Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thay đổi địa chỉ IP trên Solaris 10 không phải reboot

Có thể thay đổi địa chỉ IP của máy chủ Solaris 10 bằng cách sửa đổi vài tệp tin. Đây là cách thực hiện:
Địa chỉ IP của hệ thống được đặt dưới /etc/hosts. Tệp này thực sự được liên kết một cách tượng trưng với /etc/inet /hosts trong Solaris 10. Trong hệ thống của tôi, tôi có các mục sau trong /etc/hosts
# cat /etc/hosts
::1     localhost
127.0.0.1       localhost
192.168.1.122   opensolaris     loghost

Vì vậy, tôi sẽ thay đổi địa chỉ IP từ 192.168.1.122 thành 192.168.1.123. Chỉnh sửa tập tin /etc/hosts bằng trình soạn thảo văn bản theo ý thích của bạn:
#vi /etc/hosts
::1     localhost
127.0.0.1       localhost
192.168.1.123   opensolaris     loghost

Vì tệp này được liên kết với /etc/inet/hosts, nên bạn có thể thấy sự thay đổi:
# cat /etc/inet/hosts
::1     localhost
127.0.0.1       localhost
192.168.1.123   opensolaris     loghost

Tại thời điểm này, bạn cũng nên thay đổi địa chỉ IP trong /etc/inet/ipnodes.
Bây giờ sử dụng lệnh ifconfig để tạo hiệu ứng thay đổi ngay lập tức.
# ifconfig pcn0 192.168.1.123 netmask 255.255.255.0

# ifconfig -a
lo0: flags=2001000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1
inet 127.0.0.1 netmask ff000000
pcn0: flags=201000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index 2
inet 192.168.1.123 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255
Nếu bạn muốn các thay đổi có hiệu lực trong quá trình khởi động lại, bạn có thể khởi động network/physical service:
# svcadm restart network/physical

Bây giờ bạn đã thay đổi địa chỉ IP thực tế mà không cần khởi động lại máy.

#Linux #solaris #unix #aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master