Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 7.Vận hành Oracle ASM

1. ASM instance architecture:

- ASM có 3 thành phần chính: ASM instance, disk groups và ASM files.
- Một ASM instance có một số background processes như SMON, PMON và LGWR processes. Ngoài ra có 2 background processes mới: ASM Rebalance Master (RBAL) và ASM Rebalance (ARBn).
-  Oracle DB instance sử dụng ASM instance sẽ có thêm 2 background processes liên quan đến ASM: RBAL và  ASM Background (ASMB) processes
   + ASM Files backup phải thực hiện bằng RMAN

2.Managing the ASM instance

-    Tạo ASM instance: Sử dụng DBCA và chọn các option như hình vẽ sau:
Tạo ASM instance trên môi trường single-instance:


Tạo ASM instance trên môi trường oracle RAC:

Các bước khi sử dụng DB configuration assistant (DBCA) để tạo ASM instance trên môi trường RAC tương tự với trên môi trường single-instance, ngoại trừ bước thứ 1 và bước 3, bạn phải chọn option oracle real application clusters DB trong bước đầu tiên, và sau đó chọn select all ở bước thứ 3.

3. Các tham số khởi tạo cho ASM instance:

-       Các tham số tương tự như sau:
     NSTANCE_TYPE = ASM
     DB_UNIQUE_NAME = +ASM
     ASM_POWER_LIMIT = 1
     ASM_DISKSTRING = '/dev/rdsk/*s2', '/dev/rdsk/c1*'
     ASM_DISKGROUPS = dgroupA, dgroupB
     LARGE_POOL_SIZE = 8MB

3.1. Dynamic performance view trong ASM instance

-       Để xem thông tin của ASM intsance, select các view sau:

3.2. Starting up/shutting down ASM instance

-       Sử dụng SQLPLUS như một DB instance bình thường tương tự như sau:
$ sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS sysdba
Connected to an idle instance.
SQL> STARTUP;
ASM instance started
Total System Global Area 147936196 bytes
Fixed Size                  324548 bytes
Variable Size             96468992 bytes
DB Buffers          50331648 bytes
Redo Buffers                811008 bytes
ASM diskgroups mounted
Hoặc sử dụng công cụ srvctl trong môi trường RAC
srvctl stop asm -n <node_name> [-i <asm_inst_name>] [-o <stop_options>]
    -n <node>                   Node name
    -i  <asm_inst_name> ASM instance name
    -o <stop_options>      Options shutdown command (normal, transactional, immediate, abort)
-       Tương tự với shutdown DB instance sử dụng sqlplus
Chú ý: Nếu shutdown ASM instance, tất cả oracle DBs đang kết nối tới nó cũng sẽ shut down.
Hoặc sử dụng công cụ srvctl trong môi trường RAC
srvctl start asm -n <node_name> [-i <asm_inst_name>] [-o <start_options>]
    -i  <asm_inst_name> ASM instance name
    -o <stop_options>      Options shutdown command (normal, transactional, immediate, abort)

3.3. Quản lý ASM Disk Groups

-       Khái niệm ASM Mirroring: Cung cấp mức dự phòng cho dữ liệu.
-       Có 3 loại ASM Mirroring:
·       External redundancy: Chọn loại này khi các disk đã được cấu hình dự phòng trên các thiết bị lưu trữ nằm ngoài máy.
·       Normal redundancy: Cung cấp two-way mirroring. Để hỗ trợ loại này, phải tạo ít nhất 2 failure group.
·       High redundancy: Cung cấp three-way mirroring. Để hỗ trợ cho loại này, phải tạo ít nhất 3 failure group.
-       Create và Delete Disk Groups:
·       Tạo Diskgroup tương tự sau:
CREATE DISKGROUP data NORMAL REDUNDANCY
FAILGROUP controller1 DISK
   '/devices/A1' NAME diskA1 SIZE 120G FORCE,
   '/devices/A2',
   '/devices/A3'
FAILGROUP controller2 DISK
   '/devices/B1',
   '/devices/B2',
   '/devices/B3';
          Hoặc:  
CREATE DISKGROUP data EXTERNAL REDUNDANCY DISK  '/devices/A1'  name DATA;
·       Xoá  Diskgroup tương tự sau:
DROP DISKGROUP data INCLUDING CONTENTS;
-       Thay đổi Diskgroup:
·       Thêm Disks vào một Disk Group
ALTER DISKGROUP data ADD DISK
  '/dev/rdsk/c0t4d0s2' NAME A5,
  '/dev/rdsk/c0t5d0s2' NAME A6,
  '/dev/rdsk/c0t6d0s2' NAME A7,
  '/dev/rdsk/c0t7d0s2' NAME A8;
·       Xoá Disk khỏi Diskgroup:   
ALTER DISKGROUP data DROP DISK A5;
·       Tạo directory:
ALTER DISKGROUP data DROP DIRECTORY '+data/mydir';
·       Xoá file trong diskgroup:
ALTER DISKGROUP data DROP FILE '+data/thread_1_seq_57.333.74511'
·       Tạo và xoá Alias:
ALTER DISKGROUP data ADD ALIAS '+data/mydir/second.dbf' FOR '+data/sample/datafile/mytable.342.3';
ALTER DISKGROUP data DROP ALIAS '+data/mydir/second.dbf';

