Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Bí quyết khi tiếp nhận cơ sở dữ liệu Oracle

1. Nội dung cần thực hiện trước khi tiếp nhận hoặc đưa DB mới vào môi trường hoạt động:

STT
Nội dung
Yêu cầu phải đạt được trước khi tiếp nhận
1
Kiểm tra kiến trúc dự phòng DB
DB chạy cơ chế active – active theo công nghệ Oracle Real application Cluster (RAC), ứng dụng kết nối đảm bảo khả năng load balance và failover trên DB.
2
Kiểm tra cấu hình DB
Redo khai báo phù hợp: có ít nhất 3 redo log group mỗi instance DB, mỗi group có ít nhất 2 member trên 2 vùng khác nhau, đảm bảo mirror dự phòng cho nhau.


DB chạy ở chế độ archive log mode, archive log sinh ra nằm trên 2 vùng đĩa riêng biệt.


UNDO, TEMP, tablespace ứng dụng có các datafile nằm trên ít nhất 2 mount point khác nhau.


SGA khai báo phù hợp: dung lượng SGA + PGA tương đương 80% dung lượng RAM.


DB_FILES khai báo từ 1000 – 3000.


Đặt tham số resource_limit = true để các chính sách user profile đặt trong DB có hiệu lực.


Đặt các tham số sessions, proceses (500-3000) phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng DB.


DB chạy chế độ shared (shared_server từ 50 – 400), các ứng dụng kết nối vào cũng đang chạy theo chế độ shared.


Cấu hình RMAN giữ ít nhất 2 bản full và đảm bảo các điều kiện sau:
·         Enable db_block_checking
·         Auto backup control file
·         MAXPIECESIZE tối đa 5GB


Đối với DB sử dụng ASM:
·         Có ít nhất 3 disk group khác nhau chứa archive log, datafile và redo log riêng biệt.
·         Mỗi disk group có ít nhất 2 LUN (trừ archive log, redo log).
3
Kiểm tra DB Objects
·         Các object đặt option noparallel.
·         Các datafile không đặt chế độ auto extend (trừ SYSTEM và SYSAUX).
·         Drop các user không sử dụng, revoke quyền DBA của các user.
·         Kiểm tra profile chứa user ứng dụng đảm bảo profile này đặt unlimited cho mọi tham số.
·         Bảng dữ liệu ứng dụng không nằm trên user tablespace.
·         Không xuất hiện corrupt block trong DB.
·         Tất cả các object ở trạng thái valid (các object bị invalid thì phải drop).
·         Tất cả index không ở trạng thái unusable.
·         Định dạng tên partition đối với các bảng đánh partition theo thời gian là DATAyyyy, DATAyyyymm hay DATAyyyymmdd tuỳ theo loại partition (partition theo năm, tháng hoặc ngày tương ứng).

2. Nội dung cần thực hiện ngay sau khi tiếp nhận :


STT
Nội dung
Các công việc cần thực hiện ngay sau khi tiếp nhận
1
Kiểm tra và cấu hình cảnh báo cho DB
Cấu hình cảnh báo DB như các DB khác đang chạy:
·         Analyze bảng và index
·         Check tác động package
·         Check login DB
·         Check tạo bảng temp
·         Check ASM disk group
·         Check disk
·         Tablespace, listener, performance, instance, log backup, alert log
2
Kiểm tra cơ chế backup DB
·         Giữ ít nhất 2 bản backup full có cảnh báo.
·         Đẩy FTP dự phòng (đối với các DB chạy trên local disk).
3
Kiểm tra và drop các bảng không sử dụng
·         Drop tất cả các bảng ứng dụng không sử dụng.
·         Drop tất cả các bảng rác do user cá nhân tạo ra.
·         Tạo thêm tablesapce NGHIEPVU.
4
Kiểm tra profile cho user DB
User cá nhân và user ứng dụng đặt trên 2 profile có policy khác nhau (user cá nhân đặt giới hạn 3 session, expire password 30 ngày).
5
Kiểm tra tính năng audit DB
Nếu ở chế độ audit, các bảng log audit cần phải đặt trên   tablespace riêng không thuộc system tablespace.
6
Kiểm tra chính sách quay vòng dữ liệu
Xác định chính sách vòng đời của các bảng dữ liệu theo quy định.


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ 

#BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master