Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

CÀI ĐẶT DATAGUARD PHYSICAL STANDBY DATABASE TRÊN 2 MÁY LINUX 10g/11g/12c/

CÀI ĐẶT DATAGUARD PHYSICAL STANDBY DATABASE TRÊN 2 MÁY LINUX

 

I. GIỚI THIỆU

 

Cài đặt Dataguard đã có nhiều tài liệu của ORACLE giới thiệu. Tuy nhiên tài liệu của ORACLE đọc không phải ai lần đầu cũng làm thành công được.

 

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn các bước STEP BY STEP cài đặt Physical Standby Database trên 2 máy linux khác nhau.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Quản lý lưu trữ tự động (ASM) trong Cơ sở dữ liệu Oracle 10g/11/12c/19c/21c

Quản lý lưu trữ tự động (ASM) là một tính năng mới đã được giới thiệu trong từ Oracle 10g để đơn giản hóa việc lưu trữ các datafile Oracle, controfiles và redo log files.


 • Tổng quan về Quản lý lưu trữ tự động (ASM)

 • Tham số khởi tạo và tạo ASM Instance

 • Khởi động và tắt các ASM Instance

 • Quản lý Disk Groups ASM

  • Đĩa

  • Mẫu

  • Thư mục

  • Bí danh

  • Các tập tin

  • Kiểm tra metadata

 • Tên tệp ASM

 • View ASM

 • SQL và ASM

 • Di chuyển sang ASM bằng RMAN

Tổng quan về Quản lý lưu trữ tự động (ASM)

Quản lý lưu trữ tự động (ASM) đơn giản hóa việc quản lý các tệp liên quan đến Oracle bằng cách cho phép quản trị viên tham chiếu các Disk Groups thay vì các đĩa và tệp riêng lẻ do ASM quản lý. Chức năng ASM là một phần mở rộng của chức năng Oracle Managed Files (OMF) cũng bao gồm striping and mirroring để cung cấp lưu trữ cân bằng và an toàn. Chức năng ASM mới có thể được sử dụng kết hợp với các hệ thống tệp raw, cùng với OMF và các tệp được quản lý thủ công.


Chức năng ASM được điều khiển bởi một ASM Instance. Đây không phải là một instance cơ sở dữ liệu đầy đủ, chỉ có các cấu trúc bộ nhớ và như vậy là rất nhỏ và nhẹ.


Các thành phần chính của ASM là các Disk Groups, mỗi nhóm bao gồm một số đĩa vật lý được điều khiển như một đơn vị duy nhất. Đĩa vật lý được gọi là đĩa ASM, trong khi các tệp nằm trên đĩa được gọi là tệp ASM. Các vị trí và tên cho các tệp được kiểm soát bởi ASM, nhưng các bí danh và cấu trúc thư mục thân thiện với người dùng có thể được xác định để dễ tham khảo.


Mức độ dư thừa (redundancy) và mức độ chi tiết của việc phân chia có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng các mẫu. Các mẫu mặc định được cung cấp cho từng loại tệp được lưu trữ bởi ASM, nhưng các mẫu bổ sung có thể được xác định khi cần.


Các Failure groups được xác định trong một Disk Groups để hỗ trợ mức dự phòng cần thiết. Đối với mirror hai chiều, bạn sẽ mong đợi một Disk Groups chứa hai Failure groups để các tệp riêng lẻ được ghi vào hai vị trí.

Tóm lại ASM cung cấp các chức năng sau:

 • Quản lý các Disk Groups, được gọi là Disk Groups.

 • Quản lý dự phòng đĩa trong một Disk Groups.

 • Cung cấp khả năng cân bằng I/O gần như tối ưu mà không cần điều chỉnh thủ công (nếu file system có 5 mount point chúng ta hay tạo 5 datafile dều vào 5 mount point đó).

 • Cho phép quản lý các đối tượng cơ sở dữ liệu mà không cần chỉ địnhmount point và tên tệp.

 • Hỗ trợ các tập tin lớn.


Bạn nên xem nhanh phần sau đây của tài liệu để tự làm quen với các đề xuất yêu cầu cơ bản cho ASM.

