Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Đặt lại mật khẩu ASMSNMP trên ASM instance

Có 2 cách thực hiện


1)  Sử dụng lệnh Alter User

$ export ORACLE_SID=+ASM
$ . oraenv
$ sqlplus / as sysasm

SQL> alter user asmsnmp identified by <password>;
User altered.

2)  Sử dụng ASMCMD (môi trường RAC sẽ update toàn bộ các node)

orapwusr --modify --password asmsnmp

[oracle@host01 ~]$ asmcmd -p
ASMCMD [+] > lspwusr
Username sysdba sysoper sysasm
     SYS   TRUE    TRUE   TRUE
 ASMSNMP   TRUE   FALSE  FALSE
ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master