Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Thủ tục Cài đặt từng bước (step by step) Cơ sở dữ liệu Oracle 12c trên Solaris 10

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 12C trên Solaris x86 phiên bản 64bit. Bài viết này giả định rằng bạn đã cài đặt Solaris 10 trên Virtualbox hoặc VMWare

Nâng cấp thủ công (Manual Upgrade) cơ sở dữ liệu Oracle từ 11.2.0.4 lên 12.2.0.1/19c

Mô tả 

Nâng cấp thủ công (Manual Upgrade) bao gồm chạy các  SQL script và các tiện ích từ dòng lệnh để nâng cấp cơ sở dữ liệu lên phiên bản Cơ sở dữ liệu Oracle mới hơn.

ORACLE_HOME hiện tại = /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1

ORACLE_HOME mới = /u03/app/oracle/product/12.2/db_1

Tên cơ sở dữ liệu: Test

Migrate và Upgrade Oracle 11gR2 Windows/Linux Database tới Oracle 12cR2/19c Linux Database sử dụng Oracle Datapump

Trong bài viết này, chúng ta sẽ migrate (di chuyển) cơ sở dữ liệu oracle từ windows/linux sang máy chủ linux đồng thời upgrade (nâng cấp) cơ sở dữ liệu từ Oracle Database 11.2.0.1 lên 12.2.0.1/19c bằng cách sử dụng export/import với Oracle Datapump

Tối ưu tham số DataSource trong Oracle WebLogic

Khi tạo Datasource:

Tối ưu Oracle WebLogic A-Z

Mục đích: Hướng dẫn tối ưu Oracle WebLogic A-Z

Thủ tục bât/tắt Oracle WebLogic

1. BẬT ỨNG DỤNG

 • Bật apache

 • Bật webservice 999

 • Bật weblogic console

 • Bật Node Manager

 • Bật ứng dụng

Giám sát Oracle WebLogic A-Z

Khi giám sát Oracle WebLogic hay DB chúng ta cần có góc nhìn đa chiều về tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến product của chúng ta, để có dấu hiệu nào xuất hiện trong log hay nghiệp vụ báo lỗi chúng ta sẽ nhanh chóng xác định được nguyên nhân

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SSL LÊN Load Balancer, WebServer, Middleware, Mail Server,....

Nội dung:

Các sản phẩm thông dụng các doanh nghiệp hay sử dụng gồm:

1. Apache

2. Apache trên Windows

3. Cisco ACE

4. WHM cPanel 11

5. DirectAdmin

6. F5 BIG-IPs

7. IBM WebSphere

8. Icewarp server

9. JBoss trên Linux

10. JBoss trên Windows

11. Juniper Secure Access (Juniper SA)

12. Keiro Mail Server

13. IBM Domino 8.x

14. MDaemon

15. Microsoft Exchange 2007

16. Microsoft Exchange 2010

17. Microsoft Exchange 2013

18. IIS 6 trên Windows Server 2003

19. IIS 7 trên Windows Server 2008

20. IIS 8/ IIS 10 trên Windows Server 2012/ 2016

21. Microsoft Lync 2010

22. Microsoft Lync 2013

23. Microsoft Office Communications (OCS) 2007

24. Nginx

25. Node.js

26. Odin Plesk Panel 12

27. Oracle iPlanet Web Server

28. Oracle Weblogic

29. Postfix

30. Tomcat trên Linux

31. Tomcat trên Windows

32. Web Authentication trên thiết bị Cisco Wireless LAN Controller (WLC)

33. Zimbra

HƯỚNG DẪN TẠO CSR cho Load Balancer, WebServer, Middleware, Mail Server,...