Tham số khởi tạo và tạo ASM Instance

Các tham số khởi tạo được quan tâm cụ thể cho một ASM Instance là:

 • INSTANCE_TYPE- Đặt thành ASM hoặc RDBMS tùy thuộc vào loại phiên bản. Mặc định là RDBMS.

 • DB_UNIQUE_NAME- Chỉ định một tên duy nhất trên toàn bộ cho cơ sở dữ liệu. Giá trị này mặc định là +ASM nhưng phải được thay đổi nếu bạn định chạy nhiều ASM Instance (RÁC có 2 node thì +ASM1 cho node 1, +ASM2 cho node 2)

 • ASM_POWER_LIMIT-Công suất tối đa cho hoạt động tái cân bằng trên ASM Instance. Các giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 1 đến 11, với 1 là giá trị mặc định. Giới hạn càng cao thì càng có nhiều tài nguyên được phân bổ dẫn đến các hoạt động tái cân bằng nhanh hơn. Giá trị này cũng được sử dụng làm giá trị mặc định khi POWER điều khoản bị bỏ qua trong hoạt động tái cân bằng.

 • ASM_DISKGROUPS- Danh sách các Disk Groups sẽ được gắn bởi một ASM Instance trong quá trình khởi động instance hoặc bởi ALTER DISKGROUP ALL MOUNT câu lệnh. Các thay đổi cấu hình ASM sẽ tự động được phản ánh trong tham số này.

 • ASM_DISKSTRING- Chỉ định một giá trị có thể được sử dụng để giới hạn các đĩa được xem xét để khám phá. Việc thay đổi giá trị mặc định có thể cải thiện tốc độ của thời gian gắn Disk Groups và tốc độ thêm đĩa vào Disk Groups. Việc thay đổi tham số thành một giá trị ngăn việc phát hiện ra các đĩa đã được gắn sẽ dẫn đến lỗi. Giá trị mặc định là NULL cho phép xem xét tất cả các đĩa phù hợp.


Việc sử dụng sai tham số trong các ASM Instance hoặc RDBMS dẫn đến lỗi ORA-15021.


Để tạo một ASM Instance, trước tiên hãy tạo một tệp có tên "init+ASM.ora" trong thư mục "/tmp" chứa thông tin sau.

INSTANCE_TYPE=ASM


Tiếp theo, sử dụng SQL*Plus để kết nối với phiên bản ý tưởng.

export ORACLE_SID=+ASM
sqlplus / as sysdba


Tạo một tệp spfile bằng nội dung của tệp "init+ASM.ora".

SQL> CREATE SPFILE FROM PFILE='/tmp/init+ASM.ora';

File created.


Cuối cùng, bắt đầu phiên bản với tùy chọn NOMOUNT .

SQL> startup nomount
ASM instance started

Total System Global Area 125829120 bytes
Fixed Size         1301456 bytes
Variable Size       124527664 bytes
Database Buffers         0 bytes
Redo Buffers           0 bytes
SQL>

ASM Instance hiện đã sẵn sàng để sử dụng để tạo và gắn các Disk Groups. Để tắt ASM Instance, hãy thực hiện lệnh sau.

SQL> shutdown
ASM instance shutdown
SQL>
(Nếu không được dùng lệnh shutdown abort)

Sau khi có ASM Instance, các Disk Groups có thể được sử dụng cho các tham số sau trong instance cơ sở dữ liệu ( INSTANCE_TYPE=RDBMS) để cho phép tạo tệp ASM:

 • DB_CREATE_FILE_DEST

 • DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n

 • DB_RECOVERY_FILE_DEST

 • CONTROL_FILES

 • LOG_ARCHIVE_DEST_n

 • LOG_ARCHIVE_DEST

 • STANDBY_ARCHIVE_DEST

Khởi động và tắt các ASM Instance

ASM Instance được bắt đầu và tắt theo cách tương tự với các instance cơ sở dữ liệu thông thường. Các tùy chọn cho lệnh STARTUP là:

 • FORCE - Thực hiện a SHUTDOWN ABORT trước khi khởi động lại ASM Instance.

 • MOUNT - Khởi động ASM Instance và gắn các Disk Groups được chỉ định bởi tham số ASM_DISKGROUPS.

