Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Cài đặt Apache trên Solaris

1. Chuẩn bị bộ cài
2. Cài đặt
Thiết lập biến mối trường cho gcc:
 • # export PATH=$PATH:/usr/sfw/bin:/usr/ccs/bin:.

Configure and make Apache:
 • # make clean --> only if necessary (sau bước make)

  -- configure

  # ./configure \

  --with-ldap \

  --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias mem_cache file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock disk_cache isapi suexec"

  (chua test:

  --enable-mods-shared='headers rewrite dav'

  Có thể dùng allmost. Ví dụ:

  --enable-mods-shared=most)

  -- compile

  # make

  # make test (optional)

  -- Install

  # make install

3. Cấu hình
Copy cấu hình http.conf từ máy chủ có sẵn sang máy chủ khác ví dụ IP 192.168.56.177, 178
4. Start
-- List module

# /usr/local/apach2/apachectl -l

-- Check syntax

# /usr/local/apach2/apachectl -t

# /usr/local/apach2/apachectl -k start/stop

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master