Admin - QUẢN LÝ LƯU TRỮ (STORAGE)

TỔNG QUAN

Khuyến cáo quy hoạch lưu trữ tablespace của CSDL Oracle

THÊM ĐĨA MỚI

Quản trị Control Files trong Oracle Database từ A-Z

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 7: QUẢN TRỊ CONTROL FILES

Các tham số liên quan đến checkpoint trong Oracle Database

Quản trị tablespace Oracle Database

HỌC ORACLE DB TỪ A-Z - BÀI 10: CẤU TRÚC LƯU TRỮ

Quản lý datafile, control file, online redo log bởi Oracle (OMF)

Quy trình Chuyển datafile sang phân vùng khác khi đầy ổ 100%

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master