Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Flashback lại PACKAGE SPEC hoặc PACKAGE BODY lỡ bị xóa mất không có backup

1. Mục đích: Flashback lại PACKAGE SPEC hoặc PACKAGE BODY lỡ xóa mất mà không BACKUP trước đó

2. Giải pháp: Flashback từ dữ liệu undo của Undo Tablespace

3. THỦ TỤC

-- Xác định Object_ID của PACKAGE, PACKAGE

select object_id from dba_objects
where object_name='PACKAGE_NAME' and owner='TEST_OWNER';

select * from dba_objects
where object_name='PACKAGE_NAME' and owner='TEST_OWNER';

+ Tìm ra object_id của PACKAGE, PACKAGE

==> 96188 PACKAGE SPEC 
      100644 PACKAGE BODY


-- Flashback lại PACKAGE BODY hoặc PACKAGE:

select SOURCE from sys.source$ as of timestamp
to_timestamp('24-Jul-2020 15:30:00','DD-Mon-YYYY hh24:MI:SS')
where obj#=100644 ;

select SOURCE from sys.source$ as of timestamp
to_timestamp('24-Jul-2020 15:30:00','DD-Mon-YYYY hh24:MI:SS')
where obj#=96188;

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master