Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Sử dụng lệnh SRVCTL A-Z để quản trị Oracle RAC

SRVCTL (server control utility) được sử dụng để thêm, xoá, thiết lập lại hay quản lý các dịch vụ CRS hay các thành phần của RAC:

1. STOP DATABASE :

CÚ PHÁP – srvctl stop database -d db_name [-o stop_options] trong đó stop_options là  normal/immediate(default)/transactional/abort

VD:

srvctl stop database -d PRODB -o normal
srvctl stop database -d PRODB -o immediate
srvctl stop database -d PRODB -o transactional
srvctl stop database -d PRODB -o abort

2. START DATABASE
CÚ PHÁP – srvctl start database -d db_name [-o start_options] trong đó stop_options là  nomount/mount/open(default)

VD:

srvctl start database -d PRODB -o nomount
srvctl start database -d PRODB -o mount
srvctl start database -d PRODB -o open

3. STOP 1 INSTANCE

CÚ PHÁP – srvctl stop instance -d db_unique_name [-i “instance_name_list”]} [-o stop_options] [-f]
VD:

srvctl stop instance -d PRODB -i PRODB1

4. START AN INSTANCE

CÚ PHÁP – srvctl start instance -d db_unique_name [-i “instance_name_list”} [-o start_options]
VD:

srvctl start instance -d PRODB -i PRODB1

5. XOÁ DB TỪ CRS:
CÚ PHÁP – srvctl remove database -d db_unique_name [-f] [-y] [-v]
VD:

srvctl remove database -d PRODB -f -y

6. THÊM DB VÀO CRS :
CÚ PHÁP – srvctl add database -d db_unique_name -o ORACLE_HOME [-p spfile]
VD:

srvctl add database -d PRODB -o /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1 -p +DATA/PRODDB/parameterfile/spfilePRODB.ora

7. XOÁ 1 INSTANCE TỪ CRS:
CÚ PHÁP – srvctl remove instance -d DB_UNIQUE_NAME -i INSTANCE_NAME
VD:

srvctl remove instance -d PRODB - I PRODB1

8.THÊM 1 INSTANCE VÀO CRS:
CÚ PHÁP – srvctl add instance –d db_unique_name –i inst_name -n node_name
VD:

srvctl add instance -d PRODB - i PRODB1 -n rachost1

9. Enable/disable auto restart của instance

srvctl enable instance -d DB_UNIQUE_NAME-i INSTANCE_NAME
srvctl disable instance -d DB_UNIQUE_NAME-i INSTANCE_NAME

10. Enable/disable auto restart của database

srvctl enable database -d DB_UNIQUE_NAME
srvctl disable database -d DB_UNIQUE_NAME

11. THÊM 1 SERVICE:

CÚ PHÁP – srvctl add servicec -d {DB_NAME} -s {SERVICE_NAME} -r {“preferred_list”} -a {“available_list”} [-P {BASIC | NONE | PRECONNECT}]

VD:

srvctl add service -d PREDB -s PRDB_SRV -r "PREDB1,PREDB2" -a "PREDB2" -P BASIC

12.XOÁ 1 SERVICE:

CÚ PHÁP – srvctl remove service -d {DB_NAME} -s {SERVICE_NAME}
VD:

srvctl remove service -d PREDB -s PRDB_SRV

13. BẬT 1 SERVICE
CÚ PHÁP– srvctl start servicec -d {DB_NAME} -s {SERVICE_NAME}
VD:

srvctl start service -d PREDB -s PRDB_SRV

14. TẮT 1 SERVICE

CÚ PHÁP– srvctl stop servicec -d {DB_NAME} -s {SERVICE_NAME}
VD:

srvctl stop service -d PREDB -s PRDB_SRV

15. CẤU HÌNH LẠI 1 SERVICE

CÚ PHÁP – srvctl relocate service -d {database_name} -s {service_name} -i {old_inst_name} -r {new_inst_name}

EXAMPLE: (Relocating service PRDB_SRV from PREDB2 to PREDB1)

srvctl relocate service -d PREDB -s PRDB_SVC -i PREDB2 -t PREDB1

16. Kiểm tra trạng thái  service
CÚ PHÁP – srvctl status service -d {database_name} -s {service_name}

srvctl status service -d PREDB -s PRDB_SVC

17. Kiểm tra cấu hình của service
CÚ PHÁP – srvctl config service -d {database_name} -s {service_name}

srvctl config service -d PREDB -s PRDB_SVC

18. Kiểm tra cấu hình scan listener 

srvctl config scan_listener

SCAN Listener LISTENER_SCAN1 exists. Port: TCP:1522
Registration invited nodes:
Registration invited subnets:
SCAN Listener is enabled.
SCAN Listener is individually enabled on nodes:
SCAN Listener is individually disabled on nodes:
SCAN Listener LISTENER_SCAN2 exists. Port: TCP:1522
Registration invited nodes:
Registration invited subnets:
SCAN Listener is enabled.
SCAN Listener is individually enabled on nodes:
SCAN Listener is individually disabled on nodes:
SCAN Listener LISTENER_SCAN3 exists. Port: TCP:1522
Registration invited nodes:
Registration invited subnets:
SCAN Listener is enabled.
SCAN Listener is individually enabled on nodes:
SCAN Listener is individually disabled on nodes:

19. Thay đổi port scan_listener:

srvctl modify scan_listener -p {new-SCAN-port}

srvctl modify scan_listener -p 1523


$GRID_HOME/bin/srvctl stop scan_listener
$GRID_HOME/bin/srvctl start scan_listener

Alter system set remote_listener='orcl-scan.stc.com.sa:1523' scope=both sid='*';


20. Quản lý MGMTDB trong oracle 12c:

srvctl status mgmtdb
Database is enabled
Instance -MGMTDB is running on node node12-1-- stop và start MGMT db.

srvctl stop mgmtdb
srvctl start mgmtdb

21. Bật trace bằng lệnh srvctl:

-- đặt enable trace mức os

SRVM_TRACE=true
export SRVM_TRACE

-- Chạy bằng lệnh srvctl  
srvctl status database -d ORACL

22. Thiết lập biến môi trường bằng lệnh  srvctl.

-- Dùng setenv để đặt biến env.(ORCL là db_unique_name)

srvctl setenv database -db ORCL -env "ORACLE_HOME=/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1"
srvctl setenv database -db ORCL -env "TNS_ADMIN=/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1/network/admin"


--getenv để hiển thị thông tin env 
srvctl getenv database -db ORCL

ORCL:
ORACLE_HOME=/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1
TNS_ADMIN=/oracle/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1/network/admin

23. Kiểm tra trạng thái và cấu hình của ASM instance:

srvctl config asm
ASM home:
Password file: +MGMT/orapwASM
ASM listener: LISTENER


srvctl status asm
ASM is running on ses11-4,ses11-5

24. Tắt và bật services đang chạy từ ORACLE_HOME

srvctl stop home -oraclehome /oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1 -statefile /home/oracle/state.txt -node dbhost-1

srvctl start home -oraclehome /oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1 -statefile /home/oracle/state.txt -node dbhost-1

25. Tạo TAF policy

srvctl add service -db ORCLDB -service TAF_ORCL -preferred ORCLDB1 -available ORCLDB2 -tafpolicy BASIC -failovertype SELECT srvctl start service -db OMPREDB -service TAF_ORCL
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master