 1. Nội dung:

 2. 1. Apache trên Linux/Unix
  2. Apache trên Windows Server
  3. Cisco 4700 Series Application Control Engine (ACE)
  4. cPanel 11
  5. WHM cPanel 11
  6. Directadmin
  7. F5 BIG-IP
  8. IBM WebSphere
  9. Icewarp Mail server
  10. JBoss trên Linux/Unix
  11. JBoss trên Windows
  12. Juniper Secure Access (Juniper SA)
  13. Keiro Mail Server
  14. Lotus Domino 8.x
  15. MDaemon Mail server
  16. Microsoft Exchange 2007
  17. Microsoft Exchange 2010
  18. Microsoft Exchange 2013
  19. Microsoft IIS 5.x hoặc 6.x (Gia hạn)
  20. Microsoft IIS 5.x hoặc 6.x
  21. Microsoft IIS 7/7.5
  22. Microsoft IIS 8/8.5
  23. Microsoft Lync 2010
  24. Microsoft Lync 2013
  25. Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007
  26. Nginx trên Linux
  27. Node.js trên Linux
  28. Odin Plesk Panel 12
  29. Oracle iPlanet Web Server
  30. Oracle Weblogic
  31. Postfix
  32. Tomcat trên Linux
  33. Tomcat trên Windows
  34. Web Authentication trên thiết bị Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
  35. Zimbra

Thủ tục gia hạn cert (chứng thư) số của hệ thống Mail, Website

Mục đích: Các doanh nghiệp thường mua chứng thư số 1-3 năm (thường chi phí chỉ cho mua 1 năm), hết 1 năm sẽ hết hạn, do đó cần phải cấu hình lại.

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Thủ tục add đĩa vào ASM diskgroup trong Oracle Database 11g/12c/19c trên Linux

Các bước bên dưới đây sẽ thực hiện add đĩa vàoASM diskgroup Oracle Database 11g/12c/19c trên Linux

Thủ tục add đĩa mới vào ASM Diskgroup trong Oracle Database đơn/ Oracle Database RAC trong Linux

Việc thêm đĩa vào ASM Diskgroup trong lab thì rất đơn giản, chỉ cần lệnh alter. Nhưng khi bạn thực hiện trong database Production thì trước khi thêm đĩa vào diskgroup bạn cần đảm bảo đĩa đã format , cấu hình chuẩn vì sai sót sẽ làm DB hoạt động không ổn định, gây down DB.

Đồng bộ lại 1 group bị lệch dữ liệu lớn downtime ~ 1 phút trong Oracle GoldenGate

Mục đích: thủ tục này hướng dẫn bạn cách fix trường hợp bị lệch dữ liệu lớn không thể fix bằng cách minus và insert bù dữ liệu (vá) hay còn gọi là reload lại dữ liệu với downtime rất nhỏ (~ 1 phút).

Đồng bộ lại 1 group bị lệch dữ liệu lớn trong Oracle GoldenGate

Mục đích: thủ tục này hướng dẫn bạn cách fix trường hợp bị lệch dữ liệu lớn không thể fix bằng cách minus và insert bù dữ liệu (vá) hay còn gọi là reload lại dữ liệu, cần chú ý với bảng lớn để tính toán thời gian downtime cho phù hợp.

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

SMON Transaction Recovery làm treo Oracle database?

TÌNH HUỐNG:
Khi 1 transaction lớn bị kill đột ngột, smon sẽ thực hiện rollback lại transaction đó, sự kiện "smon:enable tx recovery" sẽ xuất hiện trong alert log (ví dụ insert/update 40GB dữ liệu của 1 bảng)

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

View và MView khác nhau chỗ nào? Khi nào thì sử dụng

1. View là gì ? Materialized View (MatView) là gì ?

--> View là 1 object của DB (mọi DB đều có) để hiển thị dữ liệu được tùy chỉnh với 1 bảng hoặc nhiều bảng, có thể masking che dấu dữ liệu nhạy cảm, có thể query, update, insert, delete dữ liệu từ view (DBA có 2 loại view rất quan trọng là Static Data Dictionary Views và Dynamic Performance Views)

--> Materialized View chỉ có ở Oracle DB là bản sao dữ liệu của 1 bảng từ DB từ xa (remote) mà được định kỳ cập nhật, có thể 5p, 10p, 1h, 12h, 24h,... cho phép truy cập dữ liệu nhanh như ở DB từ xa (nếu truy cập qua view dùng dblink thì sẽ chậm trong 1 số nghiệp vụ cần thời gian nhanh).

