Mục đích: Vào giờ hành chính khi export trên database Production sẽ gây CAO TẢI, đôi lúc TREO DB nên cần export ở Physical Standby, tuy nhiên khi export tại đây sẽ báo lỗi không cho export trên database READ ONLY

Giải pháp: Export trên 1 database khác có kết nối database link đến physical standby sử dụng NETWORK_LINK trong câu lệnh export