SQL,PL/SQL - CÁC BÀI VIẾT VỀ ORACLE SQL

TỔNG QUAN

Giới thiệu về SQL

SQL là gì? Các lệnh cơ bản trong lập trình cơ sở dữ liệu SQL

ORACLE SQL TUTORIAL CƠ BẢN

Oracle Live SQL và Kho tài nguyên Code Libary của Oracle

Oracle SQL tutorial - Bài 1: SELECT

Oracle SQL tutorial - Bài 2: Mệnh đề FROM

Oracle SQL tutorial - Bài 3: Mệnh đề WHERE

Oracle SQL tutorial - Bài 4: Mệnh đề ORDER BY

Oracle SQL tutorial - Bài 5: JOIN

Oracle SQL tutorial - Bài 6: Toán tử (Operators) với UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS

Oracle SQL tutorial - Bài 7: GROUP BY và HAVING

Oracle SQL tutorial - Bài 8: Câu lệnh INSERT

Oracle SQL tutorial - Bài 9: Câu lệnh UPDATE

Oracle SQL tutorial - Bài 10: DELETE và TRUNCATE

Data types trong Oracle

Comment trong Oracle

ORACLE SQL TUTORIAL A-Z

ORACLE SQL CĂN BẢN

» Mở đầu

1

Oracle là gì? Các phiên bản của Oracle

2

Data types trong Oracle

3

Comment trong Oracle

» Oracle Table

4

Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table

5

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

6

Lệnh xóa bảng trong Oracle - Drop Table

7

Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle

8

Các lệnh quản lý View trong Oracle

» Oracle Query

9

Lệnh SELECT trong Oracle

10

Danh sách Comparison Operators trong Oracle

11

Lệnh CASE trong Oracle

12

Lệnh INSERT trong Oracle

13

Lệnh Update trong Oracle

14

Lệnh Delete trong Oracle

15

Lệnh Truncate Table trong Oracle

16

Xử lý trùng tên với AS trong Oracle

17

Tìm hiểu Subquery trong Oracle

» Oracle Condition

18

Thêm nhiều điều kiện với AND và OR trong Oracle

19

Tìm hiểu IN và NOT IN trong Oracle

20

Tìm hiểu BETWEEN trong Oracle

21

Lệnh LIKE và NOT LIKE trong Oracle

22

Lệnh điều kiện IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle

23

Kiểm tra điều kiện với REGEXP_LIKE trong Oracle

» Oracle Clauses

24

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp với lệnh DISTINCT trong Oracle

25

Chọn nhiều bảng tại lệnh From trong Oracle

26

Sắp xếp kết quả với lệnh ORDER BY trong Oracle

27

Gộp kết quả với lệnh Group By trong Oracle

28

Lọc kết quả ở Group By với lệnh Having trong Oracle

» Oracle Operators

29

Toán tử UNION trong Oracle

30

Toán tử UNION ALL trong Oracle

31

Toán tử INTERSECT trong Oracle

32

Toán tử MINUS trong Oracle

» Oracle Joins

33

Các loại JOIN trong Oracle

34

Inner Join trong Oracle

35

Outer Join trong Oracle

36

Tìm hiểu Self Join trong Oracle

» Oracle Reference

37

Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle

38

Bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản

39

Giải bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản

CÁC HÀM TRONG ORACLE

SQL NULL Functions

NUMERIC/MATH FUNCTION

DATE/TIME FUNCTION

KHÁC

SQL Injection

MỞ ĐẦU


SQL QUERY

SQL tutorial - Bài 1: SELECT

SQL SELECT

SQL SELECT INTO

SQL Aliases (Bí danh)

SQL ORDER BY

Oracle SQL tutorial - Bài 4: Mệnh đề ORDER BY

Oracle SQL tutorial - Bài 2: Mệnh đề FROM

SQL LỌC DỮ LIỆU

Oracle SQL tutorial  - Bài 3: Mệnh đề WHERE

Oracle SQL tutorial  - Bài 7: GROUP BY và HAVING

SQL AND, OR and NOT

SQL LIKE

SQL Wildcards (Ký tự đại diện)

SQL IN Operator

SQL BETWEEN Operator

SQL NULL

SQL TOP, LIMIT or ROWNUM

SQL JOINS

Oracle SQL tutorial - Bài 5: JOIN

SQL Joins

SQL INNER JOIN

SQL LEFT JOIN

SQL RIGHT JOIN

SQL FULL OUTER JOIN

SQL Self JOIN

NHÓM DỮ LIỆU

SQL GROUP BY

SQL HAVING

SQL OPERATORS

Oracle SQL tutorial  - Bài 6: Toán tử (Operators) với UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS

SQL UNION

SQL Operators

SQL SUBQUERY

SQL EXISTS

SQL ANY and ALL

SQL THAY ĐỔI DỮ LIỆU (DML)

Oracle SQL tutorial - Bài 8: Câu lệnh INSERT

Oracle SQL tutorial  - Bài 9: Câu lệnh UPDATE

Oracle SQL tutorial  - Bài 10: DELETE và TRUNCATE

SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO SELECT

SQL UPDATE

SQL DELETE

GIAO DỊCH

Tìm hiểu Transaction trong Oracle

SQL QUẢN LÝ BẢNG

SQL CREATE TABLE

SQL DROP TABLE

SQL ALTER TABLE

SQL AUTO INCREMENT Field

Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle

SQL CREATE INDEX

Quản lý contraints trong Oracle Database

Cách tìm bản ghi trùng lặp trong Oracle/PostgreSQL/MySQL/SQL Server

Quản lý sequence trong Oracle Database

SQL CONSTRAINT

SQL Constraints

SQL NOT NULL Constraint

SQL UNIQUE Constraint

SQL PRIMARY KEY Constraint

SQL FOREIGN KEY Constraint

SQL CHECK Constraint

SQL DEFAULT Constraint

Sự khác nhau giữa PRIMARY KEY và UNIQUE KEY

KIỂU DỮ LIỆU

Data types trong Oracle

Bài 2.PL/SQL cơ bản - Cách tổ chức dữ liệu (kiểu dữ liệu)

BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN

SQL CASE

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master