Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

TOAD - Công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT

TOAD là công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT với nhiều tính năng:
- Quản trị trực quan các thành phần: Tablespace, Monitor, Tunning, tạo các object (table, view, index,...)
- Lấy luôn báo cáo AWR, ADDM, ASH
- Chạy các câu lệnh SQL ra kết quả rõ ràng, dễ nhìn
      - Những ai vận hành nghiệp vụ, chạy thủ tục PL/SQL có thể biết được thủ tục chạy đến đâu

....

Mô hình kết nối của công cụ phía người dùng:

1. CÀI ĐẶT ORACLE CLIENT

Nguyên tắc: TOAD, SQL Navigator bản 32 bit hay 64 bit thì cài Oracle Client tương ứng 32 bit hoặc 64 bit.


Cài đặt phiên bản Oracle Client 64 bit (nên dùng)Các công cụ kết nối phía người dùng, Mô hình kết nối của công cụ phía Client:


2.Cài TOAD:
Bạn chọn x64 (64 bit) hoặc x86 (32 bit)  tùy dựa vào Oracle Client đã cài x86 hay x64, trong ví dụ này tôi ví dụ cài bản x86, cài bản TOAD x64 cũng tương tự:

3. Cấu hình TNS Name3. Kết nối

Kết quả hình ảnh cho toad oracle

4. Chạy lệnh, các phím tắt hay dùng

·         Một Editor có thể có nhiều dòng lệnh có thể chạy đồng thời hoặc từng lệnh
+ F4: describe object tại vị trí con tr
+ Chạy script: F5
+ Nhấn Ctrl + Enter để chạy lệnh ở dòng hiện tại

Note:

·         Các dòng cách nhau 1 dòng trống

·         Ctrl + T: code sổ xuống (tương tự Ctrl + Space khi lập trình), config lại trong Tool --> Option --> Keyboard để gõ Ctrl+Space sẽ sổ code xuống

·         Views:
·         Object Pallet: hiển thị schema, table, view, synonyms tương ứng
·         Code snippet: mô tả ngắn gọn về các hàm

5. TOAD với SQL Script hoặc PL/SQL

1.      Copy code cần chạy

2.      Hoặc F5 để chạy (as Script) --> click vào tab DBMS Output để nhìn kết quả, kết quả chạy ở tab Script Output

PL/SQL procedure successfully completed.

Note:
·         Mỗi lần chạy xong clear output để tranh dữ liệu "chồng chất"

·         Chỉnh option: View --> Option --> Execute/Compile --> Behavior --> Poll for DBMS Output when detected

7.GIÁM SÁT CÂU LỆNH CHẠY
Vào mục session Database --> Monitor --> Browser

Chọn Oracle User chạy, Machine chạy và chú ý Long Ops (bên phải):

Nếu cứ tăng là đang chạy, còn đứng im là treo, tuy nhiên khi DML lớn đến khi 100% cần thời gian dài mới xong được.

8. Các phím khác:

General
Description
CTRL+D
Open Quick Describe window. See Describe Objects for more information.
CTRL+TAB
Cycle through a collection of "child windows" or tabs in a window
F1
Help
F4
Immediately describe object in popup window. See Describe Objects for more information.
F10
Display right-click menu
Ctr+Home:
Ctrl+End:
Ctrl+Shift+End:
Ctrl+Shift+Home:
Vđầu row đầu tiên
Chạy đến row cuối cùng
Chọn all row từ đầu đến cuối
Chọn all row từ cuối lên đầu
Debugger
Description
CTRL+F5
Add watch at cursor
CTRL+ALT+B
Display the PL/SQL Debugger Breakpoints window
CTRL+ALT+D
Display the PL/SQL Debugger DBMS Output window
CTRL+ALT+E
Display the PL/SQL Debugger Evaluate/Modify window
CTRL+ALT+C
Display the PL/SQL Debugger Call Stack window
CTRL+ALT+W
Display the PL/SQL Debugger Watches window
F11
Run (continue execution)
F12
Run to cursor
SHIFT+F5
Set or delete a breakpoint on the current line
SHIFT+F7
Trace into
SHIFT+F8
Step over
SHIFT+F10
Trace out
SHIFT+CTRL+F9
Set parameters
Editor
Description
ALT+UP
Display previous statement
ALT+DOWN
Display next statement (after ALT+UP)
CTRL+B
Comment block
CTRL+E
Execute Explain Plan on the current statement
CTRL+M
CTRL+P
CTRL+T
Hiển thị ra các object gợi ý, giống như khi code
There are a variety of shortcut keys to use with the pick list. See Toad Insight Pick List Shortcuts for more information.
CTRL+F9
Verify statement without execution (parse) in the Editor
CTRL+F12
Pass the SQL or Editor contents to the specified external editor. See Use an External Editor for more information.
CTRL+PERIOD
Display code completion list
CTRL+ENTER
Thực thi câu lênh SQL hiện tại (same as F9)
CTRL+ALT+PAGEUP
Navigate to the previous results panel tab
CTRL+ALT+PAGEDOWN
Navigate to the next results panel tab
F2
Toggle full screen Editor
F5
Thực thi scripr  
F6
Toggle between Editor and Results panel
F7
Clear all text, trace into the Editor
F8
Recall previous SQL statement in the Editor
F9
Execute statement in the Editor
SHIFT+F2
Toggle full screen grid
Find and Replace
Description
CTRL+F
Find text
CTRL+G
Go to line number
CTRL+R
Find and replace
F3
Find next occurrence
SHIFT+F3
Find previous occurrence

9. Others
·         Des v$parameter   // xem đ/n bảng

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master