Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thủ tục switchover Oracle DataGuard

STT
Công việc
Câu lệnh tại máy primay 192.168.0.22
Câu lệnh tại máy standby 192.168.0.11
1
Kiểm tra đồng bộ log giữa 2 máy
ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
SELECT sequence#, first_time, next_time
FROM   v$archived_log
ORDER BY sequence#;
kết quả:
3289 29-MAY-2017 16:55:53 29-MAY-2017 17:20:49
ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
SELECT sequence#, first_time, next_time, applied
FROM   v$archived_log
ORDER BY sequence#;
kết quả:
3289 29-MAY-2017 16:55:53 29-MAY-2017 17:20:49 YES

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

DBCA : No Protocol specified

Got strange message when launched DBCA : 
DBCA : No Protocol specified
ORACLE_HOME has been properly setup, but make sure, don't forget to issue xhost+ command. 
Login as root
# xhost
Login as oracle
$ dbca


Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

BÍ QUYẾT TỐI ƯU CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE

1. Mục đích

  • Tối ưu cấu trúc bảng, index, partition.
  • Tối ưu câu lệnh truy vấn và tác động của Database
  • Tối ưu việc xử dụng tài nguyên của Database
  • Đảm bảo database hoạt động ổn định
  • Thống nhất phương án thiết kế Database và tác động Database

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master