Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Hướng Dẫn Bật Example Schema HR trong Oracle Database 12c

Để có thể thực hành và tự học về SQL, các bạn có thể bật schema HR trong Oracle.

Đây là schema dùng cho việc thực hành, đã có sẵn dữ liệu mẫu.
Việc tạo user mẫu này có thể chọn ngay trong quá trình cài đặt Oracle database, tuy nhiên nếu bạn không chọn trong lúc cài đặt thì cũng không vấn đề gì, quy trình sau sẽ giúp bạn khởi tạo các dữ liệu mẫu này.

Bước 1: Thực hiện script để tạo User HR và các object trong đó
sqlplus / as sysdba
SQL> @?/demo/schema/human_resources/hr_main.sql
specify password for HR as parameter 1:
Enter value for 1: hr

specify default tablespeace for HR as parameter 2:
Enter value for 2: USERS

specify temporary tablespace for HR as parameter 3:
Enter value for 3: TEMP

specify log path as parameter 4:
Enter value for 4: $ORACLE_HOME/demo/schema/log/

Bước 2: Unlock Account HR và sử dụng
sqlplus / as sysdba
SQL> alter user hr account unlock;

-> Bây giờ bạn đã có thể sử dụng các table sau trong user HR:
REGIONS
COUNTRIES
LOCATIONS
DEPARTMENTS
JOBS
EMPLOYEES
JOB_HISTORY

Chúc các bạn thành công!

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master