Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

 1. Hướng dẫn kiểm tra tiếp nhận DB
 • Một số nội dung công việc cần thực hiện và kiểm tra lại trước khi tiếp nhận hoặc đưa DB mới vào môi trường hoạt động:

STT

Nội dung

Yêu cầu phải đạt được trước khi tiếp nhận

1

Kiểm tra kiến trúc dự phòng DB

DB chạy cơ chế active – active theo công nghệ Oracle Real application Cluster (RAC), ứng dụng kết nối đảm bảo khả năng load balance và failover trên DB.

2

Kiểm tra cấu hình DB

Redo khai báo phù hợp: có ít nhất 3 redo log group mỗi instance DB, mỗi group có ít nhất 2 member trên 2 vùng khác nhau, đảm bảo mirror dự phòng cho nhau.

------- Tối thiểu 2 control file trên 2 phân vùng khác nhau

 

 

DB chạy ở chế độ archive log mode, archive log sinh ra nằm trên 2 vùng đĩa riêng biệt.

 

 

UNDO, TEMP, tablespace ứng dụng có các datafile nằm trên ít nhất 2 mount point khác nhau.

 

 

SGA khai báo phù hợp: dung lượng SGA + PGA tương đương 80% dung lượng RAM.

 

 

DB_FILES khai báo từ 1000 – 3000.

 

 

Đặt tham số resource_limit = true để các chính sách user profile đặt trong DB có hiệu lực.

 

 

Đặt các tham số sessions, proceses (500-3000) phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng DB.

 

 

DB chạy chế độ shared (shared_server từ 50 – 400), các ứng dụng kết nối vào cũng đang chạy theo chế độ shared.

 

 

 • Cấu hình RMAN giữ ít nhất 2 bản full và đảm bảo các điều kiện sau:

  • Enable db_block_checking

  • Auto backup control file

  • MAXPIECESIZE tối đa 5GB

 

 

 • Đối với DB sử dụng ASM:

  • Có 3 disk group khác nhau chứa datafile, archive log,và redo log riêng biệt.

  • Mỗi disk group có ít nhất 4 LUN: Diskgroup nhỏ 400GB thì 4 LUN *100GB

3

Kiểm tra DB Objects

 • Các object đặt option noparallel.

 • Các datafile không đặt chế độ auto extend (trừ SYSTEM và SYSAUX).

 • Drop các user không sử dụng, revoke quyền DBA của các user.

 • Kiểm tra profile chứa user ứng dụng đảm bảo profile này đặt unlimited cho mọi tham số.

 • Bảng dữ liệu ứng dụng không nằm trên user tablespace SYSTEM, SYSAUX.

 • Không xuất hiện corrupt block trong DB.

 • Tất cả các object ở trạng thái valid (các object bị invalid thì phải drop).

 • Tất cả index không ở trạng thái unusable.

 • Định dạng tên partition đối với các bảng đánh partition theo thời gian là DATAyyyy, DATAyyyymm hay DATAyyyymmdd tuỳ theo loại partition (partition theo năm, tháng hoặc ngày tương ứng).

2. Nội dung cần thực hiện ngay sau khi tiếp nhận :

STT

Nội dung

Các công việc cần thực hiện ngay sau khi tiếp nhận

1

Kiểm tra và cấu hình cảnh báo cho DB

 • Cấu hình cảnh báo DB như các DB khác đang chạy:

  • Analyze bảng và index

  • Check tác động package

  • Check login DB

  • Check tạo bảng temp

  • Check ASM disk group

  • Check disk

  • Tablespace, listener, performance, instance, log backup, alert log

2

Kiểm tra cơ chế backup DB

 • Giữ ít nhất 2 bản backup full có cảnh báo.

 • Đẩy FTP dự phòng (đối với các DB chạy trên local disk).

3

Kiểm tra và drop các bảng không sử dụng

 • Drop tất cả các bảng ứng dụng không sử dụng.

 • Drop tất cả các bảng rác do user cá nhân tạo ra.

 • Tạo thêm tablesapce NGHIEPVU.

4

Kiểm tra profile cho user DB

User cá nhân và user ứng dụng đặt trên 2 profile có policy khác nhau (user cá nhân đặt giới hạn 3 session, expire password 30 ngày).

5

Kiểm tra tính năng audit DB

Nếu ở chế độ audit, các bảng log audit cần phải đặt trên tablespace riêng không thuộc system tablespace.

6

Kiểm tra chính sách quay vòng dữ liệu

Xác định chính sách vòng đời của các bảng dữ liệu theo quy định.

