12c/19c/21c/23c - CÀI ĐẶT, PATCH

Cài đặt Oracle Database 12c Release (12.2) trên Oracle Linux 6, 7


Tạo Local YUM Repository trên Oracle Linux 6/CentOS 6/CentOS 7/RedHat EL6,7 bằng ổ đĩa DVD

PATCHING

Sử dụng lệnh OPATCH để patch Oracle Database

PATCHING RAC DATABASE

Thủ tục Apply patch Oracle Grid và Database PSU lên 19.14/19.5/19.6 từ Oracle Database RAC 19.3

Thủ tục Apply patch Oracle Grid và Database 19.12 cho Standalone server-Oracle Restart

Thủ tục Apply patch Oracle Grid và Database PSU lên 19.3 từ Oracle Database RAC 19c Base 

Thủ tục apply patch Oralce Grid và Database PSU 12c phát hành 04/2018 cho Oracle RAC 12cR1 

Thủ tục Patch cơ sở dữ liệu Oracle RAC 11.2

Patching Single Instance

Thủ tục Apply Patching 32904851 Oracle 19c Database Release Update 19.12.0.0.0

Thủ tục Apply Patching trên Oracle Database 19c Release Update 19.9.0.0.201020

Thủ tục patch cơ sở dữ liệu Oracle 12.2

Patching DataGuard

Thủ tục Applying PSU Patch trên môi trường Oracle Dataguard Oracle12c

Xóa patch khi lỗi

Xóa cài đặt Patch trên Oracle Database 19c (Patch 29834717)

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master