Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MỌI CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE RAC 11g, 12c/18c/19c/21c

Mọi người down về dùng nhé, tôi nghĩ ai làm DBA đều cần hoặc làm dự án cho các đối tác đều cần cả. Hãy share đến những người bạn cần quan tâm nhé.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Thêm Log Groups trong Oracle DataGuard

Khi thêm Redo logs vào cơ sở dữ liệu có DataGuard được liên kết với nó, các log files phải được thêm vào đích theo cách thủ công. Dưới đây là các bước về cách thêm chúng vào cả cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu DataGuard.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

THIẾT LẬP THAM SỐ HUGEPAGE CHO ORACLE DATABASE TRÊN LINUX

MỤC ĐÍCH
 • Giảm tải Oracle database trên Linux khi hệ thống sử dụng RAM và SGA lớn.
 • Đảm bảo tối ưu khả năng sử dụng RAM của database Oracle
 • Đảm bảo database hoạt động ổn định
 • Tối ưu khả năng sử dụng SWAP trên server database

Khuyến cáo thiết lập các tham số khi cài đặt Oracle Database

Mục đích:
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị CSDL
 • Đảm bảo tính thông nhất trong toàn bộ hệ thống CSDL
 • Đảm bảo an toàn, giám sát CSDL khi đưa vào khai thác
 • Đảm bảo hiệu năng hoạt động của CSDL

Tạo thủ công oracle database (với script)

Khi cần tạo Oracle Database, nếu không dùng GUI (dbca), sử dụng các bước sau: 

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

TỔNG HỢP KIẾN THỨC FREE GIÚP BẠN NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH DBA THỰC THỤ

Để giúp cho anh/em mới vào nghề DBA có điều kiện phát triển nhanh hơn, mình tổng hợp lại 1 phần các kiến thức đã chia sẻ trong thời gian vừa qua để anh/em tự học, tự thực hành, gồm 4 phần sau:
1. SQL cơ bản
2. Sách Quản trị CSDL Oracle Cơ bản: 21 chương
3. Video Quản trị CSDL Oracle: 21 bài + thực hành (tương đương Admin 1, thi OCA)
4. Video Quản trị Linux trong 21 giờ

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Giới hạn Active Session, paralel của người dùng sử dụng Resource Manager

Mục đích: Giới hạn Active Session 20, paralell 8 của người dùng sử dụng Resource Manager

[VIP] Gather, Analyze Cơ sở dữ liệu Oracle từ A-Z

I. Tầm quan trọng của Optimizer Statistics
Nếu thông tin gather không đầy đủ thì Plan câu lệnh SQL sai --> Hiệu năng DB kém
Sau khi có thông tin gather thì cơ bản Oracle sẽ xác định Plan chuẩn -->  Tăng hiệu năng của cơ sở dữ liệu
Các thông tin sau khi gather:
• Cỡ của bảng và index trong
• Số row
• Cỡ trung bình của row và các chain
• Số row đã bị xóa trong lá của index
Khi dữ liệu được insert, delete hay chỉnh sửa thì thông tin thực tế đã thay đổi so với lần gather gần nhất.

Để không bị ghi đè thông tin statistic thì lock statistics của object lại.

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Tất cả về công nghệ Flashback trong Oracle Database A-Z

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nội dung liên quan đến công nghệ Flashback để khôi phục lại bảng, transaction xảy ra trong quá khứ đã commit, các bảng đã xóa (drop) và khôi phục lại toàn bộ database:

 • Flashback Query
 • Flashback Version Query
 • Flashback Transaction Query
 • Flashback Table
 • Flashback Drop (Recycle Bin)
 • Flashback Database
 • Các hàm dùng với Flashback Query 

Redo record (redo entry) trong Online/Archived Redo Log File có những gì?

Online/Archived Redo Log File ghi lại những redo record (hay còn gọi là redo entry) của câu lệnh DML và DDL. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu bên trong redo log có những gì nhé.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

SQL Tutorial - Bài 10: DELETE và TRUNCATE

Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét các Câu lệnh DELETE và TRUNCATE TABLE.