 • NOMOUNT - Khởi động ASM Instance mà không cần gắn bất kỳ Disk Groups nào.

 • OPEN - Đây không phải là một tùy chọn hợp lệ cho ASM Instance.


Các tùy chọn cho lệnh SHUTDOWN là:

 • NORMAL - ASM Instance đợi tất cả các ASM Instance và phiên SQL được kết nối thoát ra rồi tắt.

 • IMMEDIATE - ASM Instance đợi mọi giao dịch SQL hoàn tất rồi tắt. Nó không đợi phiên thoát.

 • TRANSACTIONAL - Giống như IMMEDIATE.

 • ABORT - ASM Instance tắt ngay lập tức.

Quản lý Disk Groups ASM

Có một số điểm cơ bản cần xem xét khi lập kế hoạch sử dụng ASM:

 • Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ chỉ cần hai Disk Groups (DATA và FRA), trong đó DATA chứa tất cả các tệp liên quan đến cơ sở dữ liệu và FRA giữ vùng khôi phục nhanh (fast recovery area), bao gồm cả các bản sao redo log files và controfiles. Thông thường, Disk Groups FRA sẽ có kích thước gấp đôi kích thước của Disk Groups DATA, vì nó phải chứa tất cả các bản sao lưu (backup).

 • Oracle khuyến nghị tối thiểu 4 LUN cho mỗi Disk Groups, với các LUN sử dụng RAID phần cứng và dự phòng bên ngoài nếu có thể.

 • Tất cả các LUN trong một Disk Groups phải có cùng kích thước và có cùng đặc điểm hiệu suất.

 • LUN nên được tạo từ các đĩa dành riêng cho Oracle, không được chia sẻ với các ứng dụng khác.

Bây giờ hãy xem cách quản trị cơ bản của các Disk Groups.

Đĩa

Các Disk Groups được tạo bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE DISKGROUP. Tuyên bố này cho phép bạn chỉ định mức độ dự phòng:

 • NORMAL REDUNDANCY - Mirror hai chiều, yêu cầu hai failure group

 • HIGH REDUNDANCY - Mirror ba chiều, yêu cầu ba failure group.

 • EXTERNAL REDUNDANCY - Không Mirror các đĩa đã được bảo vệ bằng Mirror phần cứng hoặc RAID. Nếu bạn có RAID phần cứng thì nên sử dụng nó thay vì dự phòng ASM, vì vậy đây sẽ là tùy chọn tiêu chuẩn cho hầu hết các cài đặt.


Ngoài ra, các failure group và tên ưu tiên cho đĩa có thể được xác định. Nếu mệnh đề NAME bị bỏ qua, các đĩa sẽ được đặt tên do hệ thống tạo như "disk_group_1_0001". Tùy chọn FORCE này có thể được sử dụng để di chuyển đĩa từ Disk Groups khác sang nhóm này.

CREATE DISKGROUP disk_group_1 NORMAL REDUNDANCY
 FAILGROUP failure_group_1 DISK
  '/devices/diska1' NAME diska1,
  '/devices/diska2' NAME diska2
 FAILGROUP failure_group_2 DISK
  '/devices/diskb1' NAME diskb1,
  '/devices/diskb2' NAME diskb2;

Các Disk Groups có thể bị xóa bằng cách sử dụng câu lệnh DROP DISKGROUP.

DROP DISKGROUP disk_group_1 INCLUDING CONTENTS;

Đĩa có thể được thêm hoặc xóa khỏi Disk Groups bằng cách sử dụng câu lệnh ALTER DISKGROUP. Hãy nhớ rằng ký tự đại diện "*" có thể được sử dụng để tham chiếu đĩa miễn là chuỗi kết quả không khớp với đĩa đã được sử dụng bởi một Disk Groups hiện có.

-- Add disks.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 ADD DISK
 '/devices/disk*3',
 '/devices/disk*4';

-- Drop 1 disk.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DROP DISK diska2;

Đĩa có thể được thay đổi kích thước bằng mệnh đề RESIZE của câu lệnh ALTER DISKGROUP. Câu lệnh có thể được sử dụng để thay đổi kích thước các đĩa riêng lẻ, tất cả các đĩa trong faulure group hoặc tất cả các đĩa trong Disk Groups. Nếu mệnh đề SIZE bị bỏ qua, các đĩa sẽ được thay đổi kích thước theo kích thước của đĩa do HĐH trả về.

