ADMIN - UPGRADE/MIGRATION (CHUYỂN DỮ LIỆU SANG DB MỚI)

Nâng cấp thủ công (Manual Upgrade) cơ sở dữ liệu Oracle từ 11.2.0.4 lên 12.2.0.1/19c

MIGRTION DÙNG DATAPUMP

Các lệnh hay sử dụng khi chuyển dữ liệu sử dụng DataPump (expdp, impdp) trong Oracle Database

Sử dụng EXPDP để EXPORT dữ liệu từ PHYSICAL STANDBY DATABASE

Mệnh đề Query trong Oracle Datapump Expdp

Chuyển dữ liệu sử dụng exprort, import cũ trong Oracle Database

[VIP] Chuyển đổi dữ liệu DB DBAVIET sang DB mới bằng GoldenGate

Sử dụng Imp/Exp để chuyển dữ liệu


MIGRATION DÙNG DATAGUARD

Quy trình thực hiện nâng cấp CSDL CUSTOMER và chuyển sang máy chủ mới bằng DataGuard

Thủ tục Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle Data Guard Physical Standby trong Oracle Database 11.2, 12c, 19c vẫn dùng được_FULL

Thủ tục dựng Oracle DatataGuard RAC 11g, 12c bằng backup/recovery

MIGRATION BẰNG BACKUP/RECOVERY

MIGRATION BẰNG GOLDENGATE

[VIP] Chuyển đổi dữ liệu DB DBAVIET sang DB mới bằng GoldenGate

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 9.Thủ tục cài đặt, vận hành Oracle Goldengate

Quy trình cài đặt, cấu hình đồng bộ Oracle GoldenGate giữa 2 Database

Cài đặt, cấu hình Oracle GoldenGate 19c

Cấu hình thêm/bớt bảng trong Oracle GoldenGate

Cách xóa các tiến trinh extract, replicate

Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh Oracle GoldenGate hay dùng

MIGRATION BẰNG SQL*LOADER, DBLINK

Thủ tục tạo dblink bằng user khác
Tạo Dblink từ Oracle tới PostgreSQL Database

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master