Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Bài Giới thiệu - Oracle PL/SQL cơ bản

1.  Cấu trúc

Cấu trúc đầy đủ của một khối lệnh PL/SQL bao gồm:
DECLARE /* Phần khai báo - Không bắt buộc */
Khai báo các biến sử dụng trong phần thân
BEGIN /* Phần thân */
             Đoạn lệnh thực hiện;
EXCEPTION /* Phần xử lý lỗi - Không bắt buộc */
Xử lý lỗi xảy ra;
END;


Ví dụ1:
DECLARE
empno     NUMBER(4):=7788;
BEGIN
UPDATE emp
SET sal = 9000
WHERE empno = 0001;
END;


Ví dụ 2:
DECLARE
v_deptno     NUMBER(2);
v_loc     VARCHAR2(15);
BEGIN

SELECT deptno, loc INTO v_deptno, v_loc
FROM dept
WHERE dname = 'SALES';
EXCEPTION
WHEN others THEN
Message(SQLERRM);
END;

2.  Gọi 1 thủ tục
·         Từ SQL*Plus:
SQL> execute binhtv.send_sms('Test');
·         Từ Tool:
Begin
Binhtv.send_sms('Test');
End;
Hoặc từ SQL Navigator:
execute binhtv.send_sms('Test');
·         Từ RMAN
SQL "BEGIN binhtv.send_sms_binhtv(''Backup Level 1 Success''); END; ";
(    nháy kép                                    2 nháy đơn….              2 nháy đơn …. Nháy kép)@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master