 • Thiết lập môi trường
 • COMMIT và ROLLBACK
 • DELETE cơ bản
 • DELETE qua View
 • 0 Rows Deleted
 • TRUNCATE TABLE

SQL Tutorial - Bài 9: Câu lệnh UPDATE

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số biến thể của  câu lệnh UPDATE

 • Thiết lập môi trường
 • COMMIT và ROLLBACK
 • UPDATE cơ bản
 • UPDATE qua View
 • Scalar Subqueries
 • 0 Rows Updated

SQL Tutorial - Bài 8: Câu lệnh INSERT

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số biến thể của câu lệnh INSERT.

 • Thiết lập môi trường
 • COMMIT và ROLLBACK
 • INSERT cơ bản
 • INSERT vào View
 • INSERT ... SELECT
 • Subqueries

Thay đổi tablespace lưu trữ audit log, FGA log trong Oracle Database

Mục đích: Thay đổi tablespace lưu trữ audit log, FGA log trong Oracle Database tới tablespace LOG_AUDIT thay vì tablespace mặc định là SYSTEM để tránh đầy tablespace hệ thống này.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

SQL Tutorial - Bài 7: GROUP BY và HAVING

Trong bài viết này, chúng ta hãy xem mệnh đề GROUP BY và HAVING  trong SQL.

 • Thiết lập môi trường
 • GROUP BY
 • Joins
 • HAVING

SQL Tutorial - Bài 6: Toán tử (Operators)

Trong bài viết này, chúng ta hãy xem các toán tử tập hợp SQL có sẵn trong Oracle.

 • Thiết lập môi trường
 • Giới thiệu
 • UNION
 • UNION ALL
 • INTERSECT
 • MINUS
 • ORDER BY
 • Data Types

SQL Tutorial - Bài 5: JOIN

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số liên kết phổ biến, cả ANSI và không ANSI, có sẵn trong SQL.

 • Thiết lập môi trường
 • Giới thiệu
 • [INNER] JOIN ... ON
 • LEFT [OUTER] JOIN
 • RIGHT [OUTER] JOIN
 • FULL [OUTER] JOIN
 • CROSS JOIN
 • NATURAL JOIN
 • [INNER] JOIN ... USING

SQL Tutorial - Bài 4: Mệnh đề ORDER BY

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem làm thế nào bạn có thể ảnh hưởng đến thứ tự của dữ liệu được trả về bởi các truy vấn.

 • Thiết lập môi trường
 • Giới thiệu
 • Xác định các Cột: Biểu thức, Vị trí và Bí danh Cột
 • Thứ tự tăng dần (ASC) và giảm dần (DESC)
 • Xử lý NULL: NULLS FIRST và NULLS LAST

SQL Tutorial - Bài 3: Mệnh đề WHERE

Nội dung

 • Thiết lập môi trường
 • Giới thiệu
 • Điều kiện đẳng thức và bất đẳng thức
 • Điều kiện IN và NOT IN trong 
 • Điều kiện EXISTS và NOT EXISTS 
 • Điều kiện BETWEEN và NOT BETWEEN 
 • Điều kiện LIKE và NOT LIKE 
 • Điều kiện OR
 • Phần kết luận

SQL Tutorial - Bài 2: Mệnh đề FROM

Nội dung:
 • Thiết lập môi trường
 • Các bảng
 • View inline
 • Mệnh đề WITH
 • View

SQL Tutorial - Bài 1: SELECT

Các nội dung sẽ đề cập trong 

 • Thiết lập môi trường
 • Ký tự đại diện "*"
 • Cột (column)
 • Bí danh cột
 • Bí danh bảng
 • Hàm
 • Biểu thức
 • Truy vấn vô hướng

Lựa chọn cơ sở dữ liệu nào?

SQL là gì?

SQL viết tắt của từ Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc). Ngôn ngữ SQL được dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu, từ truy vấn lấy thông tin, đến cập nhật (thêm mới, cập nhật thông tin mới, xóa ...).

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle sang host mới

Bài viết hướng dẫn tạo bản copy của CSDL trên host mới. Trong trường hợp này DBID của CSDL trên host mới sẽ giống với trên host cũ. Nhưng nếu mục tiêu là tạo ra bản copy mới của cơ sở dữ liệu(CSDL) dùng RMAN DUPLICATE; điều này sẽ thay đổI DBID của CSDL trên host mới.

DUMP thi chứng chỉ OCA, OCP 12c, 19c

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master