB

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 3.Hướng dẫn kiểm tra lỗi lock bảng và tồn session

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 4.Hướng dẫn kiểm tra cơ sở dữ liệu (alert log, backup log,...)

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 5.Hướng dẫn rebuild index

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 6.Hướng dẫn tác động vào profile của user

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 7.Vận hành Oracle ASM

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 8.Hướng dẫn vận hành oracle dataguard

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 9.Thủ tục cài đặt, vận hành Oracle Goldengate


CHECKLIST HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TIẾP NHẬN ORACLE DATABASE

[VIP5] CHECKLIST HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TIẾP NHẬN ORACLE DATABASE

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA CSDL ORACLE DATABASE

[VIP5] HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA ORACLE

CÁC THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ORACLE DATABASE

[VIP5] CÁC THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG  ORACLE DATABASE DATABASE 

THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

[VIP5] THỦ TỤC BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ ORACLE DATABASE

CÀI ĐẶT, PATCH

CÀI ĐẶT


Cài đặt Oracle RAC 11.2.0.4 trên Linux + Patch đầy đủ

Cài đặt Oracle RAC 11gR2 trên Oracle Linux 6.3 sử dụng VirtualBox

Cài đặt Oracle RAC 11gR2 trên AIX 

Cài đặt Oracle Database 11gR2 trên Oracle Linux 7

Cài đặt Oracle Database 11gR2 trên Solaris 10

Cài đặt Oracle Database 12c Release 2 (12.2) RAC trên Oracle Linux 7 sử dụng VirtualBox

Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle Database 12c trên RHEL / CentOS 7

Cài đặt Oracle Database 12cR2 trên Oracle Linux 6, 7

Cài đặt Oracle Linux 7 (OL7)

Cài đặt Solaris 10 (x86-32)

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC, SAU KHITIẾP NHẬN ORACLE DATABASE

Tạo Local YUM Repository trên Oracle Linux 6/CentOS 6/CentOS 7/RedHat EL6,7 bằng ổ đĩa DVD

PATCHING

Thủ tục Apply patch Oracle Grid và Database PSU lên 19.14 (33509923) từ Oracle Database RAC 19.3

Thủ tục Apply patch Oracle Grid và Database 19.12 cho Standalone server-Oracle Restart

Thủ tục apply patch Oralce Grid và Database PSU 12c phát hành 04/2018 cho Oracle RAC 12cR1 

Patching Single Instance

MIGRTION DÙNG DATAPUMP

Các lệnh hay sử dụng khi chuyển dữ liệu sử dụng DataPump (expdp, impdp) trong Oracle Database

Sử dụng EXPDP để EXPORT dữ liệu từ PHYSICAL STANDBY DATABASE

Mệnh đề Query trong Oracle Datapump Expdp

Chuyển dữ liệu sử dụng exprort, import cũ trong Oracle Database

[VIP] Chuyển đổi dữ liệu DB DBAVIET sang DB mới bằng GoldenGate

Sử dụng Imp/Exp để chuyển dữ liệu


MIGRATION DÙNG DATAGUARD

Quy trình thực hiện nâng cấp CSDL CUSTOMER và chuyển sang máy chủ mới bằng DataGuard

Thủ tục Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle Data Guard Physical Standby trong Oracle Database 11.2, 12c, 19c vẫn dùng được_FULL

Thủ tục dựng Oracle DatataGuard RAC 11g, 12c bằng backup/recovery

MIGRATION BẰNG BACKUP/RECOVERY

MIGRATION BẰNG GOLDENGATE

[VIP] Chuyển đổi dữ liệu DB DBAVIET sang DB mới bằng GoldenGate

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 9.Thủ tục cài đặt, vận hành Oracle Goldengate

Quy trình cài đặt, cấu hình đồng bộ Oracle GoldenGate giữa 2 Database

Cài đặt, cấu hình Oracle GoldenGate 19c

Cấu hình thêm/bớt bảng trong Oracle GoldenGate

Cách xóa các tiến trinh extract, replicate

Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh Oracle GoldenGate hay dùng

MIGRATION BẰNG SQL*LOADER, DBLINK

Thủ tục tạo dblink bằng user khác
Tạo Dblink từ Oracle tới PostgreSQL Database

KIẾN TRÚC ORACLE DATABASE

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC

Oracle Database Architecture (Kiến trúc Oracle Database)

Kiến trúc Cơ sở dữ liệu Oracle hoạt động như thế nào Khi thực hiện các thao tác SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ?

Redo record (redo entry) trong REDO LOG có những gì?

