TỔNG HỢP BÀI VIẾT VỀ DB KHÁC

MỤC LỤC

 • TỔNG QUAN
 • CƠ SỞ DỮ LIỆU CƠ BẢN
 • SQL ANSI 99 TUTORIAL
 • MYSQL - MARIADB    
 • SQL SERVER
 • POSTGRESQL
 • DB2
 • NOSQL
 • BIG DATA

TỔNG QUAN

Top 11 phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay

Lựa chọn cơ sở dữ liệu đúng mục đích sử dụng

TÌM HIỂU SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SQL VÀ NOSQL

So sánh MySQL và PostgreSQL

MySQL so găng MariaDB, điểm khác biệt chính, ưu và nhược điểm

CƠ SỞ DỮ LIỆU CƠ BẢN
4. NGÔN NGỮ SQL

Table queries

1

Phiên làm việc là gì trong SQL

2

Create và Drop Database trong SQL

3

Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type)

4

Lệnh Create Table trong SQL

5

Lệnh Drop Table trong SQL

6

Primary Key trong SQL

7

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

8

Ràng buộc Check trong SQL

Data Queries

9

Lệnh INSERT trong SQL

10

Lệnh SELECT trong SQL

11

Mệnh đề WHERE trong SQL

12

Lệnh Update trong SQL

13

Lệnh Delete trong SQL

14

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

15

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

16

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

17

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Condition & Operator

18

Toán tử AND và OR trong SQL

19

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

20

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

21

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Advanced

22

Tích đề các trong SQL

23

Inner JOIN trong SQL

24

Left Join trong SQL

25

Right Join trong SQL

26

Self Join trong SQL

27

Subquery trong SQL - truy vấn con

SQL ANSI 99 TUTORIAL

MỞ ĐẦU

Giới thiệu về MySQL

MySQL RDBMS

Cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL trên Windows

Dữ liệu test câu lệnh SQL

Cú pháp SQL

13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer/ SQL Beginner nào cũng cần biết

SQL Quick Reference

Kỹ thuật tối ưu truy vấn SQL

SQL Comments

SQL SQL

SQL QUERY

SQL SELECT

SQL SELECT INTO

SQL Aliases (Bí danh)

SQL ORDER BY

SQL LỌC DỮ LIỆU

SQL AND, OR and NOT

SQL LIKE

SQL Wildcards (Ký tự đại diện)

SQL IN Operator

SQL BETWEEN Operator

SQL NULL

SQL TOP, LIMIT or ROWNUM

SQL JOINS

SQL Joins

SQL INNER JOIN

SQL LEFT JOIN

SQL RIGHT JOIN

SQL Self JOIN

SQL FULL OUTER JOIN

NHÓM DỮ LIỆU

SQL GROUP BY

SQL HAVING

SQL OPERATORS

SQL MINUS

SQL UNION

SQL Operators

SQL SUBQUERY

SQL EXISTS

SQL ANY and ALL

SQL THAY ĐỔI DỮ LIỆU (DML)

SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO SELECT

SQL UPDATE

SQL DELETE

SQL KHÁC

SQL CASE

SQL DATABASE

SQL CREATE DATABASE

SQL DROP DATABASE

SQL QUẢN LÝ BẢNG, VIEW, INDEX

SQL CREATE TABLE

SQL DROP TABLE

SQL ALTER TABLE

SQL AUTO INCREMENT Field

SQL CREATE INDEX

SQL Views

SQL CONSTRAINT

SQL Constraints

SQL NOT NULL Constraint

SQL UNIQUE Constraint

SQL PRIMARY KEY Constraint

SQL FOREIGN KEY Constraint

SQL CHECK Constraint

SQL DEFAULT Constraint

Sự khác nhau giữa PRIMARY KEY và UNIQUE KEY

KIỂU DỮ LIỆU

Các kiểu dữ liệu

SQL FUNCTION

Hàm MySQL

SQL Dates

SQL MIN() và MAX()

SQL NULL Functions

....

KHÁC

SQL Injection

Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phân

MYSQL    

TỔNG QUAN

CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

So sánh giữa Percona, MariaDB và MySQL

Sử dụng MariaDB thay cho MySQL, tại sao?