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Script off autoextend toàn bộ các datafile trong 1 diskgroup

Mục đích: 

Diskgroup DATA2, DATA3, DATA4 còn free < 20GB, đầy 99-100% rồi do đó cần off autoextend toàn bộ các datafile trong 1 diskgroup

Thực hiện:

1. Check diskgroup sắp đầy:

select group_number,type, name, round(total_mb/1024,2) "Total_GB", round(usable_file_mb/1024) "Usable_file_GB"  
from v$asm_diskgroup 
where round(usable_file_mb/1024) < 20GB
order by "Usable_file_GB";

2. Script sinh câu lệnh SQL


select  * from v$datafile where name like '%DATA2%' or name like '%DATA3%' or name like '%DATA4%';

select 'alter database datafile ' || file# ||' autoextend off;' from v$datafile where name like '%DATA2%' or name like '%DATA3%' or name like '%DATA4%';3. Lấy câu lệnh ở trên và chạy trong TOAD hoặc SQL Navigator hoặc duyệt cursor

alter database datafile 2 autoextend off;
alter database datafile 8 autoextend off;
alter database datafile 430 autoextend off;
alter database datafile 2159 autoextend off;
alter database datafile 3050 autoextend off;
alter database datafile 3946 autoextend off;
alter database datafile 3947 autoextend off;
alter database datafile 8081 autoextend off;
alter database datafile 8082 autoextend off;
alter database datafile 8083 autoextend off;
alter database datafile 8084 autoextend off;
alter database datafile 8085 autoextend off;
alter database datafile 8086 autoextend off;
alter database datafile 8087 autoextend off;
alter database datafile 13146 autoextend off;
alter database datafile 15295 autoextend off;
alter database datafile 15397 autoextend off;
alter database datafile 15398 autoextend off;
alter database datafile 15399 autoextend off;
alter database datafile 15400 autoextend off;
alter database datafile 15401 autoextend off;
alter database datafile 15402 autoextend off;
alter database datafile 15403 autoextend off;
alter database datafile 15404 autoextend off;
alter database datafile 15405 autoextend off;
alter database datafile 15406 autoextend off;
alter database datafile 15407 autoextend off;
alter database datafile 15408 autoextend off;
alter database datafile 15409 autoextend off;
alter database datafile 15410 autoextend off;
alter database datafile 15411 autoextend off;
alter database datafile 15412 autoextend off;
alter database datafile 15413 autoextend off;
alter database datafile 15414 autoextend off;
alter database datafile 15415 autoextend off;
alter database datafile 15416 autoextend off;
....

4. Theo dõi sau khi thực hiện

Theo dõi liên tục vùng này để tránh đầy ổ.

select group_number,type, name, round(total_mb/1024,2) "Total_GB", round(usable_file_mb/1024) "Usable_file_GB"  
from v$asm_diskgroup 
where round(usable_file_mb/1024) < 20GB
order by "Usable_file_GB";

5. Các bước tiếp theo

- Chuyển bớt datafile sang phân vùng diskgroup khác (ví dụ RECO, FRA,...) theo các hướng dẫn sau:

https://www.tranvanbinh.vn/2021/02/quy-trinh-chuyen-datafile-sang-phan.html


- Bổ sung thêm LUN vào diskgroup DATA2, DATA3, DATA4 theo hướng dẫn: https://www.tranvanbinh.vn/2020/07/quy-trinh-add-o-ia-moi-vao-diskgroup.html

Hy vọng hữu ích cho bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master