TỔNG HỢP KIẾN THỨC FREE GIÚP BẠN NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH DBA THỰC THỤ

QUẢN LÝ DATABASE INSTANCE 

Bật, tắt instance trong Oracle Database

Bật, tắt DB trong Oracle Database

Bí kíp tắt instance Oracle RAC DB khủng

Thủ tục khởi động lại CSDL XXX có chạy cả Oracle GoldenGate, DataGuard

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 5: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

QUẢN LÝ LƯU TRỮ (STORAGE)

Khuyến cáo quy hoạch lưu trữ tablespace của CSDL Oracle

THÊM ĐĨA MỚI

Quản trị Control Files trong Oracle Database từ A-Z

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 7: QUẢN TRỊ CONTROL FILES

Các tham số liên quan đến checkpoint trong Oracle DatabaseQuản trị tablespace Oracle Database

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 10: CẤU TRÚC LƯU TRỮ

Quản lý datafile, control file, online redo log bởi Oracle (OMF)


Quy trình Chuyển datafile sang phân vùng khác khi đầy ổ 100%

QUẢN LÝ OBJECTS

Khái niệm Schema và User trong Oracle

Quá trình xử lý câu lệnh SQL trong Oracle DB

QUẢN LÝ TABLE

Bí kíp xóa dữ liệu lớn hiệu quả từ bảng trong Oracle Database

Tạo view nhiều bảng trong Oracle Database

QUẢN LÝ INDEX

Khi nào cần tạo index?

MỘT SỐ NOTES KHI TẠO, QUẢN LÝ INDEX

QUẢN LÝ TABLE PARTITIONING

KHI NÀO CẦN TẠO PARTITION CHO CSDL ORACLE

QUẢN LÝ BACKUP

Các khái niệm cơ bản trong Backup, phân biệt Incomplete Recovery và Complete Recovery trong Oracle Database

CẤU HÌNH BACKUP

Các tham số cấu hình RMAN cơ bản trong Oracle Database

Các câu lệnh backup với Oracle RMAN

Tự động Backup Oracle Database hàng ngày qua Crontab

QUẢN LÝ RECOVERY

Các câu lênh recovery dữ liệu Oracle Database

Tổng hợp câu lệnh RMAN trong Oracle Database từ A-Z


RECOVERY PFILE/SPFILE

RECOVERY CONTROL FILE


RECOVERY ONLINE REDO LOGRECOVERY BLOCK

RECOVERY DATAFILE


RECOVERY TABLESPACE


RECOVERY DATABASE

Thủ tục khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle từ bản backup full sang máy chủ mới (test)

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle sang host mới

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle 11g sau thảm họa

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle 11g sang host mới

THỦ TỤC RESTORE ORACLE DATABASE SANG PHÂN VÙNG MỚI

Khôi phục dữ liệu khi drop table purge/truncate table/partition trong Oracle 12c với giải pháp Table Point-in-time Recovery


BẢO TRÌ DATABASE

QUẢN LÝ HIỆU NĂNG (PERFORMANCE)

GIÁM SÁT

[VIP5] Bí quyết Giám sát hiệu năng mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 3.Hướng dẫn kiểm tra lỗi lock bảng và tồn session

Tìm các câu lệnh SQL chạy lâu, chiếm IO, chiếm physical read trong Oracle Database

Các câu lệnh hỗ trợ giám sát cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

TOP 15 câu lệnh để monitor Oracle Database

Giám sát tải ACTIVE SESION, LOCK trong Oracle Database

Bí quyết kiểm tra cấu hình, hiệu năng Oracle Database 1 cách nhanh chóng

[VIP] Checklist kiểm tra đảm bảo Oracle Database RAC hoạt động bình thường

Hé lộ bí mật giám sát cơ sở dữ liệu chủ động

Ứng dụng tự nhiên chạy chậm check như thế nào?

Kiểm tra các thành phần bộ nhớ của SGA trong Oracle

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Sử dụng lệnh Linux Top cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux Free cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux iostat cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux SAR cho Oracle DBA

Sử dụng lệnh Linux mpstat cho Oracle DBA


CÁC THAO TÁC GÂY CAO TẢI, TREO DB

[VIP] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

[VIP] Tìm và kill các session tác động vào 1 bảng Core, nhiều truy cập trong Oracle Database

[VIP] Bí quyết cập nhật các table, package core của Database Core_Kill all

[VIP] Bí quyết cập nhật table, package core của DB lớn_Kill ít nhất

[VIP5] Các câu lệnh thường dùng để cập nhật source ứng dụng của Database Core

[VIP] Cấp cứu (SOS) Oracle Database khi chuẩn bị treo

Thủ tục cập nhật các package, table Core trong Oracle Database

SMON Transaction Recovery làm treo Oracle database?

