Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Tạo giao diện với VNC, MobiXterm trên Solaris, AIX, Linux

Mục đích: Tạo giao diện để cài đặt Oracle DB, tạo DB,...
1. VNC Server
1.1. Cài đặt (Trong Solaris, AIX đã cài sẵn)
            - Check xvnc:
              Solaris:
# pkginfo | grep  xvnc

Linux:
 rpm -qa |grep vnc

- Nếu chưa có thực hiện cài đặt:
Solaris:
#gunzip vnc-4_1_3-sparc_solaris.pkg.gz
#pkgadd -d vnc-4_1_3-sparc_solaris.pkg \

Linux:
yum install tigervnc
1.2. Bật/Tắt
SOLARIS
Start
export PATH=$PATH:/usr/X11/bin:/usr/openwin/bin
export DISPLAY=<host>:1
$ /usr/bin/X11/vncserver  :1

xhost +
/usr/openwin/bin/xclock

(Port 5901, nếu vncserver :5 là port 5900+5)
Stop
$ vncserver -kill :1
Dat mat khau
 ($ /usr/bin/X11/vncpasswd :1)

LINUX/AIX
# vncserver :1
(Sau đó gõ mật khẩu là oracle chẳng hạn)
(Nhớ mở firewall:
[root@dbaviet ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5901/tcp
success
[root@dbaviet  ~]# firewall-cmd --reload
success

1.3. Log:
SOLARIS:
/u01/oracle/.vnc/dbaviet1:5.log

 $HOME/.vnc/passwd
          The VNC password file.

     $HOME/.vnc/host:display#.log
          The log file  for  Xvnc  and  applications  started  in
          xstartup.

     $HOME/.vnc/host:display#.pid
          Identifies the Xvnc  process  ID,  used  by  the  -kill
          option.

Optional:
--$ export DISPLAY=localhost:10

LINUX:
Log file nằm ở /root/.vnc/linux7:1.log

2. VNC Client


Sau khi vào gõ xclock+

Nếu không cấu hình được, .lỗi firewall,... mất nhiều thời gian bạn có thể dùng công cụ MobaXterm để nhanh chóng có giao diện để cài đặt ./runInstaller, dbca, asmca:Hoặc dùng các tiện ích của MobaXterm trong mục Tools: Ví dụ X11 tab with Dwm, X11 windows with Fvwm,..


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master