Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Redo record (redo entry) trong REDO LOG có những gì?

Redo log ghi lại những redo record (hay còn gọi là redo entry) của câu lệnh DML và DDL. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu bên trong redo log có những gì nhé.

Yêu cầu phải có gói dmbs_logmnr, nếu chưa có hãy cài đặt:

SQL> connect sys/oracle as sysdba
SQL> @?\/rdbms/admin/dbmslm.sql

Package created.

Grant succeeded.

Synonym created.

Các redo log hiện tại:

SQL> SELECT distinct member LOGFILENAME FROM V$LOGFILE;

LOGFILENAME
-------------------------------------------------------
C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO01.LOG
C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO02.LOG
C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO03.LOG
C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO04.LOG

Đưa các redo log vào để phân tích
SQL> execute DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE ('C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO01.LOG');
SQL> execute DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE ('C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO02.LOG');
SQL> execute DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE ('C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO03.LOG');
SQL> execute DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE ('C:\ORACLE\ORADATA\ORDB1\REDO04.LOG');


Bắt đầu phân tích:
execute DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR (options => dbms_logmnr.dict_from_online_catalog);

PL/SQL procedure successfully completed.

Để hiển thị nội dung kiểm tra trong view v$logmnr_contents: 1 câu lệnh DELETE thì redo record tương ứng là INSERT, câu lệnh INSERT thì redo record là DELETE, câu lệnh UPDATE thì redo record là UPDATE giá trị cũ


SQL> select xid, start_scn, operation, table_name, undo_sql from v$logmnr_contents where start_timestamp>=sysdate-1 and username='BERT' and table_owner='BERT';
XID               START_SCN OPERATION    TABLE_NAME
---------------- ---------- ------------ ------------
UNDO_SQL
--------------------------------------------------------------
0200030052030000     475697 DELETE       JUNK
insert into "BERT"."JUNK"("C1","C2") values ('5','6');

0200030052030000     475697 DELETE       JUNK
insert into "BERT"."JUNK"("C1","C2") values ('3','4');

0200030052030000     475697 INSERT       JUNK
delete from "BERT"."JUNK" where ROWID = 'AAAD94AAAAAAChOAAD';

0200030052030000     475697 INSERT       JUNK
delete from "BERT"."JUNK" where ROWID = 'AAAD94AAAAAAChOAAC';

0200030052030000     475697 INSERT       JUNK
delete from "BERT"."JUNK" where ROWID = 'AAAD94AAAAAAChOAAB';

0200030052030000     475697 INSERT       JUNK
delete from "BERT"."JUNK" where ROWID = 'AAAD94AAAAAAChOAAA';

Kết thúc:

SQL> execute DBMS_LOGMNR.END_LOGMNR();;

PL/SQL procedure successfully completed.

Bỏ các redo log không phân tích nữa:

SQL> EXECUTE DBMS_LOGMNR.REMOVE_LOGFILE( -
LOGFILENAME => '/data1/oracle/logs/redolog2.dbf');
------------------------
@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master