Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Các câu lệnh backup với Oracle RMAN

Lệnh sao lưu RMAN

Sao lưu RMAN được thực hiện bằng cách sử dụng câu lệnh BACKUP
Để thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ sử dụng:

RMAN> BACKUP DATABASE;
Để sao lưu tất cả các bản ghi lưu trữ (archived redo log) sử dụng:
RMAN> BACKUP ARCHIVELOG ALL;
Để sao lưu cơ sở dữ liệu và tất cả các tệp nhật ký lưu trữ (archived redo log) sử dụng:
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;

Lưu ý rằng mệnh đề PLUS ARCHIVELOG thực hiện như sau:
 1. Chạy lệnh ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT 
 2. Chạy lệnh BACKUP ARCHIVELOG ALLNếu tối ưu hóa sao lưu được kích hoạt chỉ sao lưu các bản ghi chưa được sao lưu.Sao lưu các tệp được chỉ định trong lệnh BACKUP
 3. Sao lưu các tệp được chỉ định trong lệnh  BACKUP 
 4. Chạy lệnh ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT
 5. Sao lưu mọi archive log còn lại , bao gồm các bản ghi lưu trong archive log được tạo trong quá trình sao lưu
Một FORMAT có thể được chỉ định cho mỗi phần phụ trong lệnh BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG. Ví dụ:
RUN
{
 ALLOCATE CHANNEL ch11 TYPE DISK MAXPIECESIZE 10G;
 BACKUP FORMAT '/u03/app/oracle/TEST/%d_D_%T_%u_s%s_p%p' DATABASE  PLUS ARCHIVELOG
 FORMAT '/u03/app/oracle/TEST/%d_A_%T_%u_s%s_p%p';
 RELEASE CHANNEL ch11;
}
Lưu ý rằng mệnh đề FORMAT có trước mệnh đề DATABASE, nhưng tuân theo mệnh đề PLUS ARCHIVELOG.
Lệnh BACKUP có thể được mở rộng để sao lưu tệp điều khiển hiện tại và SPFILE.
Ví dụ:
RUN
{
 ALLOCATE CHANNEL ch11 TYPE DISK MAXPIECESIZE 10G;
 BACKUP  FORMAT '/u03/app/oracle/TEST/%d_D_%T_%u_s%s_p%p'
 DATABASE  CURRENT CONTROLFILE  FORMAT '/u03/app/oracle/TEST/%d_C_%T_%u'
 SPFILE  FORMAT '/u03/app/oracle/TEST/%d_S_%T_%u'  PLUS ARCHIVELOG
 FORMAT '/u03/app/oracle/TEST/%d_A_%T_%u_s%s_p%p';
 RELEASE CHANNEL ch11;
}

Sao lưu Controlfile

Tệp điều khiển hiện tại có thể được tự động sao lưu bằng lệnh BACKUP bằng cách định cấu hình các tham số CONTROLFILE AUTOBACKUP
Để sao lưu tệp điều khiển hiện tại sử dụng rõ ràng:
RMAN> BACKUP CURRENT CONTROLFILE;

Sao lưu SPFILE 

SPFILE có thể được tự động sao lưu với tệp điều khiển trong quá trình sao lưu cơ sở dữ liệu bằng cách định cấu hình các tham số AUTOBACKUP KIỂM SOÁT
Để sao lưu SPFILE rõ ràng, hãy sử dụng:
RMAN> BACKUP SPFILE;

Datafile backups

Để sao lưu một tệp dữ liệu cụ thể, hãy sử dụng BACKUP DATAFILE. Ví dụ:
RMAN> BACKUP DATAFILE '/u01/app/oradata/TEST/users01.dbf';
Thay đổi chỉ định số tập tin dữ liệu. Ví dụ:
RMAN> BACKUP DATAFILE 4;
Số tệp dữ liệu có thể được lấy từ V $ DATAFILE. Ví dụ:
SQL> SELECT file#, name FROM v$datafile;

Sao lưu Tablespace

Để sao lưu một vùng bảng, sử dụng lệnh BACKUP TABLESPACE. Ví dụ:
RMAN> BACKUP TABLESPACE USERS;

Sao lưu nén

Để nén sao lưu sử dụng:

RMAN> BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;
Kết quả sao lưu nén là khoảng 50% ​​-300% kích thước tương đương không nén.

Định dạng mệnh đề

Mệnh đề định dạng cho phép các tệp sao lưu được hướng đến một vị trí cụ thể.
Ví dụ:

BACKUP FORMAT '/u01/app/oracle/backup/%U' DATABASE;
Câu lệnh trên đã tạo các tệp sau trong / u01 / app / oracle / backup:
[oracle@vm3]$ ls -l /u01/app/oracle/backup
total 1161280
-rw-r----- 1 oracle oinstall 1178050560 Aug 14 06:31 15qeibgs_1_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall  9928704 Aug 14 06:31 16qeibld_1_1
Các định dạng khác có thể được chỉ định. Ví dụ:
BACKUP FORMAT '/backup2/TEST/TEST_df_%t_s%s_p%p' DATABASE;
Trong ví dụ trên% t là dấu thời gian của bộ sao lưu,% s là số của bộ sao lưu và% p là số mảnh trong bộ sao lưu.

