Admin - BACKUP

Các khái niệm cơ bản trong Backup, phân biệt Incomplete Recovery và Complete Recovery trong Oracle Database

CẤU HÌNH BACKUP

Các tham số cấu hình RMAN cơ bản trong Oracle Database

Các câu lệnh backup với Oracle RMAN

Tự động Backup Oracle Database hàng ngày qua Crontab

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master