Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Thủ tục thay đổi hostname không phải reboot trên Linux


 1. Thay đổi tên trong file /etc/sysconfig/network
cd /etc/sysconfig
vi network
Thay bằng:
HOSTNAME=bossdata
 1. Thay đổi trong file /etc/hosts
vi /etc/hosts
192.168.1.110     bossdata
 1. Thay đổi tên hostname trong phiên hiện tại:
hostname bossdata
 1. Kiểm tra
hostname
 1. Khởi động lại service mạng để nhận thông tin hostname mới:
service network restart

#linux Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Quy trình Patch cơ sở dữ liệu Oracle


1. Chuẩn bị:
 • Nâng cấp OPatch lên 11.2 (OPatch hiện tại là 11.1):
 • Kiểm tra trước khi nâng cấp:
  $ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/Opatch
  $ opatch version
  Invoking OPatch 11.1.0.6.6

  OPatch Version: 11.1.0.6.6

  OPatch succeeded.
 • Download patch p6880880

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master