THI CHỨNG CHỈ OCA DEVELOPER

 - Môn 1: SQL (1z0-071, mã mới thay 061): (tham khảo thêm 1z0-061, chỉ còn tác dụng ở Nhật


- Môn 2: PL/SQL (1Z0-144)

+ Tài liệu ôn thi: 

- Tham khảo thông tin từ hãng Oracle: 

+ Oracle PL/SQL Developer Certified Associate (JP) Certification (2 môn): 


+ Oracle Database SQL Certified Associate Certification (1 môn SQL): 

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master