-- Thay đổi kích thước một đĩa cụ thể.
ALTER DISKGROUP disk_group_1
 RESIZE DISK diska1 SIZE 100G;

-- Thay đổi kích thước tất cả các đĩa trong một nhóm failure group.
ALTER DISKGROUP disk_group_1
 RESIZE DISKS IN FAILGROUP failure_group_1 SIZE 100G;

-- Thay đổi kích thước tất cả các đĩa trong một Disk Groups.
ALTER DISKGROUP disk_group_1
 RESIZE ALL SIZE 100G;

Mệnh đề UNDROP DISKS của câu lệnh ALTER DISKGROUP cho phép hoàn tác các lần xóa đĩa và chờ cho quá trình reblanace xong. Nó sẽ không hoàn nguyên các lần xóa đã hoàn thành hoặc các lần xóa đĩa liên quan đến việc xóa một Disk Groups.

ALTER DISKGROUP disk_group_1 UNDROP DISKS;

Các Disk Groups có thể được cân bằng lại theo cách thủ công bằng cách sử dụng mệnh đề REBALANCE của câu lệnh ALTER DISKGROUP. Nếu mệnh đề POWER bị bỏ qua, giá trị tham số ASM_POWER_LIMIT được sử dụng. Rebalance chỉ cần thiết khi tốc độ Rebalance tự động không phù hợp.

ALTER DISKGROUP disk_group_1 REBALANCE POWER 5;

Các Disk Groups được gắn khi khởi động ASM Instance và ngắt kết nối khi tắt ASM Instance. Việc mount và dismount thủ công có thể được thực hiện bằng cách sử dụng câu lệnh ALTER DISKGROUP như bên dưới.

ALTER DISKGROUP ALL DISMOUNT;
ALTER DISKGROUP ALL MOUNT;
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DISMOUNT;
ALTER DISKGROUP disk_group_1 MOUNT;

Mẫu

Các mẫu được đặt tên theo các nhóm thuộc tính có thể được áp dụng cho các tệp trong một Disk Groups. Ví dụ sau đây cho thấy cách các mẫu có thể được tạo, thay đổi và loại bỏ.

-- Tạo mẫu mới
ALTER DISKGROUP disk_group_1 ADD TEMPLATE my_template ATTRIBUTES (MIRROR FINE);

-- Sửa mẫu
ALTER DISKGROUP disk_group_1 ALTER TEMPLATE my_template ATTRIBUTES (COARSE);

-- Xóa mẫu
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DROP TEMPLATE my_template;

Các thuộc tính có sẵn bao gồm:

 • UNPROTECTED - Không mirroring hoặc striping bất kể cài đặt dự phòng.

 • MIRROR - mirroring hai chiều cho dự phòng thông thường và mirroring ba chiều cho dự phòng cao. Không thể đặt thuộc tính này cho dự phòng bên ngoài.

 • COARSE - Chỉ định độ chi tiết thấp hơn cho sọc. Không thể đặt thuộc tính này cho dự phòng bên ngoài.

 • FINE - Chỉ định độ chi tiết cao hơn cho sọc. Không thể đặt thuộc tính này cho dự phòng bên ngoài.

Thư mục

Hệ thống phân cấp thư mục có thể được xác định bằng cách sử dụng câu lệnh ALTER DISKGROUP để hỗ trợ bí danh tệp ASM. Các ví dụ sau đây cho thấy cách các thư mục ASM có thể được tạo, sửa đổi và xóa.

-- Tạo 1 thư mục
ALTER DISKGROUP disk_group_1 ADD DIRECTORY '+disk_group_1/my_dir';

-- Đổi tên 1 thư mục
ALTER DISKGROUP disk_group_1 RENAME DIRECTORY '+disk_group_1/my_dir' TO '+disk_group_1/my_dir_2';

-- Xóa 1 thư mục với mọi dữ liệu
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DROP DIRECTORY '+disk_group_1/my_dir_2' FORCE;

Bí danh

Bí danh cho phép bạn tham chiếu các tệp ASM bằng tên thân thiện với người dùng, thay vì tên tệp ASM đủ điều kiện.

