Đồng bộ - GOLDENGATE

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ORACLE GOLDENGATE


CÀI ĐẶT 

Oracle GoldenGate 19c: Cách cài đặt

Oracle GoldenGate 19c: Cách cấu hình EXTRACT/REPLICAT Intergrated

Shell script monitor tài nguyên các tiến trình GoldenGate sử dụng trên Solaris, Linux

Script gửi email cảnh báo khi lag GoldenGate


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master