3. Hướng dẫn thiết lập tham số Oracle DB

Sau đây là một số yêu cầu và hướng dẫn thiết lập các thành phần cho một Oracle DB:

STT

Nội dung

Yêu cầu

Cách kiểm tra/thiết lập

1

Thiết lập vùng swap cho máy chủ DB

* Với máy chủ có RAM ≤ 32GB: đặt dung lượng swap bằng với dung lượng RAM.
* Với máy chủ có RAM>32GB: đặt dung lượng swap tương đương 75%-80% dung lượng RAM.
* Tuỳ vào từng loại hệ điều hành, dùng lệnh của hệ điều hành để kiểm tra RAM, swap:
  • Linux: swapon –s

  • Solaris: swap -s

2

Thiết lập cấu hình cho DB

Redo khai báo ít nhất 3 redo log group cho mỗi instance DB, mỗi group gồm ít nhất 2 member nằm trên 2 vùng khác nhau, đảm bảo mirror cho nhau.
-------

Tối thiểu 2 control file trên 2 phân vùng khác nhau

* Kiểm tra:

SELECT thread#, group#, members
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;

* Thiết lập:
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log2b.rdo' TO GROUP 2;

hoặc 
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log2b.rdo'
  TO ('/oracle/dbs/log2a.rdo'); 

------

select * from v$controlfile;

Bổ sung thêm control file:

Cách 1: Dùng spfile

SQL> alter system set control_files='/oradata/control01.ctl','/fra/control02.ctl';

 SQL> shutdown immediate

- Copy control file sang phân vùng mới (cp /oradata/control01.ctl /fra/control02.ctl)

 SQL> startup


Cách 2: Dùng pfile

- Backup pfile

- Tắt DB

- Copy control file sang phân vùng mới (cp /oradata/control01.ctl /fra/control02.ctl)

- Sửa pfile *.control_files='/oradata/control01.ctl','/fra/control02.ctl';

- Bật DB

 

 

DB chạy ở chế độ archive log mode.

 • Kiểm tra:

archive log list;

 • Thiết lập:

startup mount;

alter database archivelog;

 

 

UNDO, TEMP, tablespace ứng dụng có các datafile nằm dàn trải trên ít nhất 2 mount point khác nhau.

 • Kiểm tra:

SELECT file_name  FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name LIKE 'UNDO%';

 SELECT file_name  FROM dba_temp_files;

 • Thiết lập:

alter tablespace UNDOTBS add datafile '/.../undon.dbf' size ...M;

alter tablespace TEMP add tempfile '/.../temp0n.dbf' size ...M;

 

 

SGA khai báo phù hợp, dung lượng SGA + PGA tương đương  80% dung lượng RAM vật lý:

 • Đối với Oracle 11g, thống nhất sử dụng các tham số sga_max_size và sga_target như Oracle 10g.

 • Tham số pga_aggregate_target đặt tương đương 10-20% tổng SGA+PGA nói trên.

 • Kiểm tra:

sqlplus "/as sysdba"

show parameter sga_;

show parameter pga_;

show parameter memory;

 • Đảm bảo các tham số memory_max_target=0 và memory_target=0.

 • Thiết lập:

alter system set <param>=...G scope=spfile sid='*';

 

 

DB_FILES khai báo từ 1000 – 3000.

 • Kiểm tra:

sqlplus "/as sysdba"

show parameter db_files;

 • Thiết lập:

alter system set db_files=2000 scope=spfile sid='*';

 

 

Đặt tham số resource_limit = true để các chính sách user profile đặt trong DB có hiệu lực.

 • Kiểm tra:

sqlplus "/as sysdba"

show parameter resource_limit ;

 • Thiết lập:

alter system set resource_limit=true scope=spfile sid='*';

 

 

Đặt các tham số sessions, processes (500-3000) phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng DB.

 • Kiểm tra:

 • sqlplus "/as sysdba"

  show parameter session;

 • Thiết lập:

alter system set sessions=<n> scope=spfile sid='*';

 

 

DB chạy chế độ shared (shared_server từ 50 – 400), các ứng dụng kết nối vào chạy theo chế độ shared

Có thể chạy Dedacated server

 • Kiểm tra:

 • sqlplus "/as sysdba"

  show parameter shared_server;

 • Thiết lập:

alter system set shared_server=<n> scope=spfile sid='*';

 

 

Đối với DB sử dụng ASM:

 • Có 3 disk group khác nhau chứa archive log, data và redo riêng biệt.

 • Mỗi disk group có ít nhất 2 LUN (trừ archive log, redo log).

 • Kiểm tra:

 • sqlplus "/as sysdba"

  select name from v$asm_diskgroup;

 • Thiết lập: tạo thêm các diskgroup nếu chưa thoả mãn yêu cầu.

