RAC - QUẢN LÝ ASM

LAB THỰC HÀNH

Hướng dẫn dựng LAB Oracle Database RAC 12.2 trên Oracle Linux (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

CẤU HÌNH

GIÁM SÁT, VẬN HÀNH

Quản lý lưu trữ tự động (ASM) trong Cơ sở dữ liệu Oracle 10g/11/12c/19c/21c

Hướng dẫn quản trị ASM Diskgroup

Các lệnh Asmcmd hay sử dụng để quản lý ASM

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master