TỔNG HỢP BÀI VIẾT VỀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU (GOLDENGATE, DATAGUARD, MVIEW)

DATAGUARD


GETTING STARTED


CÀI ĐẶT, PATCH,CẤU HÌNHKHẮC PHỤC SỰ CỐ

GOLDENGATE

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ORACLE GOLDENGATE


CÀI ĐẶT 

Oracle GoldenGate 19c: Cách cài đặt

Oracle GoldenGate 19c: Cách cấu hình EXTRACT/REPLICAT Intergrated

Cài đặt Oracle Goldengate 19c trên Linux 7

Cài đặt, cấu hình Oracle GoldenGate 19c

[VIP5] THỦ TỤC CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH ORACLE GOLDEN GATE 19c A-Z

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ ORACLE DATABASE SANG ORACLE DATABASE 19c BẰNG ORACLE GOLDENGATE, INITLOAD

CẤU HÌNH

[VIP5] THỦ TỤC CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH ORACLE GOLDEN GATE 19c A-Z

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ ORACLE DATABASE SANG ORACLE DATABASE 19c BẰNG ORACLE GOLDENGATE, INITLOAD

Quy trình cài đặt, cấu hình đồng bộ Oracle GoldenGate giữa 2 Database

Cấu hình thêm/bớt bảng trong Oracle GoldenGate

Thủ tục thêm 1 group cho GoldenGate

[VIP5] Chuyển đổi dữ liệu DB DBAVIET sang DB mới bằng GoldenGate

Shell script monitor tài nguyên các tiến trình GoldenGate sử dụng trên Solaris, Linux

Script gửi email cảnh báo khi lag GoldenGate


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master