Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Mẫu báo cáo SỨC KHỎE HIỆN TẠI của cơ sở dữ liệu, máy chủ


 Danh sách các tiêu chí giám sát cho Oracle Database
#
Loại Tiêu chí
Tiêu chí
Ngưỡng cảnh báo

Phương thức nhận cảnh báo

Danh sách người nhận cảnh báo
Warning
Critical
Warning
Critical
Warning
Critical
1
Database Instances

Archive Area
> 75
> 90
Email
SMS + Email
Database Service
Up with warning
Down
Email
SMS + Email
Dataguard Status
Warning
Error
Email
SMS + Email
Dataguard Sync
> 300 s

Email
SMS + Email
Tablespace Usage
> 85
> 90
Email
SMS + Email
Tablespace Usage (TEMP)
> 85
> 90
Email
SMS + Email
Unusable Indexes

> 0
Email
SMS + Email
Block Session Count
> 0

Email
SMS + Email
Failed Job Count
> 0

Email
SMS + Email2
Database Cluster

Alert Log Error
CRS-(1061|2765|2769|2878)
CRS-(2765|2769|2878)
Email
SMS + Email
Response

Down
Email
SMS + Email


3
ASM cluster

Diskgroup Used
> 75
> 90
Email
SMS + Email
Diskgroup Status

OFFLINE
Email
SMS + Email
Response

Down
Email
SMS + Email


4
Listener

Response Time
> 5000
> 10000
Email
SMS + Email
Response

Down
Email
SMS + Email


5
Golden Gate

Extract Lag (s)
> 60
> 1800
Email
SMS + Email
Extract Status

Down
Email
SMS + Email
Replicate Lag (s)
> 600
> 1800
Email
SMS + Email
Replicate Status

Down
Email
SMS + EmailDanh sách các tiêu chí giám sát cho MS SQL Server
#
Loại Tiêu chí
Tiêu chí
Ngưỡng cảnh báo

Phương thức nhận cảnh báo

Danh sách người nhận cảnh báo
Warning
Critical
Warning
Critical
Warning
Critical
1
Database

Space Available (%)
<= 30
<= 20
Email
SMS + Email
Status
!= ONLINE

Email
SMS + Email
Response

!= DOWN
Email
SMS + Email
Database Job - Last Run Outcome

= Failed
Email
SMS + Email


2
MSSQL datafile

Datafile Space Available (%)
<= 30
<= 20
Email
SMS + Email3
MSSQL Transaction Log

Transactionlog Space Available (%)
<= 30
<= 20
Email
SMS + Email4
Agent Status

SQL Server agent status

!= RUNNING
Email
SMS + Email


Danh sách các tiêu chí giám sát cho IBM DB2
#
Loại Tiêu chí
Tiêu chí
Ngưỡng cảnh báo

Phương thức nhận cảnh báo

Danh sách người nhận cảnh báo
Warning
Critical
Warning
Critical
Warning
Critical
1
Database Instance Metrics

Database Status

!= 0
Email
SMS + Email
Database Space Utilization (%)
> 85
> 90
Email
SMS + Email
Tablespace Utilization (%)
> 85
> 90
Email
SMS + Email
Number of Deadlocks

> 0
Email
SMS + Email


Danh sách các tiêu chí giám sát cho máy chủ 
#
Loại Tiêu chí
Tiêu chí

Ngưỡng cảnh báo

Phương thức nhận cảnh báo

Danh sách người nhận cảnh báo

Warning
Critical
Warning
Critical
Warning
Critical
1
Database Host


Filesystems Used

> 75
> 90
Email
SMS + Email
Load
SMS + Email

CPU
> 75
> 90
Email
SMS + Email

Swap
> 75
> 90
Email
SMS + Email

Memory
> 75
> 90
Email
SMS + Email
Response


Down
Email
SMS + Email


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master