NHẬP MÔN - CƠ SỞ DỮ LIỆU CƠ BẢN

 Danh sách các bài viết trong chuyên mục CSDL căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục CSDL căn bản.

2. NGÔN NGỮ SQL

Table queries

1

Phiên làm việc là gì trong SQL

2

Create và Drop Database trong SQL

3

Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type)

4

Lệnh Create Table trong SQL

5

Lệnh Drop Table trong SQL

6

Primary Key trong SQL

7

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

8

Ràng buộc Check trong SQL

Data Queries

9

Lệnh INSERT trong SQL

10

Lệnh SELECT trong SQL

11

Mệnh đề WHERE trong SQL

12

Lệnh Update trong SQL

13

Lệnh Delete trong SQL

14

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

15

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

16

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

17

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Condition & Operator

18

Toán tử AND và OR trong SQL

19

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

20

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

21

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Advanced

22

Tích đề các trong SQL

23

Inner JOIN trong SQL

24

Left Join trong SQL

25

Right Join trong SQL

26

Self Join trong SQL

27

Subquery trong SQL - truy vấn con


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master