Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

Apply patch Oracle Grid Infrastructure (GI) và database 19.14/19.15/19.16 trên GI, database 19.3

Mục đích: Hướng dẫn Apply patch  Oracle Grid Infrastructure (GI) và database 19.14 (33509923) trên GI, database 19.3
Môi trường:

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
29585399;OCW RELEASE UPDATE 19.3.0.0.0 (29585399)
29517247;ACFS RELEASE UPDATE 19.3.0.0.0 (29517247)
29517242;Database Release Update : 19.3.0.0.190416 (29517242)
29401763;TOMCAT RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (29401763)

1. Bạn phải sử dụng OPatch từ phiên bản 12.2.0.1.28 để apply patch này

Download p6880880_190000_Linux-x86-64.zip – OPatch 12.2.0.1.28 for DB 19.0.0.0.0 (11/2021), hoặc mới hơn.

Thay thế bản opatch mới hơn:

# export ORACLE_HOME=/u01/app/19c/grid
# mv $ORACLE_HOME/OPatch $ORACLE_HOME/OPatch.xxx
# su - grid 
$ export ORACLE_HOME=/u01/app/19c/grid
$ unzip -o /u01/swtmp/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -d $ORACLE_HOME

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch version
OPatch Version: 12.2.0.1.28

2. Giải nén bản patch 33509923 (down tại đây) (các bản 19.15, 19.16,.. down ở đây) với user owner ví dụ grid:

# su - grid
$ cd /u01
$ unzip p33509923_190000_Linux-x86-64.zip

3. Kiểm tra xem có bản patch nào xung đột với bản patch 33509923 hay không:

# su - grid

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/33509923/33515361

Oracle Home    : /u01/app/19c/grid
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  from      : /u01/app/19c/grid/oraInst.loc
OPatch version  : 12.2.0.1.28
OUI version    : 12.2.0.7.0
Log file location : /u01/app/19c/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2022-01-31_11-58-55AM_1.log

Invoking prereq "checkconflictagainstohwithdetail"
Prereq "checkConflictAgainstOHWithDetail" passed.
OPatch succeeded.

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/33509923/33529556

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/33509923/33534448

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/33509923/33239955

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/33509923/33575402

Note: Trong trường hợp phát hiện ra xung đột, cần dừng ngay việc cài đặt patch và làm việc với  Oracle Support Services, sau khi fix xong mới tiếp tục, nếu CỐ patch có khả năng không bật được Grid

NODE 1

4. Dừng database instances chạy trên máy chủ đó

5. Apply patch sử dụng opatchauto:

Tiện ích Opatch sẽ tự động patch cho Oracle Grid Infrastructure (GI) home và Oracle RAC database homes. Nó sẽ lấy các cấu hình đã tồn tại và tự động patch cần thiết của Oracle RAC database home và GI home.
Chú ý:- Câu lệnh bên dưới sẽ apply patch cả homes Grid và Oracle trên node 1.  
# cd /u01/33509923/
# export ORACLE_HOME=/u01/app/19c/grid/
# export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
# $ORACLE_HOME/OPatch/opatchauto apply
...
==Following patches were SUCCESSFULLY applied:

Patch: /u01/33509923/33239955
Log: /u01/app/19c/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2022-02-03_11-33-44AM_1.log

Patch: /u01/33509923/33515361
Log: /u01/app/19c/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2022-02-03_11-33-44AM_1.log

Patch: /u01/33509923/33529556
Log: /u01/app/19c/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2022-02-03_11-33-44AM_1.log

Patch: /u01/33509923/33534448
Log: /u01/app/19c/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2022-02-03_11-33-44AM_1.log

Patch: /u01/33509923/33575402
Log: /u01/app/19c/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2022-02-03_11-33-44AM_1.log

Kiểm tra phiên bản hiện tại của Grid và Oracle Database đảm bảo lên 19.14:

- Kiểm tra bản patch của Oracle Grid:

# export ORACLE_HOME=/u01/app/19c/grid/
# export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
# $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
33515361;Grid Release Update : 19.14.0.0.220118 (33515361)
33239955;TOMCAT RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (33239955)

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl query crs releasepatch

- Kiểm tra bản patch của Oracle Database:

