Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Cấu hình SGA, PGA theo khuyến cáo của Oracle

1. Xác định tổng dung lượng bộ nhớ vật lý dự trữ cho hệ điều hành và các ứng dụng không phải của Oracle khác đang chạy trên cùng một hệ thống.

Ví dụ: bạn có thể quyết định dành 20% tổng bộ nhớ vật lý cho hệ điều hành và các ứng dụng không phải của Oracle khác, dành 80% bộ nhớ trên hệ thống cho Oracle Instance.


2. Chia bộ nhớ còn lại giữa SGA và PGA:
○ Đối với các hệ thống OLTP, bộ nhớ PGA thường chiếm một phần nhỏ bộ nhớ khả dụng, phần lớn bộ nhớ còn lại cho SGA.

Oracle khuyến nghị ban đầu dành 20% bộ nhớ khả dụng cho PGA và 80% cho SGA. Do đó, giá trị ban đầu của tham số PGA_AGGREGATE_TARGET cho hệ thống OLTP có thể được tính như sau:
PGA_AGGREGATE_TARGET= ( total_mem* 0.8) * 0.2 trong đó total_mem là tổng số lượng bộ nhớ vật lý có sẵn trên hệ thống.

○ Đối với các hệ thống DSS chạy các truy vấn lớn, chiếm nhiều bộ nhớ, bộ nhớ PGA thường có thể sử dụng tới 70% bộ nhớ khả dụng.

Oracle khuyến nghị ban đầu dành 50% bộ nhớ khả dụng cho PGA và 50% cho SGA. Do đó, giá trị ban đầu của tham số PGA_AGGREGATE_TARGET cho hệ thống DSS có thể được tính như sau:
PGA_AGGREGATE_TARGET= ( total_mem* 0.8) * 0.5 trong đó total_memtổng số lượng bộ nhớ vật lý có sẵn trên hệ thống.

Ví dụ: nếu phiên bản cơ sở dữ liệu Oracle được cấu hình để chạy trên hệ thống có bộ nhớ vật lý 4 GB và nếu 80% (hoặc 3,2 GB) bộ nhớ được dành riêng cho phiên bản cơ sở dữ liệu Oracle, thì ban đầu được đặt PGA_AGGREGATE_TARGET thành 640 MB cho một Hệ thống OLTP, hoặc 1.600 MB cho hệ thống DSS.

From <https://docs.oracle.com/database/121/TGDBA/tune_pga.htm#TGDBA471>

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master