CREATE DISKGROUP <name> external redundancy DISK '<device_name>';


4. Hướng dẫn thiết lập tham số hugepages cho Oracle DB trên Linux

 • Bước 1: Thiết lập tham số memlock trong file /etc/security/limits.conf để giới hạn khả năng sử dụng RAM của user (90% của RAM tính theo KB).

cat

*   soft   memlock 160397977

*   hard   memlock    160397977

 • Bước 2: Off các tham số MEMORY_TARGET và MEMORY_MAX_TARGET (nếu có).

ALTER SYSTEM SET MEMORY_TARGET = 0 SCOPE=SPFILE;

ALTER SYSTEM SET MEMORY_MAX_TARGET = 0 SCOPE=SPFILE;

 • Bước 3: Thiết lập lại giá trị SGA cho Oracle DB (nếu muốn thay đổi SGA).

ALTER SYSTEM SET SGA_TARGET = <…>;

 • Bước 4: Restart DB.

Nếu không thay đổi tham số MEMORY_TARGET, MEMORY_MAX_TARGET và SGA_TARGET thì không cần phải làm bước này.

 • Bước 5: Tính toán và thiết lập giá trị hugepages.

Chạy script hugepages_settings.sh (xem phụ lục “Scrip tính toán tham số hugepages”) để tính toán ra giá trị hugepages cần thiết lập. Giả sử giá trị cần đặt ở đây là 2385.

Sửa file /etc/sysctl.conf và thiết lập tham số vm.nr_hugepages theo giá trị tính toán ở trên:

vm.nr_hugepages = 2385

 • Bước 6: Shutdown tất cả các DB instance và reboot server.

 • Bước 7: Kiểm tra lại cấu hình.

 • Sau khi server và DB lên, kiểm tra lại cấu hình xem có chuẩn không.

# grep HugePages /proc/meminfo

HugePages_Total: 12385

HugePages_Surp:    0

5.Hướng dẫn tối ưu hóa cấu trúc CSDL Oracle

 • Cấu trúc bảng:

Khi tạo bảng mới cần áp dụng các phương án như sau:

 • Với bảng có dữ liệu lớn (5G trở lên) phải đánh partition.

Với dữ liệu lịch sử thì đánh theo By Range.

Với dữ liệu xác định trước được giá trị thì đánh theo By list.

Với dữ liệu không có quy luật thì đánh theo By Hash.

 • Với các bảng có đánh partition thì index phải đánh theo Local.

 • Hạn chế sử dụng trigger trên bảng.

 • Đánh giá trong câu lệnh select có trường nào xác định được đối tượng tìm kiếm chính xác nhất và có độ dài trường ngắn nhất (ưu tiên trường number) thì đánh index theo trường đó.

 • Hạn chế dùng foreign key.

 • Với các bảng có tần suất update hoặc insert lớn không nên dùng primary key.

 • Câu lệnh tác động:

Khi viết câu lệnh tác động vào bảng cần làm theo hướng dẫn sau:

 • Tất cả các câu lệnh đều phải có index, không câu lệnh nào được quét full bảng.

 • Nếu bảng có partition thì trong câu lệnh phải có thêm trường partition (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt).

 • Khi join hai bảng với nhau thì bảng có dữ liệu lớn hơn phải có index.

 • Trong câu lệnh không dùng điều kiện is null, cần chuyển sang phương án dùng các toán tử : >, <, =.

 • Hạn chế sử dụng câu lệnh delete, cần chuyển sang câu lệnh truncate.

 • Hạn chế sử dụng câu lệnh update, cần chuyển sang câu lệnh insert và select.

 • Với các bảng tmp có dữ liệu trong quá trình chạy và xóa dữ liệu sau khi chạy (không cần backup dữ liệu), cần chuyển bảng sang nologging và câu lệnh insert cần có thêm append.

 • Câu lệnh tạo view:

Các lưu ý khi tạo view:

 • Trong view không nên thêm trường mới vì khi câu lệnh select vào view có thể sẽ bị quét full bảng.

 • Hạn chế sử dụng view lồng nhau.

 • Tạo tablespace:

Với mỗi DB thường, tạo các loại tablespace như sau:

 • Loại tablespace cố định: để lưu default các user ứng dụng, các bảng không có partition, ví dụ: DATA.

 • Loại tablespace không cố định: lưu các bảng có partition, ví dụ DATAYYYYMM.

 • Loại tablespace cho người dùng: lưu các bảng của người dùng CSDL trực tiếp tạo ra, ví dụ: NGHIEPVU.

 • Loại tablespace tmp: lưu các bảng tmp, các bảng không cần backup, ví dụ: TMP.


KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master