Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Restart, shutdown Solaris 10Lệnh
Diễn giải
Reboot
# init 6
(tat service sau do restart)

# reboot
reboot -- -r
Reboot luôn mà không tắt service (bật xong dễ chết service)

# shutdown -r now
shutdown -y -i6 -g0
Xem xét

oracle$ last reboot
reboot    system boot                   Wed May 30 23:03
reboot    system down                   Wed May 30 22:47
reboot    system boot                   Thu Apr 12 10:57
reboot    system down                   Thu Apr 12 10:09
reboot    EE                            Wed Jan 28 14:21 - down  (17605+20:

Shutdown
Init 5
(tat service sau do shutdown)

#shutdown -i0 -g0 -y
Xem xét

poweroff
~ Rút phích điện

halt


#shutdown -h now
#shutdown now
Reboot luôn mà không tắt service

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master