Các lệnh quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB

MySQL so găng MariaDB, điểm khác biệt chính, ưu và nhược điểm

Top 5 câu hỏi phỏng vấn MySQL hay gặp và câu trả lời

Lộ trình học MySQL từ A đến Z


CÀI ĐẶT

Cài đặt MySQL trên server Linux từ A - Z

Cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL trên Windows

Hướng dẫn cách tải, cài đặt MySQL bản mới nhất chi tiết từng bước


CLUSTER, HA, MASTER-SLAVE

Cài đặt MySQL theo mô hình Active-Standby

Hướng dẫn cài đặt MariaDB Galera Cluster

Giới thiệu về MySQL Replication Master-Slave

Triển khai Cluster MySQL đảm bảo tính sẵn sàng cho dịch vụ Web

Hướng dẫn cài đặt Galera 3 node MariaDB/MySQL trên CentOS 7

Hướng dẫn triển khai mô hình HAproxy, Pacemaker cho MariaDB Galera

High Availability - Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CLUSTER

High Availability - Phần 2: Tổng quan về Pacemaker Corosync

High Availability - Phần 3: Tổng quan về Quorum, STONITH/Fencing

High Availability - Phần 4: Tổng quan về Resource trong Pacemaker

High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 1

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 2

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 3

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 4

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 5

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6


CÔNG CỤ

Cách cài đặt MySQL Workbench bản Community trên Windows
5 công cụ giao diện (GUI) cho thiết kế và quản trị CSDL MySQL


THIẾT KẾ

Một vài kỹ thuật tăng tốc MySQL

Chỉ mục(index) trong cơ sở dữ liệu (Phần 1)

Chỉ mục(index) trong cơ sở dữ liệu (Phần 2)

Chỉ mục(index) trong cơ sở dữ liệu (Phần 3)

Insert, Delete và Update bị ảnh hưởng như thế nào 

Chỉ mục (index) trong mysql

MySQL Indexing

[Mysql] Đánh Index cho hiệu năng cao

Kỹ thuât Partitioning trong MySQL

MySql: Có nên sử Index? Khi nào thì nên sử dụng Index


GIÁM SÁT

[VIP5] HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT, VẬN HÀNH MYSQL/MARIADB


VẬN HÀNH

[VIP5] HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT, VẬN HÀNH MYSQL/MARIADB


BACKUP/RECOVERY

[VIP5] HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT, VẬN HÀNH MYSQL/MARIADB

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

Hướng dẫn viết script tự động sao lưu (backup) MySQL Server/Maria DB

Các lệnh backup và restore MySQL Database dành cho DBA


KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Cách xử lý vấn đề %CPU cao trong MySQL


TỐI ƯU

Kỹ thuật tối ưu truy vấn SQL

Sử dụng EXPLAIN để tối ưu câu lệnh MySQL

Cách xử lý vấn đề %CPU cao trong MySQL

How to Optimize MySQL: Indexes, Slow Queries, Configuration

Optimizing MySQL Queries With Indexes

MySQL index optimize B-Tree

Cách xử lý vấn đề %CPU cao trong MySQL

Một vài kỹ thuật tăng tốc MySQL

[Mysql] Đánh Index cho hiệu năng cao

Sử dụng Caching để tăng hiệu năng truy xuất dữ liệu trong Mysql Database

Cách tìm bản ghi trùng lặp trong Oracle/PostgreSQL/MySQL/SQL Server

Hướng dẫn tối ưu hóa và chống phân mảnh MySQL Table


MYSQL TUTORIAL TỪ A-Z

I. MYSQL CĂN BẢN

 1. 1

Cài đặt MySQL và tìm hiểu PHPMyAdmin

 1. 2

MySQL Table Types & Storage Engines

 1. 3

MySQL Data Types

 1. 4

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

 1. 5

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

 1. 6

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

 1. 7

Tạo Unique trong MySQL

 1. 8

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

 1. 9

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

 1. 10

Lệnh Alter Table trong MySQL: Thay đổi cấu trúc table

 1. 11

Lệnh INSERT trong MySQL: Thêm dữ liệu vào bảng

 1. 12

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

 1. 13

WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL

 1. 14

Sắp xếp kết quả với lệnh Order By trong MySQL

 1. 15

Giới hạn kết quả trả về với LIMIT trong MySQL

 1. 16

Phép tích đề cát trong MySQL

 1. 17

Sử dụng AS (Alias) trong MySQL

 1. 18

Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL

 1. 19

Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL

 1. 20

Hàm nối chuỗi Concat trong MySql

 1. 21

INNER JOIN trong MySQL

 1. 22

Left Join trong MySQL

 1. 23

Right Join trong MySQL

 1. 24

Group By trong MySQL

 1. 25

Truy vấn con (Sub Query) trong MySQL


2. MYSQL NÂNG CAO

View

1

Tìm hiểu View trong MySql là gì?

