ORACLE SQL TUTORIAL A-Z

 ORACLE SQL CĂN BẢN

» Mở đầu

1

Oracle là gì? Các phiên bản của Oracle

2

Data types trong Oracle

3

Comment trong Oracle

» Oracle Table

4

Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table

5

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

6

Lệnh xóa bảng trong Oracle - Drop Table

7

Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle

8

Các lệnh quản lý View trong Oracle

» Oracle Query

9

Lệnh SELECT trong Oracle

10

Danh sách Comparison Operators trong Oracle

11

Lệnh CASE trong Oracle

12

Lệnh INSERT trong Oracle

13

Lệnh Update trong Oracle

14

Lệnh Delete trong Oracle

15

Lệnh Truncate Table trong Oracle

16

Xử lý trùng tên với AS trong Oracle

17

Tìm hiểu Subquery trong Oracle

» Oracle Condition

18

Thêm nhiều điều kiện với AND và OR trong Oracle

19

Tìm hiểu IN và NOT IN trong Oracle

20

Tìm hiểu BETWEEN trong Oracle

21

Lệnh LIKE và NOT LIKE trong Oracle

22

Lệnh điều kiện IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle

23

Kiểm tra điều kiện với REGEXP_LIKE trong Oracle

» Oracle Clauses

24

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp với lệnh DISTINCT trong Oracle

25

Chọn nhiều bảng tại lệnh From trong Oracle

26

Sắp xếp kết quả với lệnh ORDER BY trong Oracle

27

Gộp kết quả với lệnh Group By trong Oracle

28

Lọc kết quả ở Group By với lệnh Having trong Oracle

» Oracle Operators

29

Toán tử UNION trong Oracle

30

Toán tử UNION ALL trong Oracle

31

Toán tử INTERSECT trong Oracle

32

Toán tử MINUS trong Oracle

» Oracle Joins

33

Các loại JOIN trong Oracle

34

Inner Join trong Oracle

35

Outer Join trong Oracle

36

Tìm hiểu Self Join trong Oracle

» Oracle Reference

37

Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle

38

Bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản

39

Giải bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản

ORACLE NÂNG CAO

CÁC HÀM TRONG ORACLE

SQL NULL FUNCTIONS

Hàm sys_context trong Oracle Database
Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phânBảng định dạng ngày tháng trong Oracle

STRING/CHAR FUNCTIONS

Hàm Hàm ASCII trong Oracle
Hàm ASCIISTR trong Oracle
Hàm CHR trong Oracle
Hàm COMPOSE trong Oracle
Hàm CONCAT trong Oracle
Hàm CONVERT trong Oracle
Hàm DECOMPOSE trong Oracle
Hàm DUM trong Oracle
Hàm INITCAP trong Oracle
Hàm INSTR trong Oracle
Hàm INSTR trong Oracle
Hàm INSTR2 trong Oracle
Hàm INSTR4 trong Oracle
Hàm INSTRB trong Oracle
Hàm INSTRC trong Oracle
Hàm LENGTH trong Oracle
Hàm LENGTH2 trong Oracle
Hàm LOWER trong Oracle
Hàm LPAD trong Oracle
Hàm LTRIM trong Oracle
Hàm NCHR trong Oracle
Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle
Hàm SUBSTR
CONVERSION FUNCTIONS
Hàm TO_CHAR trong Oracle
Hàm TO_DATE trong Oracle
NUMERIC/MATH FUNCTION
Hàm CEIL trong Oracle
Hàm COUNT trong Oracle
SQL COUNT(), AVG() và SUM()
Hàm FLOOR trong Oracle
Hàm MAX trong Oracle
Hàm MIN trong Oracle
SQL MIN() và MAX()
Hàm Hàm TRUNC trong Oracle
DATE/TIME FUNCTION
Hàm ADD_MONTHS trong Oracle
Hàm CURRENT_DATE trong Oracle
Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle
SQL Dates
KHÁC
SQL Injection
Cách sử dụng EXECUTE IMMEDIATE trong Oracle Database
Cột RowID trong Oracle Database
Bảng DUAL trong Oracle Database
SQL Views
SQL CASE
Tìm hiểu Transaction trong Oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master