Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Thủ tục cài đặt, cấu hình đồng bộ Oracle GoldenGate giữa 2 Database

Mục đích: Đồng bộ dữ liệu từ DB Production (nguồn) sang DB Report (đích) (lấy số liệu báo cáo, hoặc tra cứu) để ít ảnh hưởng đến hệ thống OLTP Production


1. Mô hình đồng bộ dữ liệu goldengate

  • Extract: Thu thập các câu lệnh DML đã commit, DDL được đóng gói trong trail file trên DB Production (DB OLTP)
  • Pump: Tiến trình đẩy trail file sang DB Report
  • Replicate: Apply các câu lệnh DML, DDL trong trail file vào DB Report
2. Các file tham số cơ bản của goldengate (nội dung các phụ lục)

Nội dung file  Ext.mgr

EXTRACT ext
-- Reporting
reportrollover on Monday
reportcount every 1 hours, rate
 
--USERID ogg, PASSWORD 
USERID ogg, password AACAAAAAAAAAAAGALDEJEBZFLJMEQGJB , encryptkey default
--RMTHOST 192.168.1.100, MGRPORT 7809
EXTTRAIL /path_source/dirdat/in
TABLE test_owner.customer;
TABLE test_owner.customer_vip;

 
Nội dung file  Pump.mgr

EXTRACT pump
--USERID ogg, PASSWORD 
USERID ogg, password AACAAAAAAAAAAAGALDEJEBZFLJMEQGJB , encryptkey default
discardfile ./dirout/pump1.dsc, APPEND
 
-- Reporting
reportrollover on Monday
reportcount every 1 hours, rate
 
RMTHOST 192.168.1.100, MGRPORT 7809
--RMTTRAIL /path_target/dirdat/im
RMTTRAIL  /u01/app/gg/dirdat/im
PASSTHRU
TABLE test_owner.customer;
TABLE test_owner.customer_vip;
 
Nội dung file mgr.prm (Sử dụng trên cả server nguồn và đích)

port 7809
--DYNAMICPORTLIST 7876-7880
--DYNAMICPORTREASSIGNDELAY 30
PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/*, USECHECKPOINTS
--AUTOSTART EXTRACT EXT1
AUTORESTART EXTRACT EXT1, WAITMINUTES 0, RETRIES 10
--AUTOSTART EXTRACT EXT2
AUTORESTART EXTRACT EXT2, WAITMINUTES 0, RETRIES 10
--AUTOSTART EXTRACT EXT3
AUTORESTART EXTRACT EXT3, WAITMINUTES 0, RETRIES 10
 
Nội dung file rep.mgr

REPLICAT rep1
SETENV (NLS_LANG = "AMERICAN_AMERICA.UTF8")
USERID ogg, password AACAAAAAAAAAAALANAXFJGGBYDHICBGENCUIPAZBLJJAMHAD , encryptkey default
INSERTDELETES
INSERTUPDATES
HANDLECOLLISIONS
ASSUMETARGETDEFS
DISCARDFILE ./dirrpt/RORA01.DSC, append
TABLE test_owner.customer;
TABLE test_owner.customer_vip;
 
 
3. Các bước thực hiện cấu hình đồng bộ dữ liệu giữa 2 database ORACLE

1. Tạo user, gán các quyền cho user trên cả nguồn và đích
Create user ogg identified by Ogg$123;
Grant create session, dba to ogg;
 
2. Thực hiện enable supplemental log trên database nguồn
alter database add supplemental log data;
alter system switch logfile;

3. Thực hiện cấu hình đồng bộ trong giao diện goldengate command line

Download bộ phần mềm goldengate tương ứng với OS, database của môi trường đồng bộ sau đó thực hiện unzip ra thư mục goldegate.

Thực thi file ggsci (./ggsci) xuất hiện màn hình command line

§ Tạo các thự mục mặc định cho tiến trình đồng bộ (trên cả nguồn và đích)
ggsci>createsubdirs

§ Các file tham số theo phụ lục

§ Sửa các file cấu hình theo nội dung phần phụ lục bằng lệnh edit trong môi trường ggsci> hoặc sử dụng trình vi từ môi trường OS 

§ Cấu hình trên server nguồn của tiến trình đồng bộ
· ggsci>dblogin userid ogg, password  Ogg$123
· ggsci>add trandata ten_owner.ten_bang 
· ggsci>add extract ext, TRANLOG, BEGIN NOW
· ggsci>add exttrail /path_source/dirdat/im, extract ext
· ggsci>ADD EXTRACT pump, EXTTRAILSOURCE /path_source/dirdat/im
· ggsci>ADD RMTTRAIL /u01/app/gg/dirdat/im, EXTRACT pump

§ Cấu hình trên server đích của tiến trình đồng bộ
· ggsci> dblogin userid ogg,password Ogg$123 (user/pass của db target)
· ggsci> add checkpointtable ogg.cpt_table
· ggsci> ADD REPLICAT rep, EXTTRAIL /u01/app/gg/dirdat/im, checkpointtable ogg. cpt_table

§ Bật tiến trình đồng bộ trên cả nguồn và đích:
· ggsci>start mgr
· ggsci>start ext
· ggsci>start pump
· ggsci>start rep
Kiểm tra trạng thái của tiến trình đồng bộ cả nguồn và đích
· ggsci>status all


==================================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

#OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #tự học oracle

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master