2

Có nên sử dụng View trong MySQL không?

3

Lệnh Create View trong MySQL

4

Lệnh Drop View trong MySQL

5

Cách đổi tên View trong MySQL (Rename View)

Stored Procedure

6

Giới thiệu Mysql Stored Procedure là gì?

7

Tạo MySQL Stored Procedure đầu tiên

8

Biến (variable) trong MYSQL Stored Procedure

9

Truyền tham số vào Mysql Stored Procedure

10

Câu lệnh if else trong MYSQL

11

Câu lệnh CASE trong MySQL

12

Vòng lặp while trong MySQL

Index

13

Cách đánh Index trong MySQL: Index là gì và cách tạo thế nào?

14

Cách xóa Index trong MySQL - xóa khóa chính primary key

15

Prefix Index trong MySQL

16

Tạo Index cho nhiều cột trong MySQL

17

Descending Index trong MySQL

18

Invisible Index trong MySQL

Full Text Search

19

Full Text Search là gì? Tại sao nên sử dụng trong MySQL?

20

Tạo Full Text Search trong MySQL

21

Hàm MATCH và AGAINST trong MySQL

22

Boolean Full-Text Searches trong MySQL

23

Query Expansion Full Text Search trong MySQL

Trigger

24

Lệnh Create Trigger trong MySQL

25

Lệnh Drop Trigger trong MySQL

26

Before Insert Trigger trong MySQL

27

After Insert Trigger trong MySQL

28

Before Update Trigger trong MySQL

29

After Update Trigger trong MySQL

30

Before Delete Trigger trong MySQL

31

After Delete Trigger trong MySQL

Tips

32

Lấy bài viết ngẫu nhiên trong MySQL (Random Records)