Đổi tên bảng core gặp lỗi " ORA-04020: deadlock detected while trying to lock object"

Tìm ra session chạy trước đó trong Oracle Database 

Các loại lock dữ liệu trong Oracle Database

Hiểu rõ về tham số DDL_LOCK_TIMEOUT

Kill -9 tiến trình gây cao tải cơ sở dữ liệu trong Oracle Database

Gather bảng core gây library cache lock

Bí kíp xóa dữ liệu lớn hiệu quả từ bảng trong Oracle Database

Move dữ liệu của bảng Core theo phương pháp cuốn chiếu

Tạo index bảng core, bảng CỰC LỚN (2-15 tỷ row)

Gather tự động cho các partition của 1 bảng lớn

Tạo lại index bảng Core không may drop nhầm

[VIP] Tạo index bảng core, huge table (>  1 tỷ row) trong Oracle Database

TỐI ƯU

Xem tại đây 

QUẢN LÝ GIAO DỊCH PHÂN TÁN

BẢO MẬT (SECURITY)

Chuyển audit AUD$, FGA_LOG$ ra khỏi tablespace SYSTEM

Thủ tục cấu hình Audit Trail (hay còn gọi là Uniform Audit Trail)

Xóa dữ liệu Audit thủ công hoặc với DBMS_AUDIT_MGMT

Các câu lệnh hay dùng với Oracle Auditing

Transparent Data Encryption (TDE) trong Oracle 10g Database Release 2

8 công cụ quét cổng cho hệ thống Windows/Linux

Tìm ra session chạy trước đó trong Oracle Database

MULTITENANT

Xem tại đây

TROUBLESHOOTING

Xử lý khi u01, u02 chứa datafile đầy 99, 100%

Cách xử lý lỗi ORA-19815: WARNING: db_recovery_file_dest_size of 53687091200 bytes is 100.00% used, and has 0 remaining bytes available.

Quy trình kiểm tra NHANH Oracle Database khi người dùng phản ánh lỗi chậm, treo ứng dụng

Khắc phục lỗi recovery khi OPEN RESETLOGS lỗi SYSTEM trong Oracle Database?

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 4.Hướng dẫn kiểm tra cơ sở dữ liệu (alert log, backup log,...)

Xử lý cảnh báo enq: SQ - contention

ORA-00020: maximum number of processes (960) exceeded

ORA-12528 TNS listener all appropriate instances are blocking new connections in Oracle Database

WARNING:io_getevents timed out 600 sec , Database/Instance fails to start

ORA-27102: out of memory

Khắc phục lỗi ORA-01996 (password file full)

ORA-01105: mount is incompatible with mounts by other instances ORA-19808: recovery destination parameter mismatch

Công cụ TKPROF và Oracle Trace

FIX LỖI GỬI EMAIL ORA-24247: network access denied by access control list (ACL) trong Oracle Database

ORA-00959: Tablespace '_$deleted$11$0' Does Not Exist - During DML/DDL On Partitioned Table

Ứng dụng tự nhiên chạy chậm check như thế nào?

Recover dữ liệu do commit nhầm

Flashback lại PACKAGE SPEC hoặc PACKAGE BODY lỡ bị xóa mất không có backup

Flashback Data Archive (FDA) trong Oracle Database 11g

Làm thế nào để khôi phục database Oracle khi UNDO TABLESPACE bị corrupt

Khắc phục lỗi recovery khi OPEN RESETLOGS lỗi SYSTEM trong Oracle Database?

Bật database khi mất toàn bộ online redo log

Khắc phục corrupt block Oracle Database

ORA-01103: database name ‘dbaviet1’ in control file is not ‘dbaviet1’

Khắc phục sự cố database khi mất điện đột ngột của máy chủ down

Cách khắc phục lỗi SAN dẫn đến lỗi datafile system khi bật Oracle Database

ORA-39070: Unable to open the log file khi thực hiện DataPump

ORA-12838: Cannot Read/Modify An Object After Modifying It In Parallel

Restart tiến trình MMON Process trong Oracle Database

Tiến trình SCM0 chiếm CPU cao 99-100% trong Oracle Database RAC 12.2

High "enq: SQ - contention" waits trong RAC

ORA-27104: system-defined limits for shared memory was misconfigured


VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG (AUTOMATION)

JOB DB:

Hé lộ bí mật giám sát cơ sở dữ liệu chủ động - Gốc rễ của mọi cảnh báo

[VIP5] Gói chụp tải định kỳ DBA_CT

Tự động thêm datafile cho Oracle Database ASM với datafile không autoextend

Thủ tục add datafile TỰ ĐỘNG trên Oracle Database File system OMF

Tự động Add partition

Template báo cáo SỨC KHỎE HIỆN TẠI của cơ sở dữ liệu, máy chủ


JOB OS:

TIPS

[VIP] Bí quyết Giám sát mọi cơ sở dữ liệu Oracle Database

Bí quyết kiểm tra cấu hình, hiệu năng Oracle Database 1 cách nhanh chóng

Tạo lại index bảng Core không may drop nhầm

KHO TÀI NGUYÊN

TỔNG HỢP KIẾN THỨC FREE GIÚP BẠN NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH DBA THỰC THỤ

[VIP5] Thư viện tài liệu chuẩn Oracle cho DBA

KHO TÀI NGUYÊN QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE, SYSTEM

EXADATA

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master