LINUX TUTORIAL

 

I. LINUX CĂN BẢN

Linux căn bản

1

Linux là gì? Các bản phân phối Linux phổ biến hiện nay

2

Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VirtualBox Windows

3

Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VM Ware Windows

4

Cấu trúc thư mục trong Linux

5

Cách sử dụng Terminal trên Linux

6

Hiểu về biến môi trường trên Linux và cách sử dụng

Quản lý User

7

Cách xem danh sách tất cả user trong Linux

8

Cách dùng lệnh useradd trong Linux để thêm người dùng mới

9

Cách thêm hoặc xóa User ra khỏi Group trong Linux

10

Cách dùng lệnh userdel để xóa người dùng trên Linux

11

Cách đổi mật khẩu người dùng trên Linux

12

Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux

13

Cách dùng lệnh groupadd để thêm group trong Linux

14

Cách xóa Group bằng lệnh groupdel trong Linux

Quản lý file Linux

15

Cách dùng lệnh mv trong Linux để di chuyển file và folder

16

Cách sử dụng Vi/Vim Editor trong Linux

17

Cách sử dụng lệnh ls trong Linux

18

Các lệnh quản lý file trên Linux

19

Các lệnh quản lý thư mục trên Linux

20

Các quyền truy cập file và folder trên Linux

Các lệnh Linux

21

Cách dùng lệnh basename trong Linux

22

Cách dùng lệnh who trong Linux

23

Cách sử dụng lệnh kill trong Linux

24

Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux

25

Cách sử dụng lệnh Head trong Linux

26

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

27

Cách dùng lệnh zcat trong Linux

28

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

29

Cách dùng lệnh Whereis trong Linux

30

Cách sử dụng lệnh Which trong Linux

31

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

32

Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online

33

Cách dùng lệnh wait trong Linux

34

Cách dùng lệnh ping trong Linux

35

Cách dùng lệnh sleep trong Linux

36

Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux

37

Cách dùng lệnh su trong linux (so sánh SU vs -SU)

38

Cách dùng lệnh rm trong Linux

39

Dùng lệnh Systemctl trong Linux để quản lý service

40

Cách dùng lệnh unlink trong Linux để xóa file

41

Cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux

42

Cách sử dụng lệnh rename trong Linux

43

Tổng hợp tất cả các lệnh Linux thường dùng qua ví dụ

44

Cách dùng lệnh Chmod trong Linux

45

Cách dùng lệnh CURL trên Linux (Ubuntu/Debian/CentOS / Fedora)

46

Cách dùng lệnh usermod trong Linux

47

Cách dùng lệnh Chown trong Linux (quyền sở hữu file)

48

Cách sử dụng lệnh Wget trong Linux

49

Lệnh Timeout trong Linux: Thiết lập thời gian chạy cho lệnh

50

Lệnh Cat trong Linux: Hiểu về nó với 13 ví dụ đơn giản

51

Cách sử dụng lệnh YUM trong Linux với hơn 20+ ví dụ thực tiễn

Yum Command Cheat Sheet for Red Hat Enterprise Linux

52

Lệnh Dig trong Linux: Truy vấn thông tin DNS của Domain

53

Lệnh Tcpdump trong Linux: Công cụ dò tìm mạng Network

54

Cách tạo thư mục trên Linux bằng lệnh mkdir

55

Cách sử dụng lệnh Ln để tạo Symbolic Links trên Linux

56

Lệnh Find trong Linux: 35 ví dụ thực hành dễ hiểu nhất

57

Lệnh alias trong Linux: Tự đặt tên cho câu lệnh của bạn

58

Cách dùng lệnh shutdown trong Linux

59

Cách sử dụng lệnh rsync trong Linux

Linux nâng cao

60

Crontab trong Linux: Cách tạo và quản lý Cron Jobs


II. SHELL SCRIPT

III. THỦ THUẬT LINUX

15

Cách lấy lại mật khẩu Root trên RHEL/CentOS và Fedora

16

Các lệnh backup và restore MySQL Database dành cho DBA

17

Lỗi Could not fetch/save url https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo trên CentOS

18

Swap Ram là gì? Hướng dẫn tạo Ram ảo trên Linux

19

Hướng dẫn Remote Linux trên Windows - Kết nối từ xa

20

Cách dùng Awk và Regular expression để lọc văn bản file Linux

21

Cách xóa file và thư mục trên Linux bằng lệnh command line

22

Tổng hợp 20 câu lệnh Linux cơ bản cho người mới làm quen Linux

23

Cách sử dụng Awk để lọc dữ liệu bằng cách sử dụng ký tự $

24

Tổng hợp 11 lệnh Linux thường dùng ở mức trung bình

25

Cách kiểm tra địa chỉ IP trên Linux

26

Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux

27

Giải thích cú pháp Regular Expression trong Linux

28

Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5

29

Cách thêm dữ liệu (text) vào cuối file trong Linux

30

File hệ thống Ext2, Ext3 & Ext4 trong Linux và cách chuyển đổi

Giới thiệu một số File System phổ biến (ext, xfs file system)

31

17 lệnh Netstat trong Linux dùng để quản lý mạng

32

Cách quản lý package bằng lệnh APT trong Ubuntu / Debian

33

Cách dùng apt-get và apt-cache quản lý package trên Ubuntu / Debian

34

Cách cài đặt Sublime Text trên Ubuntu

35

Cách Backup và Restore PostgreSQL Database trên Linux

36

Cài đặt Zip và Unzip trên Linux để nén và giải nén file

37

Cách lấy danh sách file và sắp xếp theo kích thước trên Linux

38

4 công cụ theo dõi nhiệt độ CPU và GPU trong Ubuntu

39

Disk Inode là gì? Cách xem và sử dụng Inode trên Linux

40

Cách xem các Clients đang kết nối Server qua cổng HTTP / HTTPS

41

Cách xem Port đang ở trạng thái Listening trong Linux

42

Cách cài đặt PuTTY trên Linux (Ubuntu / Debian/ CentOS ...)

Cách sử dụng phần mềm PuTTY để quản lý VPS

43

Cách cài đặt lệnh dig và nslookup trên Linux

44

Cách thay đổi port SSH trên Linux

45

Top 10 cách dùng lệnh Grep trong Linux hay nhất

46

Đường ống (Pipe) và lọc (Filter) kết quả trên Linux


IV. UBUNTU

Ubuntu 20.04

1

Cài đặt phpMyAdmin với apache2 trên ubuntu 20.04

2

Hướng dẫn cài đặt VirtualBox trên Ubuntu bằng hai cách

3

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04 (cấu hình web server)

4

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

5

Hướng dẫn cài đặt Discourse trên Ubuntu cực kì nhanh

6

Hướng dẫn cài đặt PHP8 trên Ubuntu 20.04

7

Cách thiết lập nhiều domain máy chủ Nginx trên Ubuntu 20.04

8

Hương dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 20.04

9

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

10

Hướng dẫn cài đặt VMware Workstation trên Ubuntu 20.04

11

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04 Server với 20 bước đơn giản

Chủ đề khác

12

Hướng dẫn cài đặt Windows trên Ubuntu bằng VirtualBox

13

Cách tạo User Sudo trên Ubuntu giúp có quyền truy cập như user root


V. CENTOS

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master