33

Cách lấy ngày hiện tại trong MySQL

34

Cách lấy record thứ n trong MySQL

35

Cách fix lỗi missing index for constraint trong MySQL

36

Không lưu avatar người dùng mà vẫn hiển thị đúng hình

37

Thiết kế hệ thống hẹn giờ cho trang tin tức

38

Thiết kế CSDL đa ngôn ngữ với MySQL


3. HỎI ĐÁP MYSQL

4. CÁC HÀM TRONG MYSQL

String Functions

1

Hàm ASCII trong MySQL

2

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

3

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

4

Hàm CONCAT trong MySQL

5

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

6

Hàm FIELD trong MySQL

7

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

8

Hàm FORMAT trong MySQL

9

Hàm INSERT trong MySQL

10

Hàm INSTR trong MySQL

11

Hàm LCASE trong MySQL

12

Hàm LEFT trong MySQL

13

Hàm LENGTH trong MySQL

14

Hàm LOCATE trong MySQL

15

Hàm LOWER trong MySQL

16

Hàm LPAD trong MySQL

17

Hàm LTRIM trong MySQL

18

Hàm MID trong MySQL

19

Hàm POSITION trong MySQL

20

Hàm REPEAT trong MySQL

21

Hàm REPLACE trong MySQL

22

Hàm REVERSE trong MySQL

23

Hàm RIGHT trong MySQL

24

Hàm RPAD trong MySQL

25

Hàm RTRIM trong MySQL

26

Hàm SPACE trong MySQL

27

Hàm STRCMP trong MySQL

28

Hàm SUBSTR trong MySQL

29

Hàm SUBSTRING trong MySQL

30

Hàm SUBSTRING_INDEX trong MySQL

31

Hàm TRIM trong MySQL

32

Hàm UCASE trong MySQL

33

Hàm UPPER trong MySQL

Numeric/Math Functions

34

Hàm ABS trong MySQL

35

Hàm ACOS trong MySQL

36

Hàm ASIN trong MySQL

37

Hàm ATAN trong MySQL

38

Hàm ATAN2 trong MySQL

39

Hàm AVG trong MySQL

40

Hàm CEIL trong MySQL

41

Hàm CEILING trong MySQL

42

Hàm COS trong MySQL

43

Hàm COT trong MySQL

44

Hàm COUNT trong MySQL

45

Hàm DEGREES trong MySQL

46

Hàm DIV trong MySQL

47

Hàm EXP trong MySQL

48

Hàm FLOOR trong MySQL

49

Hàm GREATEST trong MySQL

50

Hàm LEAST trong MySQL

51

Hàm LN trong MySQL

52

Hàm LOG trong MySQL

53

Hàm LOG10 trong MySQL

54

Hàm LOG2 trong MySQL

55

Hàm MAX trong MySQL

56

Hàm MIN trong MySQL

57

Hàm MOD trong MySQL

58

Hàm PI trong MySQL

59

Hàm POW trong MySQL

60

Hàm POWER trong MySQL

61

Hàm RADIANS trong MySQL

62

Hàm RAND trong MySQL

63

Hàm ROUND trong MySQL

64

Hàm SIGN trong MySQL

65

Hàm SIN trong MySQL

66

Hàm SQRT trong MySQL

67

Hàm SUM trong MySQL

68

Hàm TAN trong MySQL

69

Hàm TRUNCATE trong MySQL

Date/Time Functions

70

Hàm ADDDATE trong MySQL

71

Hàm ADDTIME trong MySQL

72

Hàm CURDATE trong MySQL

73

Hàm CURRENT_DATE trong MySQL

74

Hàm CURRENT_TIME trong MySQL

75

Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong MySQL

76

Hàm CURTIME trong MySQL

77

Hàm DATE trong MySQL

78

Hàm DATE_ADD trong MySQL

79

Hàm DATE_FORMAT trong MySQL

80

Hàm DATE_SUB trong MySQL

81

Hàm DATEDIFF trong MySQL

82

Hàm DAY trong MySQL

83

Hàm DAYNAME trong MySQL

84

Hàm DAYOFMONTH trong MySQL

85

Hàm DAYOFWEEK trong MySQL

86

Hàm DAYOFYEAR trong MySQL

87

Hàm EXTRACT trong MySQL

88

Hàm FROM_DAYS trong MySQL

89

Hàm HOUR trong MySQL

90

Hàm LAST_DAY trong MySQL

91

Hàm LOCALTIME trong MySQL

92

Hàm LOCALTIMESTAMP trong MySQL

93

Hàm MAKEDATE trong MySQL

94

Hàm MAKETIME trong MySQL

95

Hàm MICROSECOND trong MySQL

96

Hàm MINUTE trong MySQL

97

Hàm MONTH trong MySQL

98

Hàm MONTHNAME trong MySQL

99

Hàm NOW trong MySQL

100

Hàm PERIOD_ADD trong MySQL

101

Hàm PERIOD_DIFF trong MySQL

102

Hàm QUARTER trong MySQL

103

Hàm SEC_TO_TIME trong MySQL

104

Hàm SECOND trong MySQL

105

Hàm STR_TO_DATE trong MySQL

106

Hàm SUBDATE trong MySQL

107

Hàm SUBTIME trong MySQL

108

Hàm SYSDATE trong MySQL

109

Hàm TIME trong MySQL

110

Hàm TIME_FORMAT trong MySQL

111

Hàm TIME_TO_SEC trong MySQL

112

Hàm TIMEDIFF trong MySQL

113

Hàm TIMESTAMP trong MySQL

114

Hàm TO_DAYS trong MySQL

115

Hàm WEEK trong MySQL

116

Hàm WEEKDAY trong MySQL

117

Hàm WEEKOFYEAR trong MySQL

118

Hàm YEAR trong MySQL

119

Hàm YEARWEEK trong MySQL

Advanced Functions

120

Hàm BIN trong MySQL

121

Hàm BINARY trong MySQL

122

Hàm CASE trong MySQL

123

Hàm CAST trong MySQL

124

Hàm COALESCE trong MySQL

125

Hàm CONNECTION_ID trong MySQL

126

Hàm CONV trong MySQL

127

Hàm CONVERT trong MySQL

128

Hàm CURRENT_USER trong MySQL

129

Hàm DATABASE trong MySQL

130

Hàm IF trong MySQL

131

Hàm IFNULL trong MySQL

132

Hàm ISNULL trong MySQL

133

Hàm LAST_INSERT_ID trong MySQL

134

Hàm NULLIF trong MySQL

135

Hàm SESSION_USER trong MySQL

136

Hàm SYSTEM_USER trong MySQL

137

Hàm USER trong MySQL

138

Hàm VERSION trong MySQL

Encryption Functions

139

Hàm ENCRYPT trong MySQL

140

Hàm MD5 trong MySQL

141

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

142

Hàm PASSWORD trong MySQL

MARIADB

MySQL so găng MariaDB, điểm khác biệt chính, ưu và nhược điểm

SQL SERVER

Microsoft SQL Server là gì?

