Nhập môn - LAB ĐỂ THỰC HÀNH

MÁY ẢO

VMWare - Công nghệ ảo hóa tốt nhất thế giới

Hướng dẫn cài đặt VMware Workstation

Hướng dẫn tạo máy ảo trên VMWare Workstation

Hướng dẫn thiết lập Virtual Network trên vmware

Cài đặt VMWare Tools trên máy ảo Solaris

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Centos 6.5 trên VMWare Workstation

Tổng quan Oracle VM VirtualBox là gì?

Hướng dẫn dựng máy ảo trắng trên VirtualBox

Hướng dẫn nhanh sử dụng VirtualBox

Download bộ cài đặt Oracle ở đâu?

MÁY ẢO ORACLE DATABASE 11G, 12C, 19C DỰNG SẴN TRÊN LINUX

[VIP5] Hướng dẫn mở LAB dựng sẵn Oracle Database 19c với ASM trên Oracle Linux (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Dựng LAB Oracle Database RAC 12.2 trên Oracle Linux  (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Hướng dẫn dựng máy ảo lab Workshop Admin 12c trên VirtualBox (chỉ cài VirtualBox và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)
Hướng dẫn dựng máy ảo lab Workshop Admin 12c trên VMWare 
(chỉ cài VMWare và open và được, KHÔNG phải dựng từ đầu)

Các câu lệnh hay sử dụng bật/tắt Oracle Database 12c

Cấu hình IP, mạng trong Linux

Cấu hình địa chỉ IP tĩnh và cấu hình mạng trong Linux

Quy trình tắt Firewall, SELinux trên Linux

30 lệnh quan trọng trong Linux kèm ví dụ

DỮ LIỆU MẪU (THỰC HÀNH SQL)

Cơ sở dữ liệu mẫu để thực hành SQL

Hướng Dẫn Bật Example Schema HR trong Oracle Database 12c
Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng PRODUCTS, CUSTOMERS, CHANNELS, PROMOTIONS, và SALES
Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng DEPARTMENTS và EMPLOYEES, các view
Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng DEPARTMENTS, EMPLOYEES, và SKILLS
Dữ liệu mẫu thực hành SQL: Bảng PROJECT_MANAGEMENT
Oracle Live SQL và Kho tài nguyên Code Libary của Oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master