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
33575402;DBWLM RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (33575402)
33534448;ACFS RELEASE UPDATE 19.14.0.0.0 (33534448)
33529556;OCW RELEASE UPDATE 19.14.0.0.0 (33529556)
33515361;Database Release Update : 19.14.0.0.220118 (33515361)
33239955;TOMCAT RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (33239955)
Hoặc:
[oracle@rac1 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 – Production on Sat Dec .....
Version 19.14.0.0.0
SQL> SELECT description,ACTION,STATUS,TARGET_BUILD_TIMESTAMP from dba_registry_sqlpatch; DESCRIPTION ACTION STATUS TARGET_BUILD_TIMESTAMP ————— ————— ——— ————————- Database Release Update : 19.14.0.0.190416 (33509923)

6. Bật lại Grid, Instance trên node 1

7. Copy thư mục patch từ node 1 sang node 2

[root@rac1 u01]# scp -rp 30135696 root@rac2:/u01[root@rac2 u01]# chown -R oracle:oinstall 30135696/
[root@rac2 u01]# chown 775 30135696

NODE 2:

8. Dừng database instances chạy trên máy chủ đó

9. Bật apply trên node 2

Chú ý:- Câu lệnh bên dưới sẽ apply patch cả homes Grid và Oracle trên node 1.  
# cd /u01/33509923/
# export ORACLE_HOME=/u01/app/19c/grid/
# export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
# $ORACLE_HOME/OPatch/opatchauto apply

Kiểm tra phiên bản hiện tại của Grid và Oracle Database đảm bảo lên 19.14:

- Kiểm tra bản patch của Oracle Grid:

# export ORACLE_HOME=/u01/app/19c/grid/
# export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
# $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
33515361;Grid Release Update : 19.14.0.0.220118 (33515361)
33239955;TOMCAT RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (33239955)

# $ORACLE_HOME/bin/crsctl query crs releasepatch

- Kiểm tra bản patch của Oracle Database:

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
33575402;DBWLM RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (33575402)
33534448;ACFS RELEASE UPDATE 19.14.0.0.0 (33534448)
33529556;OCW RELEASE UPDATE 19.14.0.0.0 (33529556)
33515361;Database Release Update : 19.14.0.0.220118 (33515361)
33239955;TOMCAT RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (33239955)

Note: Nên backup các thành phần của clusterware trước khi patch:

1. Backup ASM spfile:

ASMCMD> spget
+GRID/myrac/ASMPARAMETERFILE/registry.253.974466047

Copy Oracle ASM SPFILE tới phân vùng backup:

ASMCMD> spbackup +GRID/myrac/ASMPARAMETERFILE/registry.253.974466047 /backup/spfileasm.ora

2. Backup ASM password file :

ASMCMD> pwget --asm
+GRID/orapwASM

Nếu sang phân vùng khác:

ASMCMD> pwcopy +GRID/orapwASM  /backup/orapwASM 
copying +GRID/orapwASM -> /backup/orapwASM

3. Dùng md_backup để backup metadata diskgroup:

ASMCMD> md_backup /tmp/dgmetabackup

Disk group metadata to be backed up: DATA
Disk group metadata to be backed up: FRA
Disk group metadata to be backed up: GRID

4. Backup OLR trên mỗi node RAC:

# ocrconfig -local -manualbackup

Copy  file được tạo ra sang phân vùng khác:

# cp /u01/app/12.2.0/grid/cdata/rac1/backup_20180510_230359.olr /backup/

hoặc thay đổi phân vùng backup mặc định tới phân vùng /backup:

# ocrconfig -local -backuploc /backup

# ocrconfig -local -manualbackup

5. Mirror và Backup OCR.

Nên cấu hình OCR vào 2 diskgroup độc lập cho an toàn:

# ocrconfig -add +FRA

OCR backup tự động sau 4h, bạn có thể backup thủ công trước khi patch hoặc upgrade GI home như sau:

# ocrconfig -manualbackup

Kiểm tra bản backup cuối cùng:

[grid@rac1 ~]$ ocrconfig -showbackup
rac1 2018/05/10 13:06:18 +GRID:/myrac/OCRBACKUP/backup00.ocr.289.975762375 830990544
..

Copy nó tới phân vùng backup: 

$ ocrconfig -copy +GRID:/myrac/OCRBACKUP/backup00.ocr.289.975762375 /backup/backup00.ocr

Hoặc thay đổi phân vùng backup mặc định tới diskgroup khác:

# ocrconfig -backuploc +FRA
Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master