-- Tạo bí danh bằng cách sử dụng tên tệp đủ điều kiện.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 ADD ALIAS '+disk_group_1/my_dir/my_file.dbf'
 FOR '+disk_group_1/mydb/datafile/my_ts.342.3';

-- Tạo bí danh sử dụng tên tệp dạng số.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 ADD ALIAS '+disk_group_1/my_dir/my_file.dbf'
 FOR '+disk_group_1.342.3';

-- Đổi tên bí danh.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 RENAME ALIAS '+disk_group_1/my_dir/my_file.dbf'
 TO '+disk_group_1/my_dir/my_file2.dbf';

-- Xóa bí danh.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DELETE ALIAS '+disk_group_1/my_dir/my_file.dbf';

Cố gắng loại bỏ bí danh hệ thống sẽ dẫn đến lỗi.

Các tập tin

Các tệp không bị xóa tự động nếu chúng được tạo bằng bí danh, vì chúng không phải là Tệp do Oracle quản lý (OMF) hoặc nếu quá trình khôi phục được thực hiện tại một thời điểm trước khi tệp được tạo. Đối với những trường hợp này, cần phải xóa các tệp theo cách thủ công, như minh họa bên dưới.

-- Xóa tệp bằng bí danh.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DROP FILE '+disk_group_1/my_dir/my_file.dbf';

-- Xóa tệp sử dụng tên tệp dạng số.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DROP FILE '+disk_group_1.342.3';

-- Xóa tệp bằng cách sử dụng tên tệp đủ điều kiện.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DROP FILE '+disk_group_1/mydb/datafile/my_ts.342.3';

Kiểm tra metadata

Tính nhất quán bên trong của metadata Disk Groups có thể được kiểm tra theo một số cách bằng cách sử dụng mệnh đề CHECK của câu lệnh. ALTER DISKGROUP

-- Kiểm tra metadata cho một tập tin cụ thể.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 CHECK FILE '+disk_group_1/my_dir/my_file.dbf'

-- Kiểm tra metadata cho một FAILGROUP cụ thể trong Disk Groups.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 CHECK FAILGROUP failure_group_1; -- Kiểm tra metadata cho một đĩa cụ thể trong Disk Groups. ALTER DISKGROUP disk_group_1 CHECK DISK diska1; -- Kiểm tra metadata cho tất cả các đĩa trong Disk Groups. ALTER DISKGROUP disk_group_1 CHECK ALL;

ASM Views

Có thể xem cấu hình ASM bằng cách sử dụng các view V$ASM_%, thường chứa các thông tin khác nhau tùy thuộc vào việc chúng được truy vấn từ ASM Instance hay phiên bản cơ sở dữ liệu phụ thuộc.

Lượt xem

ASM Instance

Phiên bản DB

V$ASM_ALIAS

Hiển thị một hàng cho từng bí danh có trong mọi Disk Groups được gắn bởi ASM Instance.

Không trả về hàng nào

V$ASM_CLIENT

Hiển thị một hàng cho từng instance cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Disk Groups do ASM Instance quản lý.

Hiển thị một hàng cho ASM Instance nếu cơ sở dữ liệu có các tệp ASM đang mở.

V$ASM_DISK

Hiển thị một hàng cho mỗi đĩa được phát hiện bởi ASM Instance, bao gồm các đĩa không thuộc bất kỳ Disk Groups nào.

Hiển thị một hàng cho mỗi đĩa trong các Disk Groups được phiên bản cơ sở dữ liệu sử dụng.

V$ASM_DISKGROUP

Hiển thị một hàng cho mỗi Disk Groups được phát hiện bởi ASM Instance.

Hiển thị một hàng cho từng Disk Groups được gắn bởi ASM Instance cục bộ.

V$ASM_FILE

Hiển thị một hàng cho từng tệp cho từng Disk Groups được gắn bởi ASM Instance.

Không hiển thị hàng nào.

V$ASM_OPERATION

Hiển thị một hàng cho mỗi tệp cho từng hoạt động chạy dài đang thực thi trong ASM Instance.

