Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Các lệnh quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB

I. TỔNG QUAN

Hầu hết chúng ta đều quen quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB thông qua công cụ phpMyAdmin. Thực tế công cụ phpMyAdmin quá phổ biến giúp người dùng có thể quản lý cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng, hiện quả thông qua giao diện trực quan. Nhưng nếu máy chủ bạn không cài đặt phpMyAdmin thì để quản lý cơ sở dữ liệu phải thực hiện bằng cách nào.

Ở bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản với các thao tác thường sử dụng nhất. Hãy cùng mình thực hiện nhé.

II. CÁC THAO TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Đăng nhập vào MariaDB

Đâu tiên bạn cần đăng nhập vào MySQL/MariaDB user root.

Bạn nhập vào cú pháp mysql -u root -p khi đó MySQL sẽ yêu cầu bạn nhập vào Password của MySQL. Đây là password cao nhất quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu.

  
DBAViet Tutorial
mysql -u root -p
  
Các lệnh quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB

2. Tạo Database

Để tạo database bạn nhập vào dòng sau. Mình sẽ chú thích các lệnh sau là:

 • CREATE DATABASE: Lệnh tạo database
 • database1: Tên database cần tạo, bạn hãy đổi bằng tên bạn cần tạo
  
DBAViet Tutorial
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE database1;
  
Các lệnh quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB

3. Tạo User Password

Tạo User và password cho user bạn nhập vào dòng lệnh bên dưới, trong đó.

 • CREATE USER: Lệnh tạo user
 • database1: Tên user, bạn hãy thay đổi bằng tên user của bạn
 • IDENTIFIED BY ‘my-password’: Thay my-password bằng password của bạn cần đặt
  
DBAViet Tutorial
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'database1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'my-password';  

4. Gán quyền User Database

Khi đã tạo database và user xong bạn sẽ cần gán quyền để thực thi các truy vấn. Để gán bạn sử dụng cú pháp sau.

  
DBAViet Tutorial
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON database1.* TO 'database1'@'localhost';

5. Show Database

Để hiển thị tất cả database bạn sử dụng lệnh show databases. Với lệnh này bạn sẽ thấy tất cả các database hiện có.

  
DBAViet Tutorial
MariaDB [(none)]> MariaDB [(none)]> show databases;

6. Truy cập vào Database

Để truy cập vào một database nào đó. Bạn sử dụng use ten-database để truy cập vào. Bạn xem

  
DBAViet Tutorial
MariaDB [(none)]> use database1;

7. Show Table Database

  
DBAViet Tutorial
MariaDB [database1]> show tables;

III. TỔNG KẾT

Qua bài viết trên hi vọng sẽ giúp bạn làm quen với việc quản trị cơ sở dữ liệu bằng dòng lệnh. Không còn phụ thuộc vào giao diện nữa nữa và tự tin quản lý máy chủ của mình một cách an toàn.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master