Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

Các thao tác kiểm tra hàng ngày (2-3 lần/ngày) đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường (checklist)

STT

Nội dung kiểm tra

Phương pháp thực hiện

Kết quả

Đánh giá

1

Kiểm tra trạng thái của resource

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ ./crsctl stat res –t

Giá trị trả về:

- Các resource ora.ons; ora.diskmon không cần check

- Các resource phải ở trạng thái ONLINE

 


Đạt


Không đạt

2

Kiểm tra trạng thái listener

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ ./srvctl status listener

(hoặc $ lsnrctl status)

Giá trị trả về:

- Kết quả trả về “LISTENER is running on”

- Instance READY

 


Đạt


Không đạt

3

Kiểm tra trạng thái ASM

Truy nhập với user ‘grid’, chạy lệnh:

$ srvctl status asm –detail

Giá trị trả về:

- ASM is running”

Đạt


Không đạt

4

Kiểm tra hoạt động Database

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$ cd $ORACLE_HOME/bin

$ srvctl status asm –detail

Giá trị trả về:

- Database is running”

Đạt

Không đạt

5

Kiểm tra trạng thái Instance Database

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$ sqlplus /as sysdba

SQL>select instance_name, status from gv$instance;

Giá trị trả về:

- Trạng thái: Open


Đạt

Không đạt

6

Kiểm tra log của Cluster

Truy nhập với user ‘grid’ chạy lệnh và thay tham số phù hợp:

$ $tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/crs/<DB server>/crs/trace/alert.log

$ tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/asm/+asm/<Instance ASM>/trace/*alert*.log

Giá trị trả về:

- Không có các giá trị Error, Fatal


Đạt

Không đạt

7

Kiểm tra log của Database

Truy nhập với user ‘oracle’chạy lệnh và thay tham số phù hợp:

$tail -1000f $ORACLE_BASE/diag/rdbms/<DB name>/<Instance name>/trace/alert_<Instance name>.log

Giá trị trả về:

- Không có các giá trị Error, Fatal

Đạt


Không đạt

8

Kiểm tra dung lượng ASM

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh

$sqlplus / as sysdba

SQL> Select name, type, total_mb, free_mb, (total_mb-free_mb)/total_mb) as PCT, required_mirror_free_mb,

usable_file_mb from v$asm_diskgroup;

Giá trị trả về:

- Các giá trị PCT <=90%


Đạt


Không đạt

9

Kiểm tra dung lượng Tablespace

Truy nhập với user ‘oracle’, chạy lệnh:

$sqlplus / as sysdba

SQL> select substr(f.tablespace_name,1,30) tbspce,

     round(f.tsbytes/(1024*1024),0) "ALLOCATED(MB)", round(nvl(s.segbytes,0)/(1024*1024),0) "USED(MB)", round((nvl(s.segbytes,0)/f.tsbytes)*100,2) PCT,

     lower(vc.name) as container

from

   (select con_id,tablespace_name,sum(bytes) tsbytes from cdb_data_files group by con_id,tablespace_name) f,

   (select con_id,tablespace_name,sum(bytes) segbytes from cdb_segments group by con_id,tablespace_name) s,

   v$containers vc

where f.con_id=s.con_id(+)

  and f.tablespace_name=s.tablespace_name(+)

  and f.con_id=vc.con_id

order by container, tbspce;

Giá trị trả về:

- Các giá trị PCT <=90%


Đạt


Không đạt

10

Kiểm tra dung lượng mountpoint

Truy nhập với user ‘root’, chạy lệnh:

$df -h

Giá trị trả về:

- User% <=90

Đạt


Không đạt

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

ORA-01103: database name ‘dbaviet1’ in control file is not ‘dbaviet1’

Lỗi này thường xảy ra trong bối cảnh sao chép cơ sở dữ liệu. Nguyên nhân là do controlfile vẫn chứa tên db_name cũ. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách:

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

DGMGRL : ORA-16789: standby redo logs not configured/ORA-16826: apply service state is inconsistent with the DelayMins property

LỖI

Cấu hình DGMGL thông báo lỗi sau: ORA-16789: standby redo logs not configured

DGMGRL> show database primary;
Database – primary
Role:            PRIMARY
Intended State:  TRANSPORT-ON
Instance(s):
primary
Database Warning(s):
ORA-16789: standby redo logs not configured

Database Status:
WARNING


CÁCH XỬ LÝ:

sys@ PRIMARY> SELECT GROUP#,THREAD#,SEQUENCE#,ARCHIVED,STATUS FROM V$STANDBY_LOG;
no rows selected

Let’s go ahead & add Standby Redo Log files at primary

sys@ PRIMARY> select bytes from v$log;
BYTES
———-
52428800
52428800
52428800
3 rows selected.