Thẻ

Thẻ sao lưu tùy chọn có thể được chỉ định bằng lệnh BACKUP.
Ví dụ:

BACKUP DATABASE TAG = 'Full_Backup';
Thẻ được báo cáo bởi lệnh LIST.
Nếu một thẻ không được chỉ định thì thẻ do hệ thống tạo được chỉ định.

Sao lưu thay đổi (Incremental)

Theo mặc định, các bản sao lưu đã đủ(full cấp 0). Sao lưu cũng có thể được thay đổi (incremental cấp 1).
Sao lưu incremental có thể là:
 • Khác biệt (Differential) - bao gồm tất cả các thay đổi kể từ lần sao lưu đầy đủ hoặc gia tăng cuối cùng
 • Tích lũy (Cumulative) - bao gồm tất cả các thay đổi kể từ lần sao lưu đầy đủ cuối cùng
Sao lưu vi sai đòi hỏi ít không gian hơn. Sao lưu tích lũy nhanh hơn để khôi phục
Sao lưu vi sai là mặc định.
Để chạy một bản sao lưu gia tăng khác nhau, sử dụng:
RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE;
Để chạy một bản sao lưu gia tăng tích lũy, sử dụng:
RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE DATABASE;
Lưu ý rằng để có bản sao lưu cấp 1, bản sao lưu cấp 0 phải tồn tại.
Một bản sao lưu đầy đủ sử dụng BACKUP DATABASE không giống như bản sao lưu mức 0. - cột LV của đầu ra LIST BACKUP là NULL sau khi sao lưu toàn bộ.
Để sử dụng sao lưu mức 0
RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE;
Để tạo một bản sao hình ảnh (image copy) của toàn bộ cơ sở dữ liệu, hãy sử dụng:
RMAN> BACKUP AS COPY DATABASE;
Để tạo một bản sao hình ảnh của một tệp dữ liệu cụ thể, sử dụng:
RMAN> BACKUP AS COPY DATAFILE <file#>
Ví dụ:
RMAN> BACKUP AS COPY DATAFILE 4 FORMAT '/u01/app/oracle/copy/users01.dbf';
Hoặc chỉ định tên tệp nguồn. Ví dụ:
RMAN> BACKUP AS COPY DATAFILE '/u01/app/oradata/TEST/users01.dbf'
FORMAT '/u01/app/oracle/copy/users01.dbf';

Khu vực phục hồi

Để sao lưu khu vực phục hồi sử dụng:
RMAN> BACKUP RECOVERY AREA TO DESTINATION '/u02/app/oracle';
Lưu ý rằng đích phải được chỉ định nếu vùng khôi phục đang được sao lưu vào đĩa.


---------------------------
* Dữ liệu trong thời đại 4.0 là "TRÁI TIM" của doanh nghiệp. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administration - DBA) là ngành có lương cao nhất trong ngành IT và đầy tiềm năng trong thời đại 4.0. Oracle là cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới và được rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới và Việt Nam sử dụng.

* Bạn có mong muốn từng bước trở thành chuyên gia DBA không? Nếu câu trả lời là CÓ thì hãy nhanh chóng đăng ký sở hữu trọn đời khóa học online "Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản" của tôi tại Unica (bạn có thể xem trên điện thoại, máy tính bảng, PC vào bất kỳ lúc nào chỉ cần có mạng Internet). Hiện tại tôi đang khuyến mại cho 100 bạn đăng ký đầu tiên giảm giá từ 2400K còn 799K, CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% nếu học xong không có kết quả:

* Môn 1: Quản trị Oracle 12 cơ bản, giảm giá 70% HÔM NAY cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link:  https://bit.ly/3d2ofqZ (khoá này học ở Oracle hãng là 1.500$), chuyển khoản còn 699K

* Môn 2: Quản trị Linux trong 21h, cũng giảm giá 70% HÔM NAY  cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link: https://bit.ly/3e7gwJw, chuyển khoản còn 699K

* Combo1: Cho 2 khóa  hc (Quản trị Oracle 12 cơ bản + Quản trị Linux trong 21h)  giá 1.200K chuyển khoản

--> Thông tin TÀI KHOẢN:

- Trần Văn Bình, STK 19020767736012, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Thăng Long


- Nội dung: Tên + (Môn 1 hoặc Môn 2 hoặc Combo) + Số tiền, sau đó chụp màn hình chuyển khoản gửi về email tranbinh48ca@gmail.com (ví dụ nội dung: TranVanBinh Combo1 1200K, TranVanBinh Mon1 799K, TranVanBinh Mon2 799K, 

---------------------------
học oracle database 
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
Oracle GoldenGate
Oracle DataGuard
Oracle RAC
Oracle Tunning
Oracle Backup Recovery
Oracle PartitioningĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master