Các phiên bản MS SQL Server

CÀI ĐẶT

Hướng dẫn tải, cài đặt SQL Server 2019 cực đơn giản, chi tiết

Cách chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

GIÁM SÁT

QUẢN LÝ

Mệnh đề GROUP BY trong SQL Server

T-SQL

MS SQL SERVER TUTORIAL TỪ A-Z

1SQL SERVER CĂN BẢN

Getting started

1

MS SQL Server là gì? Đặc điểm của nó

2

Hướng dẫn cài đặt SQL Server

3

Kết nối vào SQL Server

4

Database mẫu để học SQL Server

5

Load database mẫu học SQL Server

Data Definition

6

Lệnh Create Database trong SQL Server

7

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

8

Lệnh Create Table trong SQL Server

9

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

10

Khóa chính Primary Key trong SQL Server

11

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL Server

12

Thêm column vào table trong SQL Server

13

Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server

14

Xóa column trong SQL Server

15

Đổi tên table trong SQL Server

16

Xóa bảng với lệnh Drop Table trong SQL Server

17

Làm sạch table với TRUNCATE trong SQL Server

18

Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server

19

Ràng buộc CHECK trong SQL Server

Data Queries

20

Lệnh SELECT trong SQL Server

21

lệnh INSERT trong SQL Server

22

Mệnh đề Where trong SQL Server

23

Lệnh Inner Join trong SQL Server

24

Lệnh Left Join trong SQL Server

25

Lệnh Update trong SQL Server

26

Lệnh Delete trong SQL Server

27

Lệnh Group By trong SQL Server

28

Lệnh Having trong SQL Server

Condition & Operators

29

Các toán tử thường dùng trong SQL Server

Explored

30

Subquery trong SQL Server - truy vấn con
4SQL SERVER FUNCTIONS

String Functions

1

Hàm ASCII trong SQL Server

2

Hàm CHAR trong SQL Server

3

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

4

Hàm CONCAT trong SQL Server

5

Hàm + trong SQL Server

6

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

7

Hàm LEFT trong SQL Server

8

Hàm LEN trong SQL Server

9

Hàm LOWER trong SQL Server

10

Hàm LTRIM trong SQL Server

11

Hàm NCHAR trong SQL Server

12

Hàm PATINDEX trong SQL Server

13

Hàm REPLACE trong SQL Server

14

Hàm RIGHT trong SQL Server

15

Hàm RTRIM trong SQL Server

16

Hàm SPACE trong SQL Server

17

Hàm STR trong SQL Server

18

Hàm UPPER trong SQL Server

19

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

20

Hàm STUFF trong SQL Server

Numeric/Math Functions

21

Hàm ABS trong SQL Server

22

Hàm AVG trong SQL Server

23

Hàm CEILING trong SQL Server

24

Hàm COUNT trong SQL Server

25

Hàm FLOOR trong SQL Server

26

Hàm MAX trong SQL Server

27

Hàm MIN trong SQL Server

28

Hàm RAND trong SQL Server

29

Hàm ROUND trong SQL Server

30

Hàm SIGN trong SQL Server

31

Hàm SUM trong SQL Server

Date/Time Functions

32

Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server

33

Hàm DATEADD trong SQL Server

34

Hàm DATEDIFF trong SQL Server

35

Hàm DATENAME trong SQL Server

36

Hàm DATEPART trong SQL Server

37

Hàm DAY trong SQL Server

38

Hàm GETDATE trong SQL Server

39

Hàm GETUTCDATE trong SQL Server

40

Hàm MONTH trong SQL Server

41

Hàm YEAR trong SQL Server

Conversion Functions

42

Hàm CAST trong SQL Server

43

Hàm CONVERT trong SQL Server

44

Hàm TRY_CAST trong SQL Server

45

Hàm TRY_CONVERT trong SQL Server

Configuration Functions

46

