Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Thủ tục tạo lại UNDO TABLESPACE trong Oracle Database

Mục đích: Khi chúng ta tạo undo tablespace lớn quá (ví dụ 500GB), sau thời gian monitor chúng ta thấy DB chỉ cần dùng 80GB mỗi node, khi đó chúng ta cần tạo lại undo tablespace để thu hồi mỗi node là 420GB*2 = 840GB.

1. Check

--Hiển thị dung lượng trống của tablespace UNDOTBS1 UNDOTBS2
SELECT  a.tablespace_name,100 - ROUND ( (NVL (b.bytes_free, 0) / a.bytes_alloc) * 100) "%Usage",
    ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024) "Size MB",
    ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024)- ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024) "Used MB",
    ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024) "Free MB",
    --ROUND ( (NVL (b.bytes_free, 0) / a.bytes_alloc) * 100) "%Free",
    ROUND (maxbytes / 1048576)  "Max MB",
    round(maxbytes/1048576-(ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024)- ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024)),0) "Free_MB_Max",
    ROUND (ROUND ( (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0)) / 1024 / 1024)/  ROUND (maxbytes / 1048576) * 100) "%Used of Max"
    FROM (SELECT f.tablespace_name, SUM (f.bytes) bytes_alloc,  SUM (DECODE (f.autoextensible, 'YES', f.maxbytes, 'NO', f.bytes)) maxbytes
            FROM dba_data_files f
            GROUP BY tablespace_name) a,
        (SELECT f.tablespace_name, SUM (f.bytes) bytes_free  FROM dba_free_space f  GROUP BY tablespace_name) b
 WHERE a.tablespace_name = b.tablespace_name(+)  and  (a.tablespace_name in ('UNDOTBS1','UNDOTBS1'))
 order by "%Used of Max" desc;

--Kiểm tra session nào đang sử dụng:
SELECT s.username,
       s.sid,
       s.serial#,
       t.used_ublk,
       t.used_urec,
       rs.segment_name,
       r.rssize,
       r.status
FROM   v$transaction t,
       v$session s,
       v$rollstat r,
       dba_rollback_segs rs
WHERE  s.saddr = t.ses_addr
AND    t.xidusn = r.usn
AND    rs.segment_id = t.xidusn
ORDER BY t.used_ublk DESC;

select * from dba_data_Files where tablespace_name in ('UNDOTBS1','UNDOTBS2');

--/data/oradata/dbaviet/undotbs01.dbf    2    UNDOTBS1    25674383360 --> Node 1
--/data/oradata/dbaviet/undotbs02_001.dbf    62    UNDOTBS21    6442450944 --> Node 2
--/data/oradata/dbaviet/undotbs02_002.dbf    66    UNDOTBS21    2215641088
--/data/oradata/dbaviet/undotbs02_003.dbf    87    UNDOTBS21    2064646144
--/data/oradata/dbaviet/undotbs02_004.dbf    88    UNDOTBS21    773849088

-- Kiểm tra dung lượng undo tablepace
select a.tablespace_name,   a.TOTAL_GB total_GB,   b.Used_GB Used_GB,   round(((b.Used_GB/a.TOTAL_GB)*100),2) Percent_USED   
    from
        (select tablespace_name,  sum(bytes)/1024/1024/1024 TOTAL_GB from dba_data_files   group by tablespace_name) a,
        (select tablespace_name, sum(bytes)/1024/1024/1024 Used_GB from DBA_UNDO_EXTENTS group by tablespace_name) b
    where a.tablespace_name=b.tablespace_name 
order by percent_used desc

2.Tạo undo tablespace

CREATE SMALLFILE UNDO TABLESPACE "UNDOTBS11" DATAFILE 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_01.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_02.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_03.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_04.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_05.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_06.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_07.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo1_08.dbf' SIZE 10G REUSE  

CREATE SMALLFILE UNDO TABLESPACE "UNDOTBS22" DATAFILE 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_01.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_02.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_03.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_04.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_05.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_06.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_07.dbf' SIZE 10G REUSE , 
'/u03/oracle/oradata/DBAViet/tundo2_08.dbf' SIZE 10G REUSE 

--create undo tablespace UNDOTBS22 datafile '/u02/oradata/dbaviet/undotbs02.dbf' size 1g autoextend on next 100m;

3.Set undo về instance 1, instance 2

select * From gv$instance;

alter system set undo_tablespace=UNDOTBS11 sid='dbaviet1';

alter system set undo_tablespace=UNDOTBS22 sid='dbaviet2';

-- Check lai
select * from gv$parameter where name like '%undo%'

4.Restart lại từng Instance

SQL> shutdown immediate
SQL> startup

5.Drop undo

DROP TABLESPACE UNDOTBS1 including contents and datafiles;
DROP TABLESPACE UNDOTBS2 including contents and datafiles;

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
Thủ tục tạo lại Undo tablespace trong Oracle Database, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master