Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Cấu hình Oracle Data Guard Broker để quản lý DataGuard

Note này thực hiện cấu hình DG Broker cho hệ thống RAC to RAC với Data Guard đã được cấu hình sẵn.

PRIMARY db_unique_name : testdb
STANDBY db_unique_name : testdr

CÁCH THỰC HIỆN

Thiết lập tham số vị trí lưu file cấu hình của Broker

Đăng nhập SQL*Plus với quyền SYSDBA trên cả Primary và Physical Standby database:

export ORACLE_SID=testdb1
sqlplus / as sysdba

Trên Primary database:

ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_CONFIG_FILE1='+DATA03/TESTDB/DG_TESTDB_CONFIG1.DAT' SID='*';
ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_CONFIG_FILE2='+DATA03/TESTDB/DG_TESTDB_CONFIG2.DAT' SID='*';

Trên Physical Standby database:

ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_CONFIG_FILE1='+DATA03/TESTDR/DG_TESTDR_CONFIG1.DAT' SID='*';
ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_CONFIG_FILE2='+DATA03/TESTDR/DG_TESTDR_CONFIG2.DAT' SID='*';

Dừng tiến trình đồng bộ trên Physical Standby database:

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

Thực hiện set tham số DG_BROKER_START sang TRUE

ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_START=TRUE SID='*';

Tạo cấu hình Broker

Đứng trên một node của Primary, đăng nhập DGMGRL:

export ORACLE_SID=testdb1
dgmgrl /

Tạo cấu hình Broker:

CREATE CONFIGURATION TESTDB_TESTDR_CONFIG AS
PRIMARY DATABASE IS TESTDB
CONNECT IDENTIFIER IS 'TESTDB'; -- TESTDB là chuỗi kết nối được khai báo trong file $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora

Add Physical Standby database

ADD DATABASE TESTDR AS
CONNECT IDENTIFIER IS 'TESTDR'; -- TESTDR là chuỗi kết nối được khai báo trong file $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora

Enable cấu hình

ENABLE CONFIGURATION;

SWITCHOVER và FAILOVER

Switchover

SWITCHOVER TO TESTDR;

Failover

FAILOVER TO TESTDR;

MỘT SỐ LỆNH VẬN HÀNH KHÁC

Disable cấu hình

DISABLE CONFIGURATION;

Kiểm tra cấu hình Broker

DGMGRL> SHOW CONFIGURATION
Configuration - testdb_testdr_config
 Protection Mode: MaxPerformance
 Databases:
  testdb - Primary database
  testdr - Physical standby database
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS
-- or
SHOW CONFIGURATION VERBOSE

Kiểm tra database

DGMGRL> SHOW DATABASE TESTDB
Database - testdb
 Role:      PRIMARY
 Intended State: TRANSPORT-ON
 Instance(s):
  testdb1
  testdb2
Database Status:
SUCCESS
DGMGRL> SHOW DATABASE TESTDR
Database - testdr
 Role:      PHYSICAL STANDBY
 Intended State: APPLY-ON
 Transport Lag:  0 seconds (computed 1 second ago)
 Apply Lag:    0 seconds (computed 1 second ago)
 Apply Rate:   1.12 MByte/s
 Real Time Query: OFF
 Instance(s):
  testdr1 (apply instance)
  testdr2
Database Status:
SUCCESS
-- or
SHOW DATABASE VERBOSE TESTDB
SHOW DATABASE VERBOSE TESTDR

Bật tắt TRANSPORT trên Primary

EDIT DATABASE TESTDB SET STATE=TRANSPORT-OFF;
EDIT DATABASE TESTDB SET STATE=TRANSPORT-ON;

Bật tắt APPLY trên Physical Standby

EDIT DATABASE TESTDR SET STATE=APPLY-OFF;
EDIT DATABASE TESTDR SET STATE=APPLY-ON;

Thiết lập PROPERTY

EDIT DATABASE TESTDR SET PROPERTY DelayMins=240;

Thiết lập Protection Mode

EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;

Silent mode

dgmgrl -silent / "show database 'testdr'"
dgmgrl -silent / "show database 'testdb'"

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master