Hàm @@VERSION trong SQL Server

Advanced Functions

47

Hàm CASE trong SQL Server

48

Hàm COALESCE trong SQL Server

49

Hàm CURRENT_USER trong SQL Server

50

Hàm ISDATE trong SQL Server

51

Hàm ISNULL trong SQL Server

52

Hàm ISNUMERIC trong SQL Server

53

Hàm LAG trong SQL Server

54

Hàm LEAD trong SQL Server

55

Hàm NULLIF trong SQL Server

56

Hàm SESSION_USER trong SQL Server

57

Hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server

58

Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server

59

Hàm USER_NAME trong SQL Server

POSTGRESQL

BẮT ĐẦU 

CƠ SỞ DỮ LIỆU POSTGRESQL

Tìm hiểu về PostgreSQL

Một số tính năng mới trong postgresql 13

Dữ liệu mẫu thực hành SQL của PostgreSQL

Links liên quan tới PostgreSQL40 câu lệnh cơ bản trong PostgeSQL

Tổng hợp các bài viết hay giúp bạn thiết kế CSDL Postgresql tốt hơn

Điều gì làm cho PostgreSQL hơn các cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở khác? - Phần 1

Điều gì làm cho PostgreSQL hơn các cơ sở dữ liệu mã nguồn mở khác? - Phần 2

40 câu lệnh cơ bản trong PostgeSQL

Công cụ thiết kế bảng CSDL quan hệ đẹp, trực quan, có thể làm việc nhóm 2021

Thiết kế CSDL Shop Bán hàng bằng dbdiagram.

KIẾN TRÚC

Kiến trúc của cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Cấu trúc processes của PostgreSQL

Cấu trúc processes của PostgreSQL

CHECKPOINT

Cấu trúc thư mục dữ liệu PostgreSQL

Postgres lưu dữ liệu như thế nào ?

CÀI ĐẶT, PATCH

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 trên và công cụ quản lý pgAdmin 4 trên Linux (Ubuntu)

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng nhanh chóng PostgreSQL trên Ubuntu 20.04 (Quick Guide)

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt postgres 12 từ Source Code

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PostgreSQL trên Windows

Hướng dẫn cài đặt postgres 13

Cài đặt PostgreSQL và pgAdmin trên CentOS 8

Cài đặt Postgresql trên Mac để lập trình php

Cài đặt PostgreSQL từ source và từ gói trên Linux

NÂNG CẤP

9 bước đơn giản nâng cấp từ Postgresql phiên bản cũ lên Postgresql 14 chạy trong Docker

HA/CLUSTER

Giới thiệu về chức năng Replication(đồng bộ dữ liệu) của PostgreSQL

Cấu hình master slave cho postgresql 12

Hướng dẫn cấu hình postgresql sử dụng như service trong systemd

Giới thiệu về chức năng Replication(đồng bộ dữ liệu) của PostgreSQL

Cấu hình PostgreSQL cluster với pacemaker và DRBD

PostgreSQL 10 - Logical replication

MIGRATION

Migrate data giữa các postgresql server sử dụng pglogical

CẤU HÌNH

Cấu hình ssl seft signed cho postgresql

Cách cấu hình setting files trên PostgreSQL

Cấu hình tham số trong PostgreSQL

Các tham số cấu hình Memory trong PostgreSQL

GIÁM SÁT, VẬN HÀNH

Công cụ giám sát, quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

[VIP5] HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT, VẬN HÀNH POSTGRESQLCÁC CÂU LỆNH HAY 

DÙNG ĐỂ QUẢN TRỊ POSTGRESQL

Thủ tục Backup PostgreSQL database

Tạo Dblink từ Oracle tới PostgreSQL Database

Tạo bảng partition theo tháng trong PostgreSQL

Sử dụng JDBC Driver kết nối tới PostgreSQL

Giới thiệu về pg_hint_plan để quản lý SQL trong PostgreSQL

Lock

LƯU TRỮ

Các đối tượng lưu trữ dữ liệu trên PostgreSQL

Điều hướng Nội dung mới Quản lý log trên PostgreSQL

OBJECTS

VACUUM trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL là gì?