3.4. Quản lý ASM Files

-       Qui ước tên trong ASM files tương ứng với 1 trong 6 qui tắc như sau:


select NAME,PATH,GROUP_NUMBER  from v$asm_disk;
select a.name,b.name,b.path from v$asm_diskgroup a, v$asm_disk b where a.GROUP_NUMBER=b.GROUP_NUMBER;

3.5. Giám sát ASM

-       Trong ASM cung cấp một số view phục vụ cho việc giám sát thông tin như sau:
·       V$ASM_DISKGROUP: Cung cấp thông tin về disk group. Chứa 1 row cho mỗi ASM disk group được mount bởi ASM instance.
·       V$ASM_CLIENT: Xác định tất cả các client DBs sử dụng các disk groups. Chứa 1 row cho mỗi ASM instance nếu DB open ASM files bất kỳ.
·       V$ASM_DISK: Chứa 1 row cho mỗi disk được phát hiện bởi ASM instance. Chỉ chứa các rows cho các disks đang sử dụng bởi DB instance.
·       V$ASM_FILE: Chứa 1 row cho mỗi ASM file trong mọi disk group được mount bởi ASM instance.
·       V$ASM_TEMPLATE: Chứa 1 row cho mỗi template trong mỗi disk group được mount bởi ASM instance.
-       Ngoài ra có thể giám sát theo thông tin trong file alert log
·       Kiểm tra trạng thái, dung lượng của diskgroup:
select NAME,STATE,TYPE,TOTAL_MB,FREE_MB  from v$asm_diskgroup;
·       Kiểm tra đường dẫn device của từng disk được cấu hình trong ASM
·       Xem thông tin alias:
select name,FILE_NUMBER,FILE_INCARNATION,ALIAS_DIRECTORY from v$ASM_ALIAS;
select name,FILE_NUMBER,FILE_INCARNATION,ALIAS_DIRECTORY from v$ASM_ALIAS;

=====================================================================
* Dữ liệu trong thời đại 4.0 là "TRÁI TIM" của doanh nghiệp. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administration - DBA) là ngành có lương cao nhất trong ngành IT và đầy tiềm năng trong thời đại 4.0. Oracle là cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới và được rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới và Việt Nam sử dụng.

* Bạn có mong muốn từng bước trở thành chuyên gia DBA không? Nếu câu trả lời là CÓ thì hãy nhanh chóng đăng ký sở hữu trọn đời khóa học online "Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản" của tôi tại Unica (bạn có thể xem trên điện thoại, máy tính bảng, PC vào bất kỳ lúc nào chỉ cần có mạng Internet). Hiện tại tôi đang khuyến mại cho 100 bạn đăng ký đầu tiên giảm giá từ 2400K còn 799K, CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% nếu học xong không có kết quả:

* Môn 1: Quản trị Oracle 12 cơ bản, giảm giá 70% HÔM NAY cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link:  https://bit.ly/3d2ofqZ (khoá này học ở Oracle hãng là 1.500$), chuyển khoản còn 699K

* Môn 2: Quản trị Linux trong 21h, cũng giảm giá 70% HÔM NAY  cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link: https://bit.ly/3e7gwJw, chuyển khoản còn 699K

* Combo1: Cho 2 khóa  hc (Quản trị Oracle 12 cơ bản + Quản trị Linux trong 21h)  giá 1.200K chuyển khoản

--> Thông tin TÀI KHOẢN:

- Trần Văn Bình, STK 1920767736012, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Thăng Long

- Nội dung: Tên + (Môn 1 hoặc Môn 2 hoặc Combo) + Số tiền, sau đó chụp màn hình chuyển khoản gửi về email tranbinh48ca@gmail.com (ví dụ nội dung: TranVanBinh Combo1 1200K, TranVanBinh Mon1 799K, TranVanBinh Mon2 799K, 

=====================================================================

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ

 #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master