Không hiển thị hàng nào.

V$ASM_TEMPLATE

Hiển thị một hàng cho mỗi mẫu có trong mỗi Disk Groups được gắn bởi ASM Instance.

Hiển thị một hàng cho từng mẫu có trong mỗi Disk Groups được gắn bởi ASM Instance mà phiên bản cơ sở dữ liệu giao tiếp với.

Tên tệp ASM

Có một số cách để tham khảo tệp ASM. Một số biểu mẫu được sử dụng trong quá trình tạo và một số để tham chiếu các tệp ASM. Các biểu mẫu để tạo tệp không đầy đủ, dựa vào ASM để tạo tên đủ điều kiện, có thể được truy xuất từ ​​các chế độ xem hỗ trợ. Các dạng của tên tệp ASM được tóm tắt bên dưới.

Loại tên tệp

Định dạng

Tên tệp ASM đủ điều kiện

+dgroup/dbname/file_type/file_type_tag.file.incarnation

Tên tệp ASM số

+dgroup.file.incarnation

Bí danh Tên tệp ASM

+dgroup/thư mục/tên tệp

Bí danh ASM Tên tệp với Mẫu

+dgroup(mẫu)/bí danh

Tên tệp ASM không đầy đủ

+dgroup

Tên tệp ASM không đầy đủ với Mẫu

+dgroup(mẫu)

SQL và ASM

Tên tệp ASM có thể được sử dụng thay cho tên tệp thông thường đối với hầu hết các loại tệp Oracle, bao gồm controfiles, datafile, redo log files, v.v. Ví dụ: lệnh sau tạo một tablespace mới với datafile trong Disk Groups disk_group_1.

CREATE TABLESPACE my_ts DATAFILE '+disk_group_1' SIZE 100M AUTOEXTEND ON;

Di chuyển sang ASM bằng RMAN

Phương pháp sau đây cho thấy cách cơ sở dữ liệu chính có thể được di chuyển sang ASM từ bản sao lưu dựa trên đĩa:

 • Tắt tính năng theo dõi thay đổi (chỉ khả dụng trongEnterprise Edition) nếu tính năng này hiện đang được sử dụng.

  SQL> ALTER DATABASE DISABLE BLOCK CHANGE TRACKING;
 • Tắt cơ sở dữ liệu.

  SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
 • Sửa đổi tệp tham số của cơ sở dữ liệu đích như sau:

  • Đặt tham số DB_CREATE_FILE_DEST DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n cho các Disk Groups ASM có liên quan.

  • Xóa tham số CONTROL_FILES khỏi spfile để các controfiles sẽ được chuyển đến đích DB_CREATE_* và spfile được cập nhật tự động. Nếu bạn đang sử dụng pfile, tham số CONTROL_FILES phải được đặt thành các tệp hoặc bí danh ASM thích hợp.

 • Khởi động cơ sở dữ liệu ở chế độ danh nghĩa.

  RMAN> STARTUP NOMOUNT
 • Khôi phục controfiles vào vị trí mới từ vị trí cũ.

  RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM 'old_control_file_name';
 • Mount cơ sở dữ liệu.

  RMAN> ALTER DATABASE MOUNT;
 • Sao chép cơ sở dữ liệu vào Disk Groups ASM.

  RMAN> BACKUP AS COPY DATABASE FORMAT '+disk_group';
 • Chuyển tất cả datafile sang vị trí ASM mới.

  RMAN> SWITCH DATABASE TO COPY;
 • Mở cơ sở dữ liệu.

  RMAN> ALTER DATABASE OPEN;
 • Tạo redo log mới trong ASM và xóa những cái cũ.

 • Bật theo dõi thay đổi nếu nó đang được sử dụng.

  SQL> ALTER DATABASE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING;

Mẫu thêm thông tin xem:

=============================

* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.

* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888

* Chi tiết tham khảo:

https://bit.ly/oaz_w

=============================

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:

📧 Mail: binhoracle@gmail.com

☎️ Mobile/Zalo: 0902912888

👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster

👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)

👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn

👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn

👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam

👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn

👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com

🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster

👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi

👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle

👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle

👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội


=============================

oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master