VACUUM FULL và REINDEX trong database PostgreSQL

Thao tác JSON trong Postgresql

Postgresql: View và Materialized View (Phần 1)

PostgreSQL: View và Materialized View (phần 2)

PostgreSQL 10~ Declarative Partitioning

BACKUP - RECOVERY

Một số lệnh restore cơ sở dữ liệu Postgresql

Hướng dẫn sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Backup dữ liệu trên PostgreSQL

TỰ ĐỘNG HÓA

Tự động hóa PostgreSQL với Ansible 


TỐI ƯU

Tunning Là Gì? Hướng Dẫn PostgreSQL Tunning

Cấu hình tham số trong PostgreSQL

Các tham số cấu hình Memory trong PostgreSQL

Cấu trúc processes của PostgreSQL

Hướng dẫn cài extension pg_show_plans trong PostgreSQL

Kỹ thuật tối ưu truy vấn SQL

Bài 01 - Có những cách nào để tối ưu SQL Query?

Bài 02 - Hiểu về Index để tăng performance với PosgreSQL

Bài 03 - Hiểu về Index để tăng performance với PosgreSQL

Bài 04 - Hiểu về Index để tăng performance với PosgreSQL

Bài 05 - Hiểu về Join để tăng performance với PostgreSQL

Bài 06 - Partitioning data với PostgreSQL P1

Bài 07 - Partitioning data với PostgreSQL P2

Bài 09 - Optimistic lock và Pessimistic lock

Bài 10 - Exclusive lock và Shared lock

Bài 11 - PostgreSQL multi-version concurrency control

Bài 12 - PostgreSQL Vacuum là gì?

Bài 15 - PostgreSQL best practice

Bài 13 - Thực hành Vacuum với PostgreSQL

VACUUM FULL và REINDEX trong database PostgreSQL

VACUUM trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL là gì?

Tối ưu vacuum với parallel trên PostgreSQL 13

Tối ưu sort giúp truy vấn nhanh hơn, làm tăng performance cho database PostgreSQL

Tối ưu B-Tree index trong PostgreSQL 13

PostgreSQL 10~ Declarative Partitioning

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Chia sẻ kinh nghiệm lỗi postgresql: could not locate a valid checkpoint record

  DB2

  CÀI ĐẶT

  GIÁM SÁT, VẬN HÀNH

  Bật, tắt DB2

  Các câu lệnh hay dùng để kiểm tra database DB2, alert log, monitor, kill

  Script check dung lượng tablespace, table, index

  Check dung lượng table, index trong DB2

  BACKUP/RECOVERY

  Thủ tục backup database DB2


  TỐI ƯU

  Kỹ thuật tối ưu truy vấn SQL

  NOSQL

  CƠ SỞ DỮ LIỆU MONGODB

  Một số điều thú vị khi làm việc với Mongodb

  Cơ sở dữ liệu MongoDB - Phần 1: Giới thiệu

  Cơ sở dữ liệu MongoDB - Phần 2: Kiến trúc hệ thống của mongodb

  Cơ sở dữ liệu MongoDB - Phần 3: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mongodb

  MongoDB - cơ bản (phần 1)

  Những câu lệnh cơ bản trong MongoDB

  MongoDB 3.2: giờ đây phải dựa vào sức mạnh của PostgreSQL - Phần 1

  MongoDB 3.2: giờ đây phải dựa vào sức mạnh của PostgreSQL - Phần 2

  Redis là gì? Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu redis

  Giới thiệu cơ bản về Elastic Search

  Elasticsearch là gì? Tìm hiểu về Elasticsearch

  BIG DATA

  Big Data là gì? Đặc điểm, vai trò và ứng dụng BigData

  Big Data Là Gì? Những Ứng Dụng Của Big Data Với Cuộc Sống

  Hy vọng hữu ích cho bạn.

  =============================
  * KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
  * CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
  * Chi tiết tham khảo:
  https://bit.ly/oaz_w
  hoặc
  https://bit.ly/oaz_fp
  =============================
  KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
  📧 Mail: binhoracle@gmail.com
  ☎️ Mobile: 0902912888
  ⚡️ Skype: tranbinh48ca
  👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
  👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
  👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
  👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
  👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
  👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
  👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
  🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
  👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
  👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
  👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
  👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

  =============================

  mysql, mairadb, postgresql, db2, mongodb, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle dataguard, oracle goldengate, oracle weblogic, oracle exadata, hoc solaris, hoc linux, hoc aix

  ĐỌC NHIỀU

  Trần Văn Bình - Oracle Database Master