sys@ PRIMARY> select group#, member from v$logfile;

GROUP#                    MEMBER
——————————————————————————–
1     C:\APP\PATILSA\ORADATA\PRIMARY\REDO01.LOG
2    C:\APP\PATILSA\ORADATA\PRIMARY\REDO02.LOG
3    C:\APP\PATILSA\ORADATA\PRIMARY\REDO03.LOG
3 rows selected.

sys@ PRIMARY> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 1 SIZE 50M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 1 SIZE 50M
*
ERROR at line 1:
ORA-01184: logfile group 1 already exists

My primary database had 3 log file groups originally and I created 3 standby redo log groups using the following commands:

sys@ PRIMARY> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 4 SIZE 50M;
Database altered.
sys@ PRIMARY> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 5 SIZE 50M;
Database altered.
sys@ PRIMARY> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 6 SIZE 50M;
Database altered.


sys@ PRIMARY> select * from v$standby_log;
GROUP# DBID                                        THREAD#  SEQUENCE#      B
YTES  BLOCKSIZE       USED ARC STATUS     FIRST_CHANGE# FIRST_TIM NEXT_CHANGE# NEXT_TIME LAST_CHANGE# LAST_TIME
———- —————————————- ———- ———- ——
4 UNASSIGNED                                        0          0   52428800        512        512 YES UNASSIGNED             0                      0
0
5 UNASSIGNED                                        0          0   52428800        512        512 YES UNASSIGNED             0                      0
0
6 UNASSIGNED                                        0          0   52428800        512        512 YES UNASSIGNED             0                      0
0
3 rows selected.

DGMGRL> show database primary;
Database – primary
Role:            PRIMARY
Intended State:  TRANSPORT-ON
Instance(s):
primary

Database Status:
SUCCESS

DGMGRL> show configuration verbose;

Configuration – sample
Protection Mode: MaxPerformance
Databases:
primary – Primary database
secondary Physical standby database
Warning: ORA-16826: apply service state is inconsistent with the DelayMins
property
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
WARNING

DGMGRL> remove database secondary;
Removed database “secondary” from the configuration

DGMGRL> ADD DATABASE ‘secondary’ AS CONNECT IDENTIFIER IS secondary MAINTAINED AS PHYSICAL;
Database “secondary” added

DGMGRL> show database secondary;
Database – secondary
Role:            PHYSICAL STANDBY
Intended State:  OFFLINE
Transport Lag:   (unknown)
Apply Lag:       (unknown)
Real Time Query: OFF
Instance(s):
secondary
Database Status:
DISABLED

DGMGRL> enable database secondary;
Enabled.

DGMGRL> show configuration;
Configuration – sample
Protection Mode: MaxPerformance
Databases:
primary   – Primary database
secondary – Physical standby database
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

[VIP] Tạo index bảng core, huge table (> 1, 2, ...15 tỷ bản ghi) trong Oracle Database

Bài toán: 

Với bảng dữ liệu rất lớn hoặc bảng core, giả sử bảng > 1 tỷ bản ghi, ví dụ bảng này 6,7 tỷ bản ghi như dưới:


Dữ liệu bảng này partition theo ngày từ 2014 chẳng hạn:

....

Thì việc tạo index với câu lệnh :

create index user1.tab1_I1 on user1.tab1(col1,col2, col3, col4) tablespace INDX local;

Sẽ chạy rất lâu và làm gây lock memory (library cache lock) và treo DB.


GIÁI PHÁP:

Tạo index local unusable sau đó rebuild từng partition từ mới đến cũ vì thường quét 1 vài ngày hoặc 1 vài tháng dữ liệu mới nhất, chi tiết:

umount - device is busy

umount /backup

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Các câu lệnh thường dùng với YUM trong Linux CentOS

Bài viết này giới thiệu với các bạn về thao tác cơ bản với yum trên hệ điều hành Linux qua các cách sử dụng lệnh yum dưới đây giúp cho các bạn có thể tự tìm hiểu và tự học Linux cơ bản dễ dàng hơn.

Cấu hình mạng trong Oracle Database (Oracle Network) với các thành phần listener.ora, tnsnames.ora, sqlnet.ora

Ở dạng cơ bản nhất, Oracle sử dụng ba file (listener.ora, tnsnames.ora & sqlnet.ora) để cấu hình mạng trong Oracle Database. Bài viết này đưa ra một ví dụ về mỗi tệp như một điểm khởi đầu cho cấu hình mạng đơn giản.

Tổng kết bằng MindMap 21 Module khóa học Oracle Database Admin Workshop I (Admin 1)
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master