Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Thay đổi tablespace lưu trữ audit log, FGA log trong Oracle Database

Mục đích: Thay đổi tablespace lưu trữ audit log, FGA log trong Oracle Database tới tablespace LOG_AUDIT thay vì tablespace mặc định là SYSTEM để tránh đầy tablespace hệ thống này.

1.Tạo TBS lưu audit_trail
CREATE TABLESPACE LOG_AUDIT datafile '+DATA'  SIZE 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M,
 SIZE 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M,
  SIZE 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M,
   SIZE 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M,
    SIZE 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M,
     SIZE 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M;
    
2. Move audit trail tới phân vùng mới 
BEGIN
  DBMS_AUDIT_MGMT.set_audit_trail_location(
    audit_trail_type           => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD,
    audit_trail_location_value => 'LOG_AUDIT');
END;
/

-- Check locations.
SELECT table_name, tablespace_name
FROM   dba_tables
WHERE  table_name IN ('AUD$', 'FGA_LOG$')
ORDER BY table_name;

TABLE_NAME                     TABLESPACE_NAME
------------------------------ ------------------------------
AUD$                                            LOG_AUDIT
FGA_LOG$                                  SYSTEM

3.Chuyển FGA sang phân vùng mới
BEGIN
  DBMS_AUDIT_MGMT.set_audit_trail_location(
    audit_trail_type           => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_FGA_STD,
    audit_trail_location_value => 'LOG_AUDIT');
END;
/

-- Check locations.
SELECT table_name, tablespace_name
FROM   dba_tables
WHERE  table_name IN ('AUD$', 'FGA_LOG$')
ORDER BY table_name;

TABLE_NAME                     TABLESPACE_NAME
------------------------------ ------------------------------
AUD$                                            LOG_AUDIT
FGA_LOG$                                  LOG_AUDIT


4.Rollback: Nếu muốn cấu hình lại về tablespace SYSTEM
BEGIN
  DBMS_AUDIT_MGMT.set_audit_trail_location(
    audit_trail_type           => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_DB_STD,
    audit_trail_location_value => 'SYSTEM');
END;
/

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master