Admin - BẢO MẬT (SECURITY)

Chuyển audit AUD$, FGA_LOG$ ra khỏi tablespace SYSTEM

Thủ tục cấu hình Audit Trail (hay còn gọi là Uniform Audit Trail)

Xóa dữ liệu Audit thủ công hoặc với DBMS_AUDIT_MGMT

Các câu lệnh hay dùng với Oracle Auditing

Transparent Data Encryption (TDE) trong